Menu
Česky English
532 23 1111

oddělení 22

Uzavřené koedukované oddělení pro léčbu poruch nálady

Jídelna22

Vedoucí lékař: MUDr. Petra Štrocholcová

Staniční sestra: Mgr. Jozef Žúbor

počet lůžek: 28

 

Oddělení 22 se zaměřuje především na léčbu pacientů s dominujícími afektivními příznaky, tedy zejména pacienty s poruchami nálady v užším slova smyslu (depresivní poruchy a bipolární afektivní poruchy) nebo pacienty s organickými poruchami nálady. Oddělení nabízí v určitých případech také péči pro pacienty s jinými poruchami než afektivními a to v případě, že jejich stav neumožňuje jejich zařazení do režimu otevřeného oddělení. Jedná se zejména o pacienty s těžšími formami poruch osobnosti a také pacienty léčené pro úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchu, reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení, dissociativní poruchy, somatoformní poruchy, jiné neurotické poruchy a poruchy příjmu potravy, jiné než zmíněné organické poruchy. Oddělení přijímá rovněž pacienty s farmakorezistentními poruchami nálady; díky spolupráci s Ústavem soudního lékařství MU lze zefektivnit terapii měřením hladin léčiv, popřípadě nabídnout jiné formy biologické terapie – elektrokonvulzivní terapii a repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci. Z tohoto hlediska je oddělení po domluvě schopno přijmout i pacienty z jiných zdravotnických zařízení, které takovými možnostmi nedisponují.

Hospitalizovaným pacientům se věnujeme komplexně, tzn., že kromě biologických forem terapie používáme i psychoterapeutické postupy a to individuální a skupinovou formou. Skupinová psychoterapie je dále doplněna arteterapií, pohybovou terapií a ergoterapií. Důraz je kladen také na edukaci o příslušném onemocnění a to jak u samotného pacienta, tak u jeho rodinných příslušníků a jiných blízkých osob, samozřejmě pokud k tomu dá pacient svolení. Cílem takové edukace je, aby pacient i jeho okolí dokázali dobře rozeznat příznaky nemoci, nejlépe ještě v prodromální fázi, vyvarovali se rizikovým faktorům a celkově přizpůsobili svůj životní styl své poruše. Duševní porucha obvykle zasahuje celou rodinu a rodinné vztahy často vedou k ovlivňování pacientova zdravotního stavu. Edukací lze tedy předcházet relapsům onemocnění anebo alespoň zmírnit jeho průběh.

Péči o pacienty na oddělení 22 v optimálním případě zabezpečují 3 lékaři, 2 klinické psycholožky a tým zdravotních sester, ošetřovatelek a sanitárek.

Koedukace na oddělení proběhla v létě 2012 v souladu s poznatky sociální psychiatrie s cílem přiblížit prostředí běžným podmínkám mimo zdravotnické zařízení. Kontakt s opačným pohlavím pacienty motivuje k dodržování pravidel společenského chování, hygienických návyků a může v určitých případech snižovat agresivní či jinak nevhodné chování.

Od roku 2021 má oddělení zcela rekonstruované prostory, všechny pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím. 

 

pokoj22

 

Oddělení 22 je součástí PK FN Brno a vedle práce klinické by tak mělo zabezpečovat rovněž práci vědecko-výzkumnou a výukovou. Psychiatrická klinika měla dlouhodobě vědecké zaměření na pacienty s poruchami psychotickými. Specializace oddělení dle diagnóz má umožnit zahájení výzkumu rovněž u pacientů s afektivními poruchami. Soustředění na jedno spektrum diagnóz by také mělo usnadnit koordinaci a nábor pacientů do případných klinických studií nebo jiných multicentrických projektů. Ve výzkumné činnosti chceme navázat na zkušenosti Psychiatrické kliniky a na již navázanou spolupráci s řadou jiných zařízení – zejména s teoretickými ústavy Masarykovy Univerzity, Středoevropským technologickým institutem, jinými klinikami FN Brno, ale také s ústavy zahraničními. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a dostupným know-how se nabízí zejména výzkum v oblasti zobrazovacích metod (strukturální a funkční magnetická rezonance, DTI), neurofyziologických metod (EEG), biologických markerů duševních poruch, farmakogenetiky (zejména u farmakorezistentních pacientů); novým trendem pak může být podíl na výzkumu genetiky afektivních poruch. Díky specializaci pracovníků může oddělení rovněž nabídnout spolupráci jiným subjektům při výzkumu emocí u zdravých dobrovolníků.

Další důležitou součástí provozu je výuka. V tomto ohledu oddělení zařizuje výuku pro pregraduální studenty všeobecného lékařství, zubního lékařství a psychology. Výuka je prováděna formou stáží, seminářů i praxe.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Synek, MUDr. Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Jan Bortel
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji