Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení pověřence

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (GDPR), jmenoval od 1. 5. 2018 ředitel Fakultní nemocnice Brno pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).

 

Kontakt:

Zdeňka Naiderová

Tel: 532 233 744, e-mail:

 

 

Informace poskytované  subjektu  údajů o zpracování osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)

 

 

Vážení,

 

tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních

údajů pacientů/klientů, vč. zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu),

správcem těchto údajů.

 

Tato informace se netýká zpracování osobních údajů pro jiné účely a jiných subjektů osobních údajů.

 

 1. Kontaktní údaje správce:
  Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel.: 532231111, email: , web: www.fnbrno.cz
  (dále jen správce)

 

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

            Naiderová Zdeňka, pověřenec pro ochranu osobních údajů, tel.: 532 233 744,

 email:

 

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Účely zpracování:

 • poskytování zdravotních služeb
 • darování krve a krevních složek
 • zákonná povinnost poskytování informací (zdravotní pojišťovny, zdravotní registry apod.)
 • zabezpečení státního majetku - provozování kamerového systému
 • poskytování služeb na základě smlouvy
 • bezpečnost pacienta
   
  Právní základ zpracování:
 • splnění právní povinnosti
 • oprávněné zájmy a obhajoba právních nároků FN Brno
 • souhlas subjektu údajů
 • splnění smlouvy se subjektem údajů
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu
 • splnění úkolu ve veřejném zájmu
 • veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví
 • vědecký výzkum, statistické účely
   
   
   
   

4.  Doba uložení osobních údajů:

Doba nezbytně nutná pro naplnění příslušných účelů zpracování, nevyplývá-li z příslušného právního předpisu nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu doba delší.

 

5.  Máte následující práva týkající se ochrany osobních údajů:

 

 • Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako
  subjektu údajů, máte právo na jejich opravu;
   
 • Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
   
  a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
   
  b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
   
  c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
   
  d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
   
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
   
  a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
   
  b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany,
   jakož i práva na přenositelnost údajů.
   
 • Právo na výmaz osobních údajů, a to mimo jiné tehdy, jestliže již netrvá povinnost jejich zpracování upravená právním předpisem nebo se neuplatní další výjimky upravené právními předpisy;
   
 • Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:
  právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich
  osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.
   
  6. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:
  a) v místě svého obvyklého bydliště,
  b) místě výkonu zaměstnání nebo
  c) místě, kde došlo k údajnému porušení
   
  7. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost
  je poskytnout, stejně jako správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji