Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro cizince a samoplátce

- pro pacienty, kteří nemají sjednáno české veřejné zdravotní pojištění.

- pro občany České republiky, kteří jsou odhlášeni z českého veřejného zdravotního pojištění.

 

 

Jsem občan EU

FN Brno je státní nemocnice řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR, náklady za léčbu je možné uhradit ze zdravotního pojištění, které máte sjednáno ve svém domovském státě.

Kromě průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas, vízum) je potřeba předložit některý z níže uvedených dokladů ve vytištěné formě:
 

Evropský průkaz zdravotního pojištění – s platnou kartičkou evropského pojištění (EHIC) je možné čerpat zdravotní péči akutní a neodkladnou nebo takovou, abyste se nemuseli předčasně vrátit do Vaší domovské země. Před návštěvou našeho zařízení si prosím pečlivě zkontrolujte platnost Vaší kartičky v pravém dolním rohu. Jestliže platnost dokladu vypršela, je nutné kontaktovat domovskou pojišťovnu a nechat si zaslat certifikát nahrazující průkaz (viz níže). Pokud nemáte platný průkaz evropského zdravotního pojištění nebo certifikát, který jej nahrazuje a ani cestovní pojištění, budete ošetřen jako nepojištěný pacient a bude nutné lékařskou péči uhradit.
 

Náhradní certifikát k EHIC – tento certifikát je nutné si nechat vystavit u Vaší domovské pojišťovny, pokud nemáte platnou kartičku evropského zdravotního pojištění. S tímto certifikátem budete ošetřen ve stejném rozsahu jako s platným průkazem EHIC po dobu jeho omezené platnosti.
 

Formulář S2 – slouží k čerpání předem domluvené plánované a vyžádané péče. Pokud tedy máte zájem o lékařské ošetření, které není akutní a je plánované, vyžádejte si od Vaší pojišťovny v domovské zemi formulář S2 (E112). S tímto dokumentem máte nárok čerpat lékařskou péči pro konkrétní vyžadované zdravotní ošetření v České republice. Výdaje budou účtovány přímo Vaší pojišťovně.

Pokud vlastníte jeden z výše zmíněných dokladů, je vhodné se zaregistrovat na pobočce některé z českých pojišťoven. Tato registrace je zdarma. Pokud z nějakého důvodu nestihnete registraci před návštěvou našeho zdravotního zařízení, můžeme tento krok provést za Vás.

Pro více informací se obraťte na svou pojišťovnu nebo na Kancelář zdravotních pojišťoven (Centrum mezinárodních úhrad www.cmu.cz)
 

Cestovní nebo mezinárodní pojištění – pokud máte v domovské zemi uzavřeno Cestovní pojištění, které platí mezinárodně, je možné jej ve FN Brno využít. Nutné je ovšem předem doložit tzv. garanci platby, tedy příslib Vaší pojišťovny, že požadované vyšetření uhradí. Vy jako pacient byste před návštěvou u nás měl kontaktovat svoji pojišťovnu a seznámit ji se záměrem a důvodem návštěvy našeho zdravotnického zařízení. Domovská pojišťovna Vás informuje, zda máte v rámci pojištění na léčbu skutečně nárok. Pokud ano, vyžádejte si na pojišťovně garanci platby. Pokud odpovídající garanci obdržíme, nebudeme požadovat úhradu po Vás. Ovšem pokud pojišťovna z nějakého důvodu nemůže poskytnout garanci (například kvůli výluce z pojištění), jste jako pacient povinen vyšetření zaplatit sám.
 

V případě, že nemáte uzavřeno žádné pojištění, které byste u nás mohl použít k úhradě za lékařské ošetření, jste náklady povinen uhradit Vy jako pacient (v případě dítěte do 18 let jeho rodič nebo zákonný zástupce). Bude po Vás požadována platba zálohy ve výši 2.000,-Czk. V případě, že se předpokládá Vaše hospitalizace, vybíráme zálohu 20.000,- Czk. Po vyšetření bude Vaše záloha řádně vyúčtována, pokud je konečná cena nižší než záloha, peníze vrátíme, v případě, že je platba za ošetření naopak vyšší, jste povinen chybějící obnos uhradit.
 

Nejsem občan EU

Pacient je klientem komerční pojišťovny v ČR

FN Brno spolupracuje se všemi komerčními pojišťovnami v České republice – Slavia, Maxima, Ergo, Uniqa, PVZP a.s., Axa Assistance. Pokud jste jejich klientem, je možné vystavit fakturu za Vaše vyšetření přímo na tuto pojišťovnu. Je ovšem nutné pojišťovnu s dostatečným předstihem informovat o záměru a důvodu návštěvy naši nemocnici a zajistit si tak předem garanci platby. Zvláštní pozornost věnujte výlukám z pojištění, tedy potížím, jejichž léčení pojišťovna nehradí. Týkají se především dlouhodobých obtíží a to těch, které vznikly ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Dále se výluky týkají potíží kosmetického charakteru, pohlavních chorob, potíží vzniklých po požití omamných látek a psychických obtíží. Dbejte také na rozsah pojistné smlouvy, či zda máte uzavřeno komplexní pojištění nebo pojištění, které hradí pouze nutnou a neodkladnou péči. V případě, že FN Brno obdrží garanci platby za Vaše ošetření od pojišťovny, nebudeme po Vás požadovat platbu. Pokud ale pojišťovna odmítne uhradit ošetření, jste Vy jako pacient povinen vyšetření zaplatit.
 

Pacient je držitel mezinárodního cestovního pojištění

Máte-li v domovské zemi uzavřeno Cestovní pojištění, které platí mezinárodně, je možné jej ve FN Brno využít. Nutné je ovšem předem doložit tzv. garanci platby Vaší pojišťovny, že vyšetření uhradí. Vy jako pacient musíte před vyšetřením kontaktovat svoji pojišťovnu a seznámit ji se záměrem a důvodem návštěvy našeho zdravotnického zařízení. Domovská pojišťovna Vás informuje, zda máte v rámci pojištění na léčbu skutečně nárok. Pokud odpovídající garanci obdržíme, nebudeme požadovat úhradu po Vás. V případě, že pojišťovna z nějakého důvodu nemůže poskytnout garanci (například kvůli výluce z pojištění), jste jako pacient povinen vyšetření zaplatit sám.

V případě, že nemáte uzavřeno žádné pojištění, které byste u nás mohl použít k úhradě za lékařské ošetření, jste náklady povinen uhradit Vy jako pacient (v případě dítěte do 18 let jeho rodič nebo zákonný zástupce). Bude požadována platba zálohy ve výši 2.000,-Czk. V případě, že se předpokládá hospitalizace, vybíráme zálohu 20.000,- Czk. Po vyšetření bude Vaše záloha řádně vyúčtována, pokud je konečná cena nižší než záloha, peníze vrátíme, v případě, že je platba za ošetření naopak vyšší, jste povinen chybějící obnos uhradit.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji