Menu
Česky English
532 23 1111

Screening dysfagie - DYMUS

Screening dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Dotazník DYMUS - DYsphagia in MUltiple Sclerosis (Bergamaschi et al., 2008; Kolčava et al., 2020)

Porucha polykání (dysfagie) se vyskytuje asi u třetiny pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Dotazník DYMUS je jednoduchý anamnestický screeningový nástroj vyvinutý cíleně pro hodnocení polykacích potíží u pacientů s RS. Vede k včasné detekci rizika dysfagie a zahájení dalšího diagnosticko-terapeutického procesu s cílem prevence komplikací, které mohou být s poruchou polykání spojeny (aspirační bronchopneumonie, malnutrice, dehydratace, snížení kvality života).

DYMUS – popis

DYMUS je jednoduchý dotazník, který se skládá z 10 ano/ne otázek. Zacílení otázek je rozděleno na subjektivní hodnocení polykání tekutin a pevných soust. Škála pro polykání tekutin je v dotazníku vyznačena kurzívou.

DYMUS – administrace

DYMUS může být administrován při pravidelných kontrolách pacienta s RS u neurologa, klinickým logopedem, praktickým lékařem, ale i pacientem samotným či jeho rodinným příslušníkem/pečovatelem. Administrace probíhá cíleným dotazováním dle otázek v dotazníku a zaznačení pozitivních „ano“/negativních „ne“ odpovědí do záznamového archu.

DYMUS – hodnocení

Pozitivní odpověď „ano“ je hodnocena 1 bodem, negativní odpověď „ne“ je hodnocena 0 body. Rozmezí hodnocení je 0 – 10 bodů. Skóre 2 a více bodů svědčí pro riziko přítomnosti dysfagie. Při pozitivitě 2 a více bodů by měl být pacient s RS odeslán k podrobnějšímu vyšetření schopnosti polykání klinickým logopedem (seznam pracovišť klinické logopedie: www.klinickalogopedie.cz).

DYMUS – česká verze

Český překlad screeningového vyšetření DYMUS vznikl se souhlasem autora Roberto Bergamaschi, MD metodou forward-backward translation. Finální česká verze byla autorem originálního testu plně odsouhlasena. Validace české verze dotazníku DYMUS byla publikována v odborném časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.

KOLČAVA, Jan, Naděžda LASOTOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK and Eva VLČKOVÁ. Validace dotazníku pro hodnocení dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou - česká verze DYMUS (Validation of DYsphagia in MUltiple Sclerosis questionnaire - Czech version of DYMUS). CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: Ambit Media a.s., 2020, vol. 83, No 3, p. 285-290. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020285.

Web: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2020-3-4/validace-dotazniku-pro-hodnoceni-dysfagie-u-pacientu-s-roztrousenou-sklerozou-ceska-verze-dymus-122984

Kontakt

Garant překladu české verze Mgr. Naděžda Lasotová, MBA, emailový kontakt

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji