Menu
Česky English
532 23 1111

oddělení 24

Koedukované otevřené psychoterapeutické oddělení

 

Oddělení 24

Vedoucí lékař: MUDr. Andrea Cejpková

Staniční sestra: Romana Rajmicová

tel.: 532 23 2334, 2335

počet lůžek: 21

 

Psychoterapeutické oddělení 24 je zaměřeno na léčbu potíží z okruhu úzkostně depresivních poruch a poruch osobnosti. Součástí oddělení je také specializovaný program pro léčbu poruch příjmu potravy. Mezi nejčastěji léčené diagnózy patří úzkostně-depresivní poruchy, reakce na stres a poruchy přizpůsobení. Oddělení má 21 lůžek. Na léčbě se podílí odborný tým psychiatrů, klinických psychologů, psychoterapeutů a zdravotních sester s psychoterapeutickým vzděláním.

Hlavní léčebnou metodou je psychoterapie. Tu chápeme jako cílené působení na duševní procesy, na osobnost a její vztahy, na nemoci a poruchy a na činitele, které nemoci a poruchy vyvolávají. Pomocí psychoterapie může pacient odstranit nebo zmírnit potíže a případně nahlédnout souvislosti. Může vést k účinnému zvládání problémů, konfliktů a životních úkolů a také k poznání a omezení sebezničujícího chování. V průběhu psychoterapie dochází ke změnám v prožívání a chování pacienta. Pravidla psychoterapie jsou řízena etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti.  Využíváme psychodynamický model léčby, který vychází z předpokladu, že potíže mají své nevědomé či neuvědomované významy. Odkazuje se na napětí a konflikt v lidské psychice, který vyplývá z nejbližších vztahů pacienta. Maladaptivní řešení takového konfliktu vede ke vzniku symptomu – např. úzkosti, depresivní náladě, poruchám spánku, různým tělesným potížím, apod.

Pobyt na psychoterapeutickém oddělení je podmíněn spoluprací pacienta a jeho motivací ke změně. Zlepšení psychického stavu není možné bez aktivního přístupu v terapeutickém procesu a zapojení do komplexního režimu léčby. Psychoterapie není léčbou klidem ani odpočinkem, ale intenzivní prací na sobě samém.

Kontraindikací pobytu na tomto oddělení je akutní sebevražedné jednání, agresivní jednání, požívání či závislost na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách.

Program oddělení 24 zahrnuje

  • Psychiatrickou léčbu, farmakoterapii
  • Skupinovou a individuální psychoterapii
  • Psychodiagnostiku
  • Režimovou a komunitní léčbu
  • Relaxační techniky
  • Ergoterapii
  • Muzikoterapii
  • Fyzioterapii
  • Nutriční terapii

Skupinová psychoterapie je léčebný postup, který využívá tzv. skupinovou dynamiku, to znamená vztahy a interakce vzniklé mezi členy skupiny. Skupina je prostředím, jež má pacientům umožnit lepší poznání sebe sama, vztahů k druhým a změnit nefunkční či problémy přinášející jednání ve funkční. Prostřednictvím skupinové psychoterapie mohou pacienti lépe dospět k náhledu a korekci některých, v současnosti dysfunkčních, způsobů prožívání a reagování v interpersonálních situacích.

Na oddělení probíhají 2 programy formou skupinové psychoterapie

1. Program pro úzkostně depresivní pacienty

Psychoterapeutický program trvá 6 týdnů. Počet účastníků skupiny je 5-8. Naší snahou je vytvářet uzavřené skupiny, ve kterých se členové obměňují co nejméně, abychom umožnili vznik důvěrné pracovní atmosféry. Skupinová psychoterapie probíhá 4x týdně (pondělí – čtvrtek), pod vedením jednoho stálého psychoterapeuta. Hlavním prostředkem je rozhovor ve skupině.  

2. Program pro pacienty s poruchami příjmu potravy

Léčba probíhá kombinací skupinové a individuální psychoterapie, režimové léčby, nutričního poradenství a léčby somatických komplikací, pokud je to třeba. Délka programu je 6 týdnů, počet účastníků skupiny je 5-8. Specializovaná jednotka pro léčbu PPP funguje v rámci oddělení 24 od roku 1997. V léčbě PPP spolupracujeme s dalšími úseky kliniky, především s jednotkou intenzivní péče a poradnou pro poruchy metabolismu a výživy. Podmínkou pro nástup do psychoterapeutického programu je kompenzovaný somatický stav a hmotnost odpovídající BMI minimálně 14,5. Léčba se zaměřuje na realimentaci, obnovení stravovacího režimu, individuální podpůrné vedení při stabilizaci somatického i psychického stavu, propracování hlubších souvislostí nemoci s aktuální životní situací pacientů a jejich osobnostními vzorci, zvýšení flexibility kognitivních funkcí, zvýšení seberegulace (bulimie) a snížení perfekcionismu a rigidity (anorexie). Snažíme se o hledání střední cesty mezi respektováním autonomie pacientů a přebíráním kontroly nad výživou. S každým pacientem jsou proto na počátku nastaveny individuální dílčí cíle. Součástí programu je také edukace o somatických důsledcích poruchy příjmu potravy.

Do obou programů se objednává na základě doporučení ambulantního psychiatra zaslaného poštou nebo e-mailem. Pacientovi je pak telefonicky sdělen konkrétní termín. Prosíme proto o uvedení kontaktu na pacienta. Pacienty, u kterých je zvažován program pro úzkostně-depresivní poruchy, si psycholog zve na ambulantní pohovor před samotným zařazením do skupiny.

!!!    O termínech začátků programů budeme průběžně informovat !!!

U pacientů nezařazených do programů skupinové psychoterapie probíhá individuální psychoterapie, tj. terapie za účasti terapeuta a pacienta. Tato konstelace umožňuje navození pocitu bezpečí, důvěrné atmosféry a spojenectví pro řešení problémů. Poskytuje podporu a porozumění jako základ léčebného procesu.

Kromě těchto hlavních postupů jsou na oddělení uplatňovány univerzální terapeutické postupy jako režimová terapie, psychoterapeutická komunita nebo různé formy relaxačních technik jako Jacobsonova progresivní svalová relaxace nebo Schultzův autogenní trénink. Součástí programu jsou také ergoterapeutické dílny a muzikoterapie.

Pozornost je také věnována úpravě farmakologické léčby.

Přestože je odd. 24 především psychoterapeutické oddělení, probíhá zde v indikovaných případech také standardní psychodiagnostika, jejímž cílem je přesnější identifikace okruhu psychických potíží, aby bylo možné zvolit nejvhodnější typ léčby, posouzení stupně invalidity anebo doporučení specifické následné péče.

Naše klinika zajišťuje kromě léčebné péče také výukovou činnost, která se týká studentů psychologie či postgraduálního vzdělávání psychologů ve zdravotnictví (klinická psychologie) a studentů  LFMU Brno. Nejčastější formou výuky je odborná stáž, kdy se studenti účastní diagnostických a léčebných aktivit na oddělení, pod vedením lékařů nebo klinických psychologů. Tyto osoby se někdy účastní také skupinové psychoterapie a jsou povinny zachovávat stejnou mlčenlivost jako zaměstnanci PK.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Synek, MUDr. Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Jan Bortel
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji