Menu
Česky English
532 23 1111

Zkouška vizuální pozornosti

Orientační vyšetření

Zkouška vizuální pozornosti (ZVP)

Košťálová Milena, Bednaříková Markéta, Michalčáková Radka

 

Upozornění - využívejte elektronický informační zdroj za následujících podmínek:

 • uveďte autory
 • nekopírujte
 • nezasahujte do díla
 • nevyužívejte komerčně

Obsah

 • Úvod
 • Zkouška vizuální pozornosti ZVP
 • Přílohy k tisku

ÚVOD

Vycházíme ze skutečnosti, že u pacientů s afázií jsou často přítomny poruchy pozornosti, vzniklé na základě organického postižení mozku. Tyto poruchy jsou známy především z klinické praxe, jejich vyšetření je však zvlášť komplikované fatickými poruchami a limity danými stavem pacienta v akutní fázi po iktu. Uvedené problematice je v literatuře věnovaná malá pozornost a detekcí poruch pozornosti v časné fázi onemocnění po cévní mozkové příhodě se dosud systematický výzkum nezabýval. Faktem zůstává, že podmínkou fungování kognitivních funkcí, tedy i fatických, je intaktní pozornost. Narušená pozornost znesnadňuje mimo jiné intervenci klinického logopeda a měla by se stát předmětem kognitivně lingvistické terapie.

Při mapování situace v oblasti diagnostických nástrojů pro vyšetření pacientů s afázií v časné fázi po iktu jsme nenalezli žádný vhodný nástroj, který by splňoval všechny naše požadavky:

 • Krátký, jednoduchý tj. použitelný u lůžka v časné fázi cévní mozkové příhody: značná část testů nebyla použitelná pro svoji délku.
 • S nonverbální instrukcí: např. ASE - pacienti s poruchou rozumění v rámci afázie a alexie nepochopili slovní či čtenou instrukci (viz. literatura - standardizace testu CAM ICU).
 • S nonverbálním obsahem: část škrtacích testů obsahuje buď pouze alfabetické či numerické znaky nebo jsou v  kombinaci s obrazovými stimuly či piktogramy.
 • Obsahující jednoznačně pojmenovatelný stimul tj. zařaditelný do slovní kategorie, zástupce více slovních kategorií: věc, zvíře, ovoce a schopnost přejít na nový i když podobný stylizovaný podnět. V literatuře je uvedena řada testů pro detekci neglektu například je uváděn test Woodcock- Jonson III tasts of Cognitive Abilities (Woodcock, McGrew, and Mater, 2001c), vizuální stimul, který tento test obsahuje, je šálek kávy nebo čaje. V průzkumu stimul pojmenovali respondenti různými způsoby a byli nejistí ve svém výkonu. Příčinou je nejednoznačné zařazení do slovní kategorie u šálku s talířkem a neidentifikovatelným nápojem, kdy respondenti pojmenovávali v češtině různě nebo dali více-slovné pojmenování nebo pojmenování jednoho stimulu střídal během plnění úkolu. Problematické verbální pojmenování odpoutává vyšetřovanou osobu od pozornostního výkonu. Z uvedeného důvodu jsme tento test vyloučili.
 • Práce v řádcích: Existuje několik nonverbálních tzv. škrtacích testů na detekci vizuálního neglektu např. Albert 1973, Gauthier et al, 1989…, ale stimuly v uvedených testech nejsou v řádcích.

 

Zkouška vizuální pozornosti ZVP

Komu a k čemu je ZVP určena? Nejen jazykovým specialistům - klinickým logopedům, ale i odborníkům (tj. klinickým neuropsychologům, neurologům, ...), kteří se v klinické praxi setkávají s pacienty s poruchami kognitivních tedy i fatických funkcí.

Test byl primárně vytvořen k orientačnímu vyšetření pozornosti v časné fázi po iktu u pacientů upoutaných na lůžko u kterých se může vyskytovat afázie a alexie, hemiparéza dominantní končetiny a případně koexistující delirium. V rámci satelitních výzkumných studií bylo ověřeno, že je validním nástrojem orientačního vyšetření pozornosti, která v jednotlivých skórech nese informace související s různými aspekty pozornostního výkonu.

ZVP je možno využít též u pacientů neslyšících, poněvadž pochopení instrukce a provedení testu není závislé na auditivní cestě vnímání. Vyšetření je použitelné ve velmi časné fázi onemocnění u lůžka, protože provedení je technicky a časově nenáročné trvá přibližně 0 - 10 minut. Mohou ho provádět i pacienti s paretickou dominantní končetinou, protože označování identifikovaných stimulů je možné provádět jednoduše druhou rukou.

ZVP neobsahuje žádné alfabetické ani složitější numerické prvky, instrukce je proveditelná nonverbálně, nápodobou předvedeného provádění nácvičného řádku. Tyto specifické vlastnosti jsou využitelné při vyšetření pacientů např. po cévní mozkové příhodě či jiném postižením mozku. ZVP obsahuje symboly ze třech slovních kategorií - zvíře, ovoce a věc a v další části jsou tři druhy geometrických tvarů. Testování bylo ověřeno v klinické praxi.

 

Vylučující kritéria použití ZVP

 • apraxie horní končetiny, kterou má pacient pracovat,
 • porucha zraku, která znemožňuje rozpoznání tvarů na ploše.

 

Použitý materiál

cvičný list 1 ks, záznamový list 1 ks.

Examinátor - psací potřeba odlišné barvy než použije vyšetřovaná osoba, záznamová tabulka, stopky.

Vyšetřovaná osoba - tvrdá podložka (formátu A3 nebo A4) s možností fixace cvičného a záznamového listu nejlépe klipem, psací potřeba (nejlépe fix) pro práci pacienta

 

Doporučení

Nejprve se důkladně seznamte s těmito obecnými informacemi a obsahem záznamového listu a pokuste se vyšetřit nejméně deset dobrovolníků bez mozkového postižení různého věku. Než přistoupíte k testování pacientů, měli byste mít vlastní zkušenost. Test poslouží nejlépe těm, kteří mají odpovídající teoretické vědomosti a klinickou zkušenost s pacienty s fatickými poruchami a s testováním, tedy klinickým logopedům, psychologům, neurologům,...

 

Provedení a administrace ZVP

Video-ukázka, viz níže

Ukázky zácviku, viz níže

V testu hodnotíme mimo jiné i výkon za rušivých podnětů tj. běžný ruch na oddělení u lůžka. Investigátor zkontroluje, zda má pacient v případě potřeby adekvátní a funkční kompenzační pomůcky zraku - brýle. Zajistíme dostatečné osvětlení. Předvádíme úkol ve zpomaleném tempu, tak aby vyšetřovaná osoba dobře viděla na plochu ZVP. Nonverbální předvedení neopakujeme, předvedeme pouze jedenkrát na nácvičném řádku. Uvedené faktory mohou mít významný vliv na výsledek vyšetření a testování osob zvláště pak u osob vyššího věku. Pacient nemusí sedět. Pokud je provedení testu pro pacienta velkou zátěží, odstoupíme od provádění ZVP.

Po dobu zácviku i vyšetření se dorozumíváme s vyšetřovaným nonverbálně a je nutno dodržet uvedený postup. Z nonverbálních pokynů musí pacient pochopit svůj úkol, tak jako toho byly schopny všechny zdravé kontroly již na prvním cvičném řádku. Pacientovi pokud možno vysvětlím vysvětlím, že nebudu po dobu provádění ZVP hovořit, vše mu předvedu a sám musí pochopit co je jeho úkolem.

Předvedení vzoru: Examinátor připraví podložku a připevní na ni cvičný list, upoutá pacientovu pozornost a předvede na nácvičném řádku v horní polovině listu požadovaný úkol. Psací náčiní drží v ruce. Na první dvojici „jablko a kostka“ spojí fiktivně „číslici jedna“ a první prvek dvojice „jablko“ a poté označí dotykem „číslici dvě“ s druhým prvkem dvojice „kostkou“. Po té již označenou dvojici obrázků „jablka a kostky“ tvar předkreslené elipsy obtáhne. Pokračuje na řádku zleva doprava a směr naznačí pohybem a případně nakreslí šipku ve směru zleva doprava. Označí druhý prvek na řádku dotykem a ukáže na číslici „jedna“ a na „jablko“ na již označené dvojici. Dále ukáže na třetí prvek v řádku „kostku“ a ukáže na číslici „dvě“ a kostku v elipse. Nakreslí elipsu kolem první dvojice na řádku. Čtvrtý prvek na řádku je „kostka“ a pátý je „jablko“. Naznačíme pohybem „kostka“ je „dvě“ a „jablko“ je „jedna“ ukážeme rukou pohyb v zápěstí ve významu „nesprávné, ne“ a doprovodíme otáčením hlavy zleva doprava ve významu „ne“. Pokračujeme dále po řádku k jedenáctému a dvanáctému prvku „jablko a kostka“ dvojici označíme elipsou.

Zácvik vyšetřované osoby: Druhý a třetí řádek na cvičného listu slouží k vlastnímu zácviku vyšetřovaného. Vložíme mu psací náčiní do ruky  a pohybem ho vyzveme, aby naši předchozí činnost napodobil na druhém řádku. Můžeme dopomoci obtáhnout první dvojici. K vlastnímu vyšetření přistoupíme, pokud byl pacient schopný samostatně bez dopomoci označit elipsou dané dvojice na řádku, případně samostatně zkorigovat svoji chybu. Měl by tedy samostatně zvládnout druhý nebo až třetí cvičný řádek. V případě, že princip úkolu nepochopí při použití třetího řádku, vlastní vyšetření neprovedeme.

Provedení ZVP: Upevníme ZVP na podložku, podložku pacientovi držíme po dobu vyšetření (pokud probíhá vyšetření u lůžka), tak aby co nejlépe viděl na plochu a mohl na ni kreslit, snažíme se umístit na středovou osu těla pacienta, pacient by měl být na lůžku v takové poloze, aby byl schopen volně pohybovat píšící rukou. Zadržíme pacientovu ruku s fixem do zahájení provedení zkoušky, naznačíme obtažení elipsou na první dvojici vlevo nahoře a naznačíme pohybem ruky směr práce zleva doprava na třech dalších řádcích a také v dolní polovině listu. Necháme pacienta 10 sekund prohlédnout list. Vyzveme pacienta pohybem k provedení vyšetření - stopky neukážeme a při zahájení kresby první elipsy vyšetřovanou osobou spustíme stopky. Čas měříme do ukončení činnosti, tak aby pacient stopky neviděl - zpravidla se jedná o označení poslední dvojice vpravo dole, spontánně nedochází ke kontrole provedení zvládnutí ZVP, vyšetřovanou osobu k tomu kroku nevyzýváme. Vyšetřovaná osoba dá jasně najevo ukončení ZVP. Vhodné je využít stopky na mobilním telefonu, kdy vyšetřovaná osoba neuvědomí, že je čas měřený. Pacient může opravit nesprávně označené či vynechané dvojice, pokud si sám chybu uvědomí v průběhu testování a chyba se nepočítá. Počet autokorekcí uvedeme do poznámek. Na chyby jej nesmíme upozorňovat. Povzbudit k pokračování můžeme nonverbálně a to jen v případě zaváhání přechodu na druhou část ZVP s geometrickými tvary a to pouze naznačeným pohybem ve smyslu „pokračovat na dalších řádcích“ a vybídneme k označení druhé vzorové dvojice elipsou „čtverce a kruhu“. V žádném případě nenapovídáme nebo neoznačujeme hledané dvojice. Pokud se pacient dotazuje, zda může označit jinou variantu, než uvedený vzor v záhlaví, odpovíme nesouhlasným otočením hlavy, ve významu „ne“. V případě, že se inverzní chyby vyskytují 3x a více po sobě (vyšetřovanou osobu upozorníme na chybu nonverbálně dotykem na tři špatně označené dvojice, následně na vzorovou dvojici a otáčivým pohybem ruky).

ZVP tabulka: Zaznamenáváme datum provedení, dílčí a celkový čas v sekundách spontánního tempa provedení ZVP, dílčí počty chyb dle typu viz. ukázky a celkový počet chyb. Počet správně identifikovaných dvojic symbolů ve správném pořadí.

Anamnestická data: zaznamenáme obvyklá data tj. jméno a příjmení, rodné číslo, věk, vzdělání a kontakt na vyšetřovanou osobu.Detailně se zaměříme na zdravotní stav vzhledem k vyšetření pozornosti – charakter případného postižení zraku, předchozího postižení mozku, ADHD, užívané léky, které mohou mít vliv na stav pozornosti, apod...

 

Kvantitativní interpretace: měříme celkový čas provedení, tj. od zahájení označení první dvojice elipsou a ukončíme po označení poslední dvojice, případně po provedení autokorekcí či auto-kontroly. Zaznamenáme celkovou délku vyšetření v sekundách, ukončíme vyšetření pokud celková délka překročí časový limit 10 minut. Hodnotíme: nezvládl zácvik, nezvládl dokončit zkoušku v časovém limitu 10 minut, přerušil provádění zkoušky aniž dokončil před uplynutím limitu 10 minut.

Maximum správně označených dvojic je 25. Za každou správně identifikovanou dvojici přidělíme jeden bod tj. maximální počet bodů, který je možno získat je 25. Dále zaznamenáváme počet označených dvojic nesprávně (nesprávné symboly), nesprávně zatržený počet symbolů ve skupině (tj. více či méně než dva), počet inverzí, počet vynechaných dvojic, počet chyb celkem.

V případě, že se inverzní chyby vyskytují 3x a více po sobě započítáme pouze 3 první záměny, ostatní nehodnotíme i když respondent na naše upozornění adekvátně nereagoval. Pokud vyšetřovaná osoba střídá pořadí prvků ve dvojici hodnotíme každou inverzi za méně jeden bod.

Kvalitativní interpretace: sledujeme postup v průběhu provedení ZVP, dodržení postupu po řádcích nebo vynechávání řádků, nedokončování sledování řádků, přeskakování řádků nebo nesystematické skoky z místa na místo, ulpívání na místě, nutnost ujišťování se o vzorové dvojici. Nedodržení počtu prvků označených stimulů. Zapíšeme  výskyt hlasité auto-nápovědy.

Komplexní interpretace: shrneme kvantitativní i kvalitativní interpretace spolu s analýzou zvláštností.

 

Příklad záznamů výkonů fiktivních pacientů s poruchami pozornosti

 • Příklad 0 den, viz níže
 • Příklad 5 den, viz níže
 • Příklad 10 den, viz níže

 

Přílohy k tisku

 • ZVP tabulka - slouží k záznamu anamnestických dat důležitých z hlediska testování pozornosti a k sumarizování získaných výsledků
 • ZVP cvičný list
 • ZVP

NORMATIVNÍ DATA

LITERATURA, viz níže

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji