Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení pověřence

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Lenka Martinková

tel. 532 232 036
e-mail:

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (GDPR), jmenoval od 1. 5. 2018 ředitel Fakultní nemocnice Brno pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).

 

Informace poskytované  subjektu  údajů o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13. a 14.  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

 

Vážení,

tato informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacienta/klienta (subjektu údajů), včetně zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu), správcem těchto údajů.

 

Kontaktní údaje správce:

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel.: 532231111, email: , web: www.fnbrno.cz

(dále jen správce)

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lenka Martinková, pověřenec pro ochranu osobních údajů, tel. 532 232 036, email:

 

Účel zpracování:

 • poskytování zdravotních služeb
 • darování krve a krevních složek
 • zákonná povinnost poskytování informací (zdravotní pojišťovny, zdravotní registry apod.)
 • zabezpečení státního majetku - provozování kamerového systému
 • poskytování služeb na základě smlouvy
 • bezpečnost pacienta 

 

Právní základ zpracování:

 • splnění právní povinnosti
 • oprávněné zájmy a obhajoba právních nároků FN Brno
 • souhlas subjektu údajů
 • splnění smlouvy se subjektem údajů
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu
 • splnění úkolu ve veřejném zájmu
 • veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví
 • vědecký výzkum, statistické účely
   

V souvislosti se zákonnou povinností poskytování zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi/klientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče. Rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Touto je zejména  -  zákon č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č.  98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.  Dalším účelem zpracování osobních údajů je oblast vědy a výzkumu. Právním důvodem zpracování je buď plnění právní povinnosti (např. povinnosti správce při provádění klinického hodnocení léčiv) nebo souhlas (např. dobrovolník zařazený do výzkumné studie).

Osobní údaje dále v nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem ochrany majetku a osob prostřednictvím kamerových systémů. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám ukládá právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
 
Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Z toho, mimo jiné, vyplývá nutnost poskytovat Vaše osobní údaje při vykazování hrazené zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a plnění dalších zákonných povinností (např. daňové a účetní povinnosti, hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem). Vaše osobní údaje poskytujeme pouze oprávněným subjektům a institucím a pouze v případech, kdy pro to existuje právní důvod, tj. zejména je-li to uloženo právním předpisem, nebo jste k tomu dal(a)  svůj souhlas. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou zavázány k  mlčenlivosti a k ochraně osobních údajů.
 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu získání údajů, které bezprostředně souvisí s Vaší identifikací  a zdravotním stavem tak, aby Vám mohla být poskytnuta správná a komplexní zdravotní péče. Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.
 
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.


Doba uložení osobních údajů:

Doba nezbytně nutná pro naplnění příslušných účelů zpracování, nevyplývá-li z příslušného právního předpisu nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu doba delší.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, kterou stanoví právní předpisy, případně Váš souhlas. Dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta/klienta, stanoví vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují dobu, po kterou je nutno písemnosti o poskytnutí zdravotní péče archivovat.

 

Práva subjektu údajů

 • Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů - tj. získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, a je-li tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu.
   
 • Máte právo na  opravu - pokud shledáte, že nejsou vedeny Vaše osobní údaje správně, nebo jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů, a to mimo jiné tehdy, jestliže již netrvá povinnost jejich zpracování upravená právním předpisem nebo se neuplatní další výjimky upravené právními předpisy.
   
  Právo na výmaz svých osobních údajů můžete uplatnit pouze v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinnosti.
  Nelze se domáhat výmazu osobních údajů, které je FN Brno jako poskytovatel zdravotních služeb povinna zpracovávat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právním předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 • Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
   
  a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
   
  b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
   
  c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   
  d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo;
 
b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany,  jakož i práva na přenositelnost údajů.
 

 • Právo na přenositelnost údajů -  tj. na získání osobních údajů, které se subjektu údajů týkají a které správci poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Právo na přenositelnost osobních údajů může být uplatněno za splnění dvou podmínek, které musí nastat současně: 1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a 2. je prováděno automatizovaně.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.
   
  Máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 
   

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji