Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Věda a výzkum

 

Výzkumná témata

Hlavní publikace

 

 


 Výzkumná témata

 

Zobrazovací metody v psychiatrii

Významem zobrazovacích metod v psychiatrii se začala věnovat prof. Češková, nejprve využití CT mozku u schizofrenie a SPECT mozku u depresivní poruchy, na což navázal doc. Přikryl svou dizertační prací. S dostupností magnetické rezonance byl zahájen projekt hodnotící morfologii hipokampu u prvních epizod schizofrenie - nejprve planimetricky, posléze volumetricky v rámci dizertační práce dr. Kašpárka.

Od roku 2000 s dostupností funkční magnetické rezonance v Brně (Klinika zobrazovacích metod FNuSA) jsme součástí multioborového týmu (spolu s 1. neurologickou klinikou a neurochirurgickou klinikou FNuSA), který začíná zavádět metodiku fMRI do neurovědního výzkumu v Brně. Nejprve jsme se soustředili na funkční vyšetření hipokampu v průběhu kódování paměti (dr. Přikryl, dr. Kašpárek), v současné době se zaměřujeme na nová vyšetřovací schémata zatěžující hipokampus (dr. Přikryl, dr. Kučerová), fronto-temporální oblasti (dr. Přikryl, dr. Kašpárek, dr. Kučerová, dr. Havlásková) či na analýzu klidového stavu mozku (resting state fMRI). Studium morfologie mozku u duševních poruch pokračuje zavedením metodiky Voxel-based morfometrie (dr. Kašpárek) a příbuzných metod, jako je Deformation-based morfometrie (dr. Kašpárek, ing. Schwarz), Source-based morfometrie (dr. Kašpárek, ing. Mareček). Spolu s ústavem přístrojové techniky VUT pracujeme na metodice MR spektroskopie a spektroskopického zobrazování (dr. Přikryl, ing. Horký, dr. Starčuk Jr., Sr.).

Od r. 2008 začíná spolupráce s Radiodiagnostickou klinikou FNB na vypracování metodiky Diffusion tensor imaging a příbuzných technik zaměřených na integritu traktů bílé hmoty mozku (dr. Kašpárek, dr. Keřkovský, dr. Šprláková, dr. Přikryl) a na multimodální zobrazování pomocí kombinace fMRI, DTI a VBM.

V širším kontextu je k zobrazovacím metodám řazena i kvantitativní elektroencefalografie. V naší EEG laboratoři pracujeme na aplikaci vyšetření qEEG, konektivity mozku či lokalizace zdrojů EEG signálu. Ke zpracování využíváme systém NeuroGuide.

 

 

Lidský mozek.jpg

 

 

 

Biologické markery schizofrenie

Studium biologických markerů schizofrenie na našem pracovišti zahájila prof. Češková v rámci longitudinálního projektu predikce průběhu onemocnění po první epizodě schizofrenie. K těmto účelům využívala CT parametry (velikost komorového systému), qEEG (výkon v alfa pásmu ve frontálních svodech), neuroendokrinní parametry (dexamethasonový supresní test, prolaktinémie, hladiny testosteronu), neurologické měkké příznaky, současně s klinickým a neuropsychologickým hodnocením. Pomocí bazálních hodnot těchto parametrů bylo možné predikovat stav onemocnění jeden rok po první epizodě.

Následně se zaměřujeme na studium neurobiologie schizofrenie, zejména s využitím zobrazovacích metod a neuropsychologických testů, v kontextu klinického obrazu a nových léčebných metod - viz. dále.

 

 

Kognitivní funkce u duševních poruch

Ruku v ruce se studiem biologických markerů schizofrenie se dlouhodobě věnujeme studiu kognitivních funkcí (1996). Pomocí neuropsychologických testů, jednoduchých i velice komplexních a speciálních baterií testů, ve formě tužka-papír, či v současnosti již spíše v počítačové podobě, se snažíme zmapovat nejen profil případného postižení kognitivních funkcí (paměti, pozornosti, psychomotoriky, exekutivních funkcí, slovní plynulosti...), ale i dynamiku, tedy
vývoj tohoto kognitivního postižení v čase (nejen během akutního onemocnění, ale i longitudinálně). Bohaté zkušenosti máme zejména se sledováním kognitivních funkcí u dvou nejzávažnějších neuropsychiatrických onemocnění,a to schizofrenie a deprese.
Kognitivní deficit nejen diagnostikujeme, ale v případě jeho existence se snažíme o nalezení nejrůznějších způsobů k jeho nápravě. Jako jeden z možných způsobů nápravy kognitivního deficitu se v současnosti jeví počítačová neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí. Program počítačové rehabilitace kognitivních funkcí je určen zejména pro pacienty se schizofrenií a zaměřuje se právě na zlepšení kognitivních dovedností, jako je zlepšení kvality paměti a pozornosti, zvýšení psychomotorického tempa a zlepšení úrovně řešení problémů. Výsledkem tohoto způsobu rehabilitace je nejen očekávané zlepšení kognitivních funkcí, ale i celkové zlepšení kvality života konkrétního
jedince.

 

 

Nové léčebné metody v psychiatrii

 

rTMS

 

Laboratoř repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) poskytuje od roku 2001 vysoce specializovanou terapeutickou aplikaci moderní, neurostimulačních techniky mozku pacientům s vybranými duševními onemocněními jako jsou schizofrenie, poruchy nálady či obsedantně kompulzivní porucha. V působnosti Laboratoře rTMS jsou zejména pacienti s farmakorezistentní či jinak obtížně léčitelnou formou výše uvedených onemocnění. Repetitivní transkraniální magnetické stimulace představuje moderní, nezátěžovou a velmi dobře pacienty snášenou léčebnou metodu, která za pomocí pulzního magnetického pole indukuje změny elektrické aktivity a metabolizmu v přísllušných oblastech centrálního nervovém systému. Kromě terapie se Laboratoř rTMS také zabývá neurovědním výzkumem funkčních mozkových korelátů spojených s neurostimulační léčbou, novými indikacemi a technickými parametry stimulace včetně dlouhodobého efektu léčby.

 

 

Hyperkinetická porucha

 

Ve vědecko výzkumné oblasti se řadu let zabýváme problematikou etiopatogenézy a léčby hyperkinetické poruchy u dětí. Jednotlivá témata byla opakovaně řešena v rámci projektů s podporou IGA MZ ČR (odpovědný řešitel: prof. Drtílková) :
1. Terapeutická problematika tikové a komorbidní hyperkinetické poruchy. Klinická a CEEG studie. 1997-2000
2. Klinické a molekulárně-genetické koreláty hyperkinetické poruchy 2001-2006
3. Rizikové faktory u perzistentní formy ADHD 2006-2009
Výstupy projektů získaly nezávisle na grantové agentuře prestižní ocenění Českou psychiatrickou společností (Vondráčkovu cenu v r. 2007 za dosavadní klinické a molekulárně genetické výsledky studie a Kuffnerovu cenu v r. 2008 za odbornou monografii „Hyperkinetická porucha/ADHD“ nakl. Galén 2007, na které s prof. Drtílkovou participovali jako spoluautoři členové řešitelského týmu projektu (P.Theiner, A. Fiľová, M. Žáčková, B. Balaštíková, O.Šerý)   Cytochrom P450 v psychiatrii
Ve spolupráci s oddělením Lékařské genetiky FN Brno a Farmakologickým ústavem LF MU je sledován vliv genetické dispozice a aktuální aktivity CYP2D6 (enzym metabolizující řadu běžně užívaných léků včetně psychofarmak) na účinnost a snášenlivost léčby. V případě neobvyklé odpovědi na léčbu (neúčinná, výrazné vedlejší účinky) je možno CYP2D6 vyšetřit i mimo výzkumný rámec.

 

Nežádoucí účinky antipsychotik

 

 


 

 

Hlavní publikace (posledních 5 let)

 

Pro úplný výpis publikací využijte osobní stránky jednotlivých pracovníků.

 

 

Řazeno podle: roku | typu | 1. autora

 

2008

 1. Češková, E., Vavrušová, Lívia: The CINP Antidepressant Task Force report: comment concerning the Czech and Slovak republics, in: The International Journal of Neuropsychopharmacology, 2008 ISSN 1461-1457, vol. 11, No. 7, p. od s. 1031-1032, 3 s 
 2. Přikryl, R.: Editor: Deprese z různých úhlů pohledu III Galén, Praha 2008, ISBN 978-80-7262-5, s. 209 s.

 

 

2007

 1. Češková, E.: Schizofrenie a její léčba (2. vydání) Jessenius Maxdorf, Praha 2007, 978-80-7345-114-1, s. 104 s.
 2. Češková, E., Přikryl, Radovan - Kašpárek, Tomáš: Testosterone in first-episode schizophrenia, in: Neuroendocrinology Letters, 2007 ISSN 0172-780X, vol. 28, No. 6, p. od s. 811-814, 4 s.
 3. Češková, E., Přikryl, Radovan - Kašpárek, Tomáš - Kučerová, Hana: Insight in first-episode schizophrenia, in: International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2007 ISSN 1365-1501, vol. 12, No. 1, p. od s. 36-40
 4. Češková, E., Přikryl, Radovan - Kašpárek, Tomáš - Kučerová, Hana: Aggression in first-episode schizophrenia, in: Primary Care and Community Psychiatry, 2007 ISSN 1746-8841, vol. 13, No. 3, p. od s. 134 - 137, 4 s 
 5. Drtílková, I., Šerý, Omar - Theiner, Pavel - Fiľová, Alena - Žáčková, Markéta - Balaštíková, Blanka - Znojil, Vladimír: Clinical and molecular genetic markers of ADHD in children, in: Neuroendocrinology Letters, 2007 ISSN 0172-780X, vol. 29, No. 3, p. od s. 320-327, 8 s.
 6. Drtílková, I., Šerý, Omar - Balaštíková, Blanka - Theiner, Pavel - Fiľová, Alena - Žáčková, Markéta: Hyperkinetická porucha / ADHD (1.vydání) Galén, Praha 2007, 978-80-7262-419-5, s. 268 s 
 7. Drtílková, I.: Hyperaktivní dítě (2. vydání) Galén, Praha 2007, 978-80-7262-447-8, s. 87 s.
 8. Halbreich, U., Backstrom, Torbjorn - Eriksson, Elias - O´Brien, Shawn - Calil, Helena - Češková, Eva: Clinical diagnostic criteria for premenstrual syndrome and guidelines for their quantification for research studies, in: Gynecological Endocrinology, 2007 ISSN 0951-3590, vol. 23, No. 3, p. od s. 123-130, 8 s.
 9. Kašpárek, T., Přikryl, Radovan - Mikl, Michal - Schwarz, Daniel - Češková, Eva - Krupa, Petr: Prefrontal but not temporal gray matter changes in males with first-episode schizophrenia, in: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2007 ISSN 0278-5846, vol. 31, No. 3, p. od s. 151-157, 7 s.
 10. Žourková, A., Češková, Eva - McCaskey Hadašová, Eva - Ravčuková, Barbora: Links among paroxetine-induced sexual dysfunctions, gender, and CYP2D6 activity, in: Journal of Sex and Marital Therapy, 2007 ISSN 0092-623X, vol. 33, No. 5, p. od s. 343-355
 11. Švestka, J., Synek, Oldřich - Tomanová, Jana: Differences in the effect of second-generation antipsychotics on prolactinaemia: Six weeks open-label trial in female in-patients, in: Neuroendocrinology Letters, 2007 ISSN 0172-780X, vol. 28, No. 6, p. od s. 881-888, 8 s 
 12. Novotný, T., Floriánová, Alena - Češková, Eva - Pálenský, Vítězslav - Tomanová, Jana - Šišáková, Martina - Toman, Ondřej - Špinar, Jindřich: Monitoring of QT interval in patients treated with psychotropis drugs, in: International Journal of Cardiology, 2007 ISSN 0167-5273, vol. 117, No. 3, p. od s. 329-332, 4 s.
 13. Přikryl, R., Kašpárek, Tomáš - Venclíková, Simona - Ustohal, Libor - Kučerová, Hana - Češková, Eva: Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study, in: Schizophrenia Research, 2007 ISSN 0920-9964, vol. 95, No. 95, p. od s. 151-157, 7 s.
 14. Přikryl, R., Češková, Eva - Kašpárek, Tomáš - Kučerová, Hana: Neurological soft signs and their relationship to 1-year outcome in first-episode schizophrenia, in: European Psychiatry, 2007 ISSN 0924-9338, vol. 22, No. 2, p. od s. 499-504, 5 s.
 15. Přikryl, R., Skotáková, Simona - Kašpárek, Tomáš - Češková, Eva - Kučerová, Hana - Ustohal, Libor: Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a case study, in: Acta Neuropsychiatrica, 2007 ISSN 0924-2708, vol. 19, No. 2, p. od s. 53-55, 3 s 
 16. Preiss, M., Kučerová, Hana: Neuropsychologie v neurologii Grada, Praha 2007, 80-247-0843-4, s. 362 s.
 17. Schwarz, D., Kašpárek, Tomáš - Provazník, Ivo - Jarkovský, Jiří: A Deformable Registration Method for Automated Morphometry of MRI Brain Images in Neuropsychiatric Research, in: IEEE Transactions on Medical Imaging, 2007 ISSN 0278-0062, vol. 26, No. 4, p. od s. 452-461, 10 s.

 

 

2006

 

 1. Češková, E., Kašpárek, Tomáš - Žourková, Alexandra - Přikryl, Radovan: Dexamethasone suppression test in first-episode schizophrenia, in: Neuroendocrinology Letters, 2006 ISSN 0172-780X, vol. 27, No. 4, p. od s. 102-105, 4 s.
 2. Češková, E., Kučerová, Hana: Psychopatologie a psychiatrie Portál, Praha 2006, ISBN, s. 317 s.
 3. Šerý, O., Štaif, Radim - Pitelová, Renáta - Lochman, Jan - Mikeš, Vladimír - Drtílková, Ivana - Zvolský, Petr: The gene for interleukin 6: the candidate gene for neuropsychiatric illness?, in: American Journal of Medical Genetics, 2006 ISSN 1552-4841, vol. 141, No. 1, p. od s. 728-735, 7 s.
 4. Šerý, O., Drtílková, Ivana - Theiner, Pavel - Pitelová, Renáta - Štaif, Radim - Znojil, Vladimír - Lochman, Jan: Polymorphism of DRD2 gene and ADHD, in: Neuroendocrinology Letters, 2006 ISSN 0172-780X, roč. 27, č. 1, s. od s. 236-240, 5 s.
 5. Štaif, R., Šerý, Omar - Pitelová, Renáta - Lochman, Jan - Mikeš, Vladimír - Drtílková, Ivana - Theiner, Pavel: A case control study of the relationschip between 13 candidate genes and ADHD, in: American Journal of Medical Genetics, 2006 ISSN 1552-4841, vol. 141, No. 7, p. od s. 729-730, 2 s.
 6. Preiss, M., Kučerová, Hana: Neuropsychologie v psychiatrii Grada, Praha 2006, 80-247-1460-4, s. 411 s.
 7. Svoboda, M., Češková, Eva - Kučerová, Hana: Psychopatologie a psychiatrie pro psychology (1. vydání) Portál, Praha 2006, ISBN 80-7367-154-9, s. 320 s.

 

 

2005

 1. Češková, E.: Schizofrenie a její léčba (1. vydání), in: Farmakoterapie pro praxi Maxdorf Jessenius, Praha 2005, ISBN 80-7345-056-9, s. 7 - 95, 88 s.
 2. Sand Phillip, L., Bertold Hajak, G. - Perna, Martin - Přikryl, Radovan - Kučerová, Hana - Češková, Eva: Screening for Neuroligin 4 (NLGN4) truncating and transmembrane domain mutations in schizophrenia, in: Schizophrenia Research, 2005 ISSN 0920-9964, vol. 85, No. 3, p. od s. 277-278, 2 s.

 

 

 

 

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Timková, MUDr. Hromková stř
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. MDDr. Ida Kupcová
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji