Menu
Česky English
532 23 1111

Ambulance

Jaro1

    Vedoucí lékař ambulance:             MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

    Staniční sestra ambulance:            Božena Holubová

 

 

Ordinační doba a kontakty k objednání

Ambulance pro dospělé:

Denně 8.30 - 15.00 hodin.

Lékaři: MUDr. Jana Hořínková 

MUDr. Lenka Dudová 

MUDr. Oldřich Synek

MUDr. Olga Hromková - stř

Psycholog: Mgr. Hana Janáková

 

Kontakt k objednání:

+420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:

Lékař: MUDr. Jan Bortel         

denně 8.00 - 15.00 hodin

 

Psycholog:   Mgr. Lucie Štejgerlová

 

 

Kontakt k objednání:

+420 532 232 092 (2 094)

Sexuologická ambulance:

Lékaři: Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. - středa

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.  - čtvrtek 9.00 - 15.00 hodin

 

 

Kontakt k objednání:

v současnosti již pacienty do péče nepřijímáme

Centrum krizové péče:

Nepřetržitý provoz (bez předchozího objednání)

Lékař i psycholog

 

Kontakty (psych. sestra):

+420 532 232 078

 

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.  

středa 10.00 - 12.00 hodin                                   čtvrtek 10.00 - 12.00 hodin

 

Kontakt k objednání:

+420 532 232 348

          

Činnost ambulance pro dospělé

Čekárna_ambulance

Ambulance Psychiatrické kliniky zajišťuje především činnost diagnosticko léčebnou. V rámci této činnosti lékaři ambulance vyšetřují nové pacienty přicházející do ambulance, provádějí konsiliární činnost pro všechny kliniky a oddělení FN Brno, přijímají většinu pacientů na lůžková oddělení kliniky. Dále spolupracují s posudkovými komisemi sociálního a důchodového zabezpečení, se soudy, policií. V ambulanci se rovněž provádí ochranné léčby nařízené soudem.

Lékaři ambulance se také podíleli a podílejí na výzkumné činnosti, a to buď na klinických studiích nebo pak na sledování pacientů léčených v ambulanci - především v případě podávání nových léků - poslední byl paliperidon v injekční formě- Xeplion.

V neposlední míře jsou v naší ambulanci doléčováni pacienti, kteří byli hospitalizováni na psychiatrii. Za výhodu považujeme hospitalizaci pacientů v lůžkové části naší kliniky pro možnost předávání informací mezi lékaři. V rámci doléčování jsou prováděny i edukace členů rodiny. Ambulance se zabývá jak farmakoterapií, tak i psychoterapií.

Všichni lékaři ambulance se pak aktivně podílejí na spolupráci se sdružením Práh, které se stará o pacienty léčené pro psychotické onemocnění, a to především se schizofrenií. Tato spolupráce dává našim pacientům naději zapojit se opět do společnosti, neizolovat se, některé vrací i do pracovního procesu.

Sedmičlenný sesterský personál je vedený staniční sestrou. Sestry se podílejí mimo jiné i na práci v psychologické laboratoři, natáčení EEG a EKG. V ambulanci pro dospělé je klinický psycholog, jehož činnost je diagnostická a terapeutická.

 

Činnost dětské a dorostové ambulance 

Ambulance_děti

V současné době funguje naše dětská a dorostové ambulance v omezeném provozu - dokážeme přijmout nové pacienty do péče v horizontu 1 - 2 měsíců, naše péče je však dočasná, dokud dítě nepřejde do péče dětského psychiatra mimo naši kliniku.

Ambulance se zabývá diagnostikou, terapií a poradenstvím u dětí a dospívajících ve věku od asi 3 do 16 let s podezřením na výskyt duševní poruchy či s již diagnostikovanou duševní poruchou.

Pacienty do ambulance PK odesílá praktický lékař, jiný odborný lékař, klinický psycholog, pedagogicko-psychologická poradna, případně odbor sociálně-právní ochrany dětí. Projevy, se kterými pacienti do ambulance přichází, jsou velmi pestré – pokus o sebevraždu, sebepoškozování, problémy se spánkem, přijímáním potravy, pokles nálady, úzkostné projevy či jiné nápadnosti v chování, včetně vývojových atd. Psychiatr pak může na základě vyšetření diagnostikovat některou z téměř celého spektra duševních poruch - poruch organických, poruch vyvolaných účinkem psychoaktivních látek, psychotických poruch, poruch nálady, neurotických poruch (včetně poruch vyvolaných stresem), behaviorálních syndromů spojených s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (např. poruch příjmu potravy), některou z mentálních retardací, poruch psychického vývoje (např. poruch autistického spektra) či poruch chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci (např. hyperkinetických poruch, poruch chování, tikových poruch, enurézy atd.).

Rodiče i dítě jsou vhodným způsobem edukováni o diagnóze i o léčebném přístupu. V případě, že je to třeba, je zavedena medikamentózní léčba či je prováděna podpůrná psychoterapeutická intervence nebo rozhovor s rodiči, cílený na některé ze specifičtějších témat (výchovné možnosti, podpůrné možnosti léčby, jako např. spolupráce se školou či sociálním systémem apod.). Ambulance také úzce spolupracuje s ambulancí dětského klinického psychologa, sexuologickou ambulancí a s oddělením dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické kliniky FN Brno, kam může být pacient v případě potřeby odeslán k hospitalizaci.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po - Pá 8:30 - 15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé:
Po - Pá: 8:30 - 15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D., MUDr. Lenka Dudová, MUDr. Oldřich Synek, MUDr. Olga Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Barbora Móriová
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař, sestry: nepřetržitě
Psycholog: denně 9:00 - 21:00 hod.
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji