Menu
Česky English
532 23 1111

Cerebrovaskulární program NK FN Brno

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno poskytuje v rámci svého cerebrovaskulárního programu komplexní léčebnou a diagnostickou péči o pacienty s akutními cerebrovaskulárními onemocnění ve spádovém regionu části Brno město a Brno venkov a dalším obyvatelům části Jihomoravského kraje a Vysočiny vysoce specializovanou superkonziliární péči (cca 750 000 obyvatel).

V roce 2011 byl na základě výsledků akreditace MZ ČR naší klinice udělen  status Komplexního cerebrovaskulárního centra, jenž bylo v r. 2015 novelizací věstníku MZ 4/2015 přejmenováno na Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče. Vznik specializovaného centra znamenal výrazný posun v akutní péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a vedl k výraznému zvýšení počtu pacientů s akutním ischemickým iktem léčených pomocí systémové trombolýzy a od roku 2015 i pacientů léčených mechanickou trombektomií. Pacienti léčení těmito moderními metodami mají podstatně větší šanci na uzdravení bez výrazného hendikepu a ve velkém procentu jsou schopni návratu do kvalitního života. Ročně na kliniku přijímáme přibližně 800 nemocných s cerebrovaskulárními onemocněními,  z toho je cca 600 pacientů s ischemickým iktem.

Podáním intravenózní trombolýzy léčíme   téměř čtvrtinu ze všech pacientů s ischemickým iktem a cca 100 nemocných je  ročně léčeno mechanickou trombektomií. Iktové centrum je schopné nejen poskytnout akutní léčbu, ale též zajistit komplexní diagnostiku příčiny iktu, zahájit následnou rehabilitaci a nastavit správnou sekundárně preventivní terapii.

V současné době Centrum vysoce specializované péče na Neurologické klinice disponuje 5 akutními lůžky na jednotce intenzivní péče (JIP) vybavené dýchacími přístroji pro podpůrnou či plně řízenou plicní ventilaci, 8 kompletně monitorovanými lůžky na Iktové jednotce (IJ), 9 monitorovanými lůžky na standardním oddělení a 30 lůžky standardní neurologické péče.

V rámci následné péče u indikovaných pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě s následným hybným postižením poskytujeme léčbu spasticity botulotoxinem s navazující komplexní rehabilitační péčí ve spolupráci s rehabilitačním oddělením. V rámci centrové péče o nemocné s akutním iktem spolupracujeme i s dalšími klinikami FN Brno, především radiodiagnostickou, neurochirurgickou a chirurgickou klinikou, které jsou též součástí centra. V rámci spádové oblasti zabezpečujeme u indikovaných pacientů ambulantní dispenzární péči v cerebrovaskulární poradně, provádíme specializovaná ultrazvuková vyšetření extra- i intrakraniálních mozkových tepen, indikujeme provádění karotických endarterektomií a pro ostatní kliniky a oddělení provádíme specializovanou konziliární činnost.  Účastníme se mezinárodních randomizovaných multicentrických studií zaměřených na nové léčebné možnosti u akutních CMP. Nedílnou součástí práce iktového centra je evidování indikátorů kvality iktové péče a vkládání dat o hospitalizovaných pacientech do registrů, což umožňuje komplexně analyzovat a srovnávat kvalitu iktové péče v jednotlivých centrech i v celé ČR.

Na základě výkonnosti v těchto různých kategoriích byla naše nemocnice Výborem cerebrovaskulární sekce ČNS společně s iniciativou Angels odměněna za rok 2019 nejvyšším diamantovým oceněním za kvalitu péče o nemocné s cévními mozkovými příhodami.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji