Menu
Česky English
532 23 1111

Odborná centra

Centrum specializované diagnostiky a léčby počátečních stádií schizofrenních onemocnění

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění postihující přibližně 1 % populace. I když teoreticky může schizofrenie začít v jakémkoliv věku, naprostá většina případů schizofrenie propuká v období adolescence či časné dospělosti. Důvodem je provázanost patofyziologických mechanizmů schizofrenie s fyziologickými projevy puberty na úrovni centrálního nervového systému. Již více než dekádu jsou lékem první volby většiny schizofrenních onemocnění antipsychotika druhé generace. I když počáteční optimizmus, týkající se jejich vyšší terapeutické účinnosti oproti antipsychotikům první generace postupně vymizel, jsou antipsychotika druhé generace všeobecně lépe tolerována zejména v oblasti nežádoucích neurologických příznaků, které byly spojovány se stigmatizací pacientů se schizofrenií. Ovšem ani  moderní antipsychotika příliš nezměnila na skutečnosti, že i když léčbou první epizody schizofrenie dosahujeme přibližně 80 % úspěšnosti, zhruba stejné procento pacientů zažívá do dvou let druhou ataku schizofrenie. Není náhodou, že podobné procento pacientů si léky předčasně vysazuje navzdory doporučení psychiatra. Prognóza schizofrenie není bohužel příliš příznivá, téměř polovina pacientů pobírá invalidní důchod. Pouze asi jedna pětina pacientů žije stejně hodnotný život jako před propuknutím onemocnění.   

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno se již dlouhodobě specializuje na detailní diagnostiku a léčbu pacientů s první epizodou schizofrenie. Důvodem tohoto zaměření je zejména složitost správného posouzení všech vlivů na správnou diagnostiku onemocnění včetně nastavení adekvátní léčby. I když akutní léčba schizofrenie spočívá zejména v podávání antipsychotik, již v průběhu hospitalizace se pacienti účastní komplexního terapeutického programu zaměřeného na získání náhledu na onemocnění, kompletní edukace, tréninku kognitivních funkcí či aktivit zaměřených na řešení běžných denních dovedností.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno se kromě klinicky orientované péče o pacienty s první epizodou schizofrenie zaměřuje rovněž na výzkumné aktivity u této populace pacientů s cílem zpřesnění diagnostiky a detekce případných biologických markerů spojených s možnou predikcí onemocnění. Výzkumné aktivity v této oblasti probíhaly v rámci výzkumných záměrů a grantů, které naše pracoviště řešilo, pod hlavičkou Univerzitního centra pro počáteční stádia psychotických onemocnění a v neposlední době v rámci neurovědního projektu Středoevropského technologického institutu (CEITEC) MU. Výzkumné aktivity se týkají sběru vybraných biochemických dat, vyšetřování tzv. neurologických měkkých příznaků, profilu a dynamiky kognitivních funkcí a speciálního vyšetření mozku magnetickou rezonancí. Pacientům s farmakorezistentní formou schizofrenie nabízíme možnost podstoupit léčbu repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS), která umožňuje v neinvazivních podmínkách cíleně modulovat aktivitu určitých mozkových oblastí. Jsme schopni takto léčit izolované sluchové halucinace či negativní příznaky schizofrenie, které bývají konvenční antipsychotickou léčbou nedostatečně terapeuticky ovlivněny. Vedlejším nálezem bylo i zjištění, že léčba metodou rTMS snižuje spotřebu nikotinových cigaret, což je důležitý nález zejména z pohledu pacientů se schizofrenií, z nichž téměř 90% je silnými kuřáky.

Výsledky a závěry našich výzkumných projektů byly publikovány v řadě významných recenzovaných časopisů a prezentovány na odborných setkáních domácího i světového rozsahu.

Z našich výsledků vyplývá, že se nesoustředíme pouze na akutní léčbu pacientů s první epizodou schizofrenie, nýbrž i na dlouhodobé průběhy onemocnění. Před 15 lety byla na našem pracovišti paní prof. Češkovou založena databáze pacientů s první epizodou schizofrenie, jejíž rozsah je ojedinělý nejen z pohledu tuzemského, ale je srovnatelný i s podobně koncipovanými světovými databázemi. V současnosti databáze disponuje zhruba 250 subjekty, kteří jsou sledováni průběžně a to až po dobu 15 let od vzniku onemocnění. Ke zpřesnění sledování přispívá i ambulance specializující se na léčbu počátečních stádií schizofrenních onemocnění, kterou v roce 2012 založil doc. Přikryl. Větší provázaností lůžkové a ambulantní části si slibujeme přesnější sběr dat a možnost zahájení nových projektů zaměřených na průběh schizofrenie a možnosti její predikce.

Budoucnost Centra specializované diagnostiky a léčby počátečních stádií schizofrenních onemocnění spatřujeme kromě stávajícího stavu i na možnosti spolupráce s pracovišti, které se zabývají podobnou problematikou. V tomto roce plánujeme zahájit bližší spolupráci v rámci projektu ESO, který sdružuje všechna významná psychiatrická pracoviště v České republice a je zaměřen na prospektivní sledování pacientů s první epizodou schizofrenie.

Personální obsazení Centra specializované diagnostiky a léčby počátečních stádií schizofrenních onemocnění se v průběhu let měnilo. V současnosti mezi hlavní pracovníky Centra patří  prof. MUDr.Kašpárek, PhD. prof.MUDr. Ustohal, PhD., MUDr. Mayerová a staniční sestra Večeřová.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Synek, MUDr. Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Jan Bortel
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji