Menu
Česky English
532 23 1111

oddělení 23

Uzavřené koedukované oddělení pro léčbu psychóz

 

Atrium2

Vedoucí lékař:  prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Staniční sestra: Monika Večeřová

tel.: 532 23 2320

počet lůžek: 27

 

Oddělení 23 poskytuje standardní psychiatrickou péči na celkem 25 lůžcích. Do 30.6.2012 bylo toto oddělení výhradně mužské a věnovalo se především léčbě psychotických poruch schizofrenního okruhu a afektivních poruch, doplňkově poskytovalo krátké detoxifikační pobyty u látkových závislostí (především na alkoholu) a rovněž doplňkově krátké diferenciálně-diagnostické pobyty u pacientů s podezřením na organickou duševní poruchu. Od 1.7. 2012 bylo toto oddělení koedukováno. S koedukací přišla i změna diagnostického spektra pacientů.

Oddělení 23 se nadále zaměřuje především na pacienty s psychotickými poruchami schizofrenního okruhu (muže i ženy) a to především v počátcích jejich onemocnění, kdy je třeba provádět diferenciální diagnostiku a kdy je třeba krátkodobější akutní péče. Doplňkově i nadále poskytuje krátké detoxifikační pobyty u látkových závislostí (především alkoholové a to u mužů i žen), po kterých pacient pokračuje v další léčbě – optimálně ústavní protialkoholní (případně protitoxikomanické) v jiném zařízení. Tuto následnou léčbu si musí sám zajistit ještě před nástupem na oddělení 23. Dále oddělení poskytuje krátkodobé diferenciálně-diagnostické pobyty u pacientů s podezřením na organickou duševní poruchu (především demenci - a to u mužů), pro ženy slouží i nadále oddělení 22). Oddělení 23 vzhledem ke svému charakteru, technickému a personálnímu vybavení nemůže poskytovat dlouhodobější pobyty u pacientů s chronickým průběhem výše uvedených onemocnění. Ty jsou realizovány v zařízeních léčebenského typu – ať už se jedná o pacienty s chronickým průběhem schizofrenie a dalších psychotických poruch, závislostmi nebo prokázanou demencí (zejména je-li již doprovázena výraznějšími poruchami chování). Dále není možné poskytovat péči pacientům výrazně neklidným nebo dokonce agresivním, se závažnějšími somatickými komorbiditami a pacientům vyžadujícím zvýšenou ošetřovatelskou péči.

K výhodám diagnostiky na oddělení 23 přispívá, že jako součást FN Brno máme k dispozici celý komplement, včetně moderních zobrazovacích metod a také nejrůznějších laboratorních metod. V roce 2011 jsme jako první pracoviště svého druhu v České republice začali ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství LF MU a FN USA v běžné klinické praxi měřit hladiny některých antipsychotik, což umožňuje výrazně lépe individualizovat léčbu pacientů s psychózami. Akutní léčba psychotických poruch je totiž převážně dominantou biologických léčebných metod, zejména právě psychofarmak. Uplatňují se však i jiné, nefarmakologické biologické léčebné metody, které jsou používány zejména u rezistentních pacientů. Jedná se především o neurostimulační (neuromodulační) metody, z nichž nejstarší a nejpoužívanější (a stále nenahraditelná) je elektrokonvulzivní terapie.

Vedle biologických léčebných metod se v terapii pacientů uplatňuje i režimová léčba. Oddělení funguje na principu komunitního režimu, který pacientům dává jasnou strukturu každého dne a zároveň umožňuje započetí sociální rehabilitace již během hospitalizace. Tento režim cílí především na tzv. negativní symptomy (sociální stažení, apatie, abulie, ochuzení myšlení) a kognitivní symptomy, které s sebou onemocnění schizofrenního spektra přináší. Pacienti během své léčby na oddělení prochází třemi fázemi určujícími stupeň zátěže a osobní zodpovědnosti, která je na ně kladena.

 

společenská23

 

Kromě diagnostických a léčebných činností na oddělení 23 probíhá i pregraduální a postgraduální výuka studentů LF, FF, FSS, středních zdravotních škol atd. a v neposlední řadě také výzkum. Ten je již řadu let zaměřen především na nejrůznější aspekty prvních epizod psychotických poruch; oddělení tak slouží jako základna pro Univerzitní centrum prvních epizod psychotických onemocnění (UCPEPO). Příležitostně zde probíhají i klinické studie s novými léky, většinou antipsychotiky, a také novou léčebnou metodou - repetitivní transkraniální magnetickou stimulací.

 

atrium23

 

Od roku 2021 má oddělení zcela zrekonstruované prostory, všechny pokoje jsou dvou až třílůžkové s vlastním sociálním zázemím. I pro pacienty ve vážném stavu je otevřen vstup do atria oddělení.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Synek, MUDr. Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Jan Bortel
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji