Menu
Česky English
532 23 1111

Dotazník funkcionální komunikace (DFK)

OBSAH

 • Úvod
 • Upozornění
 • Dotazník funkcionální komunikace (DFK)
 • Terapeutický materiál funkcionální komunikace
 • Literatura

Úvod

Publikovaný materiál vznikl v rámci spolupráce Neurologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno a katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Na vzniku mají podíl PhDr. Milena Košťálová, Mgr. at Mgr. Barbora Poláková, Bc. Dis.Petr Šmíd, Mgr. Markéta Ulreichová, Mgr. Naděžda Lasotová, doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc..

Diagnostický nástroj Dotazník funkcionální komunikace DFK slouží k mapování pragmatické roviny komunikace dospělých pacientů s afázií a je východiskem pro terapii funkcionálně orientovanou. Je určen především pro použití v práci jazykových specialistů působících ve zdravotnictví tj. klinických logopedů. Současně zpřístupňujeme terapeutický materiál, který lze využít při logopedické intervenci u dospělých pacientů s narušenou funkcionální oblastí komunikace.

 

UPOZORNĚNÍ - Podmínky ke stažení a používání dotazníku DFK:

Materiál je dovoleno použít k osobní potřebě při diagnostické činnosti vedenou klinickým logopedem, pro výzkumné účely.

Vždy musíte zachovat poznámku o copyrightu a odkaz na původní český zdroj.

Povolení je nutné vyžádat pro: Vytvoření většího množství kopií pro distribuci nebo jakákoliv prezentaci DFK na odborné akci, publikaci dotazníku nebo jeho části v tisku apod.

 

Dotazník funkcionální komunikace (DFK), viz níže KE STAŽENÍ

Zájem veřejnosti o intervenci, která ovlivňuje přímo reálnou kvalitu života pacientů v posledních letech vzrůstá. Dotazník funkcionální komunikace slouží k mapování důsledků jazykových poruch na schopnost komunikace u dospělých osob v běžném životě. DFK je časově nenáročný a jednoduchý diagnostický nástroj, který je určený k hodnocení důležitých oblastí funkcionální schopnosti pacientů s afázií.

Vytvoření DFK předcházelo studium materiálů: Vyšetrenie funkcionalnej komunikácie VFK (Cséfalvay, Demovičová, 1998), Communicative Activities of Daily Living (CADL 2) (Holland, Frattali, Fromm, 1999), The American Speech-Language-Hearing Association Functional Assessment of Communication Skills for Adults (ASHA FACS) (Frattali, 1995), Dotazník funkčního stavu FAQcz, Dotazník soběstačnosti DADcz a z materiálu „Společný evropský referenční rámec pro jazyky“.

 

Normativní data byla vytvořena pro osoby vyššího věku vyšetřením souboru 110 dobrovolníků starších 50ti let, kteří souhlasili s účastí na tomto projektu. Hodnoty Index FK (funkcionální komunikace) v DFK jsou statisticky významně závislé na věku (Speerman r—0,354, p=0,000148) a statisticky vysoce významná závislost byla zjištěná porovnáním získaných hodnot Index FK v DFK v jednotlivých věkových dekádách a nejsou závislé na pohlaví a vzdělání.

 

 

Věk

n

Průměr Index FK

Medián

Index FK

Minimum

Index FK

5. percentil

Index FK

norma

(cut-off)

Index FK

50-59

30

97,37

98

87

90

 

>90

 

60-69

38

95,76

96

80

85

 

>85

 

70-79

42

92,67

95

69

76

 

>76

 

 

 

Výsledky DFK významně korelují s výsledky MASTcz vyjádřené celkovým jazykovým indexem (Spearmanův korelační koeficient r = 0,400, p = 0,000015).

Současný stavvýkonů vyšetřované osoby hodnotí jeho komunikační partner (tj. osoba, která pacienta dobře zná, nejlépe žijící ve společné domácnosti) ve spolupráci s klinickým logopedem. Použití DFK včetně administrace trvá asi 10 minut. Je mapován stav úspěšnosti pragmatické komunikace pacienta v následujících oblastech:

 1. bazální komunikace
 2. sociální komunikace
 3. čtení a psaní
 4. orientace a čísla v životě.

 

Každý jednotlivý subtest obsahuje pět položek a výkon vyšetřované osoby je hodnocený šestistupňovou škálou:

0 bodů zvládá výborně bez poruch

1 bod samostatně zvládá s drobnými potížemi

2 body zvládá s dopomocí

3 body částečně zvládá s dopomocí

4 body závažné nedostatky i s dopomocí

5 bodů nezvládá i s dopomocí

Celkové skóre v DFK je intaktní výkon skóre 0 bodů (který zahrnuje i schopnosti ovládání a využití technických prostředků komunikace mobil, internet, …) až po maximálně těžce postižený výkon skórovaný 100 body. Výkon v bodech jednoduše odečteme od 100 a získáme Index funkcionální komunikace (0 bodů = Index FK 100; 100 bodů = Index FK 0). Vhodným způsobem hodnocení stavu pragmatické roviny komunikace je strukturovaný dotazník. Poskytuje rychlé a standartní zhodnocení komunikačních aktivit pacienta bez časového zatížení (dotazník vyplňuje klinický logoped s komunikačním partnerem pacienta s afázií). Dále umožňují kvantifikaci, která je srozumitelná nejen pro pacienta a jeho blízké, ale i nutná pro sledování tíže postižení pacienta v čase, pro výzkum, pro interdisciplinární komunikaci, pro dorozumění se s jinými pracovišti.

DFK rozšiřuje spektrum a doplňuje paletu diagnostických nástrojů, které potřebujeme a můžeme využít k hodnocení tak závažné a variabilní komunikační poruchy jakou afázie je. Použití dotazníku bylo ověřeno v klinické praxi u souboru pacientů s chronickou afázií.

 

Literatura:

 • Bartoš A, Martínek P, Bezdíček O, Buček A, Řípová D. Dotazník funkčního stavu FAQ - česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiatrie pro praxi [online]. 2008 [cit. 2012-02-18]. Dostupné z URL: http://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2008/01/17.pdf
 • Bartoš A. Martínek P. Bezdíček O. Buček A. Řípová D. Dotazník soběstačnosti DAD-cz-česká verze pro hodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Neurol Prax 2009; 10(5): 320-321.
 • Cséfalvay Zs, Demovičová Z. Vyšetrenie funkcionálnej komunikácie - experimentálna verzia, 1998.
 • Frattali C, Thompson CK, Holland AL, Wohl CB,Ferketic MM. American Speech-Language-Hearing Association Functional Assessment of Communication Skills for Adults. Rockville, MD: American Speech-Language-Hearing Association 1995.
 • Chapey R. et al. Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenetic Communication Disorders. 5th. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2008.
 • Košťálová M, Klenková J, Bednařík J.Dotazník funkcionální komunikace [DFK]: u pacientů s afázií. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(3): 385-386.
 • Košťálová M,Ulrejchová M,Poláková B,Klenková J, Lasotová N, Bednařík J. Dotazník funkcionální komunikace (DFK).Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(1): 117.
 • Poláková B, Ulrejchová M, Košťálová M, Klenková J, Bednařík J.Dotazník funkcionální komunikace [DFK]: normativní data. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(3): 385.
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Dostupné z URL: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
 • Šmíd P, Košťálová M, Klenková J. Dotazník funkcionální komunikace [DFK] jako východisko pragmaticky orientované terapie. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(3): 386.
 • Košťálová M, Poláková B, Ulreichová M, Šmíd P, Janoušová E, Kuhn M, Klenková J, Bednařík J. Dotazník funkcionální komunikace(DFK): validace originálního českého testu. Cesk Slov Neurol N. 2015; 78/111(2): 188-195.

 

DFK - navazující materiál k terapii

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji