Menu
Česky English
532 23 1111

Pro veřejnost

Hodnoty Psychiatrické kliniky FN Brno

 1. Vysoký standard lékařské, psychologické a ošetřovatelské péče.

 2. Nejvyšší etické standardy, úcta ke každému člověku, respektování lidských práv při poskytování zdravotní péče.

 3. Maximální bezpečnost každého pacienta.

 4. Citlivý přístup a pochopení ke všem pacientům, klientům a jejich rodinám.

 5. Rovný přístup v poskytování odborné péče.

 6. Léčba zaměřená na pacienta a respekt vůči jeho potřebám a preferencím.

 7. Léčba v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a správnou klinickou praxí, hledání a zavádění inovativních přístupů do klinické praxe.

 8. Aktivní přístup v návaznosti péče a spolupráce se zdravotními i sociálními službami pro zajištění kontinuity péče o psychické i tělesné zdraví pacientů.

 9. Prosazování práv duševně nemocných a poukazování na jejich potřeby ve společnosti.

 10. Zvyšování prestiže oboru psychiatrie a oborů pečujících o duševní zdraví.

 11. Vstřícnost, kolegialita, nadstandardní pracovní vztahy, spolupráce a pomoc.

 12. Předávání znalostí a dovedností.

 13. Otevřená komunikace na všech úrovních.

 

Deklarace práv duševně postižených lidí

(Tuto stále platnou rezoluci schválilo Valné shromáždění OSN dne 20. 12. 1971)

 • Duševně postižený občan má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané.
 • Duševně postižený občan má nárok na přiměřené lékařské ošetření a terapii odpovídající jeho potřebám, jakož i nárok na takové vzdělání, trénink, rehabilitaci a podporu, které co nejvíce mohou rozvinout jeho možný potenciál a schopnosti.
 • Duševně postižený občan má právo na hospodářské zajištění a přiměřený životní standard. Má také právo na produktivní práci nebo odpovídající zaměstnání, které odpovídá, pokud možno, jeho schopnostem.
 • Tam, kde je to možné, měl by duševně postižený žít se svojí vlastní nebo opatrovnickou rodinou a s ní společně sdílet život. Rodina, ve které žije, by měla ke společnému životu obdržet podporu. Pokud je nutný pobyt v zařízení, pak by se způsob života v tomto zařízení a podmínky v něm měli přiblížit normálnímu životu, jak je to jen možné.
 • Duševně postižený občan má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud je to k jeho blahu a zájmům žádoucí.
 • Duševně postižený občan má právo na ochranu před zneužíváním, pohrdáním a ponižujícím jednáním. Pokud je obžalován za přečin, pak má právo na řádné soudní vyšetřování a posouzení jeho míry odpovědnosti se zřetelem na jeho postižení.
 • Pokud duševně postižený občan není v důsledku svého postižení schopen v plném rozsahu využít všechna svá práva, nebo pokud by bylo nutné některá nebo všechna práva omezit či odejmout, musí se při průběhu omezení nebo odejmutí práv prokázat příslušná právní jistota proti jakékoliv formě zneužití. Tento proces musí vycházet z odborného posouzení sociálních schopností duševně postižené osoby a musí podléhat pravidelné kontrole, jakož i právu se odvolat k vyšší instanci.

 

 Nadace „Pomoc psychicky nemocným“

Nadační fond „Pomoc psychicky nemocným“ vznikl 1. března 1999. Jeho účelem je péče o zdokonalení a rozvoj výuky, výzkumu, léčby a rehabilitace duševních poruch s cílem soustavného zlepšování péče o nemocné s psychickými poruchami, vzhledem k jejich vysokému rozšíření v dnešní populaci. Konkrétně jsou získané finanční prostředky využity ke zkvalitnění diagnostiky, terapie a rehabilitace duševních poruch, dále jsou z nich financovány aktivity, které napomáhají začlenění psychicky nemocných do normálního života.

 

Rozhodnete-li se věnovat jakoukoliv finanční částku nadačnímu fondu „Pomoc psychicky nemocným“, můžete to udělat následujícími způsoby:

 

 • vyzvednout si složenku typu A u staničních sester jednotlivých oddělení Psychiatrické kliniky a na poště poukázat finanční částku na číslo účtu:174-132 809-514/0600, účet veden u GE Capital bank, a.s. Brno Lidická 31.
 • převést finanční částku z vlastního účtu na účet Nadačního fondu "Pomoc psychicky nemocným" číslo účtu: 174-132 809-514/0600, účet veden u GE Capital bank, a.s. Brno Lidická 31
 • finanční hotovost, kterou chcete věnovat nadačnímu fondu „Pomoc psychicky nemocným“ předat přímo sociální pracovnici paní Vilmě Dejlové, která Vám na předanou částku vystaví pokladní doklad

 

 Další informace lze získat na telefonním čísle 532 232 082.

 

Jménem našich pacientů a Nadačního fondu „Pomoc psychicky nemocným“ děkujeme za Vaše příspěvky.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Synek, MUDr. Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Jan Bortel
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji