Menu
Česky English
532 23 1111

Mateřská a základní škola při FN Brno

Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Adresa: Černopolní 212/9, Brno 613 00

Ředitelka: PaedDr. Jana Stěničková

Zástupce ředitele: Mgr. Eva Šmikmátorová; Bc. Veronika Enekeš

 

Telefonní kontakt: 532 234 321; 532 234 744; 532 234 640

Email:

Webové stránky školy: www.mszscernopolni.cz

 

 

O škole

Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace sídlí na adrese Černopolní 212/9, Brno. Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání hospitalizovaných dětí na 23 odděleních FN Brno, pracoviště dětské medicíny Černopolní 212/9 a Černopolní 22a. Škola dále působí v FN Brno, Jihlavská 20 na psychiatrické klinice, klinice popálenin a oddělení ortopedie. V poslední řadě škola zajišťuje i péči o děti na klinice plastické a estetické chirurgie na ulici Berkova 34/38, FNUSA.

 

Historie školy

Mateřská škola vznikla 1. listopadu 1956, základní škola dokonce již o rok dříve. Medicína a školství ruku v ruce došly k poznání, že léčebný proces dítěte probíhá rychleji a příznivěji, pokud je dítě v dobré psychické kondici a jeho myšlení je odpoutáno od nemoci samotné. Nemocnice se tak stává nejen místem léčby, ale i prostředím výchovy a vzdělávání.

historie

 

Dne 1. srpna 2018 vznikla sloučená organizace Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Škola má širokou regionální působnost a je největší školou svého typu v republice. V současné době má škola 12 tříd MŠ a 16 tříd ZŠ, pedagogičtí pracovníci vyučují na 26 odděleních včetně JIP a ARO. Výuka probíhá podle příslušného školního vzdělávacího programu daného úseku školy. Součástí školy je i školní družina, do které jsou zařazováni všichni žáci základní školy bez ohledu na ročník, který navštěvují. Mateřská škola a školní družina funguje v režimu celoročního provozu.

 

Činnost školy

 Ve výchovně  vzdělávacím procesu je kladen důraz na individuální přístup, je respektováno vlastní tempo dítěte. Každé oddělení je vybaveno množstvím kvalitních didaktických pomůcek, učebnic, materiálů, které jsou průběžně dále obměňovány a doplňovány. Disponujeme také speciálními pomůckami, např. zobrazovač Braillova písma, interaktivní tabule a jinými kompenzačními pomůckami. Aktivně využíváme i práci na počítačích, k čemuž využíváme vhodné výukové programy. Škola je otevřená pro spolupráci se zákonnými zástupci a kmenovými školami, při delší hospitalizaci zasíláme na kmenovou školu záznam o výuce žáka, případně i návrh klasifikace.

kresleni

 

Podstatnou část činnosti školy tvoří práce s výtvarným, kreativním i netradičním materiálem, množství výtvarných technik si mohou děti vyzkoušet vůbec poprvé (barvy na keramiku, grafické techniky, akvarel či práce s odpadovým materiálem). Vzhledem k těmto činnostem se škola zapojuje do různých výtvarných soutěží a projektů, např. výtvarný projekt JMK „Čarovné barvy země“, mezinárodní projekt komunity eTwinning „Zážitky z nemocnice“, „Moje oblíbená kniha“ a „Choose, serve and taste – cooking in the hospital can be fun“, výstava „Nemocnice očima nemocných dětí“ v prostorách Městského divadla Brno, výstava „Domácí tygři“ ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, „V pyžamech za kočkou“ – výstava s finanční podporou Jihomoravského kraje a záštitou náměstka hejtmana pana Mgr. Marka Šlapala. V úseku základní školy se účastníme i řady literárních projektů a soutěží, např. „Dětský čin roku“ a mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně.

 

Herní terapie

Aktivně s hospitalizovanými dětmi provádíme herní terapie, prostřednictvím které se dítě lépe orientuje v roli pacienta, lékaře i zdravotní sestry. Děti se tak nenásilnou a hravou formou dozvědí, jaká vyšetření je čekají a ztrácejí před nimi strach. K tomu využíváme hru s nemocným plyšovým medvídkem, medvědí pexeso, lékařský kufřík, obrazový i fotografický materiál o lidském těle a léčebných postupech či množství tematických encyklopedií. V rámci preventivního programu herního specialisty nabízíme dětem mateřských škol a nižších ročníků základních škol návštěvu, při níž se seznámí s prostředím a režimem nemocnice.

prace deti

 

Školní družina

Zaměstnání ve školní družině navazuje na školní práci, zajišťuje plnou duševní aktivitu dítěte a rozvíjí zájmovou činnost, nabízíme dětem činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové. Nezapomínáme ani na prvky arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, biblioterapie a herní terapie. Pravidelně zařazujeme tzv. „mobilní dílničky“, prostřednictvím kterých se děti napříč celou nemocnicí seznamují s různými výtvarnými technikami.

 

Zooterapie u nás ve škole

Od roku 2004 ve škole aktivně probíhají felinoterapeutická setkání, v rámci nichž se děti i doprovázející dospělí dostávají do přímého kontaktu s živými kočkami. V posledních letech rozšiřujeme oblast zooterapií o setkávání se psy, tzv. canisterapii, minikoníkem Emilem - hipoterapii, zvířátky ze ZOO Brno, africkými šneky, čmeláky a již několik let úspěšně odchováváme housenky motýlů babočky bodlákové. Tyto akce jsou oblíbené jak u dětí, tak i dospělých.

terapie

 

Spolupráce školy

Život školy a její činnost je významně ovlivněna spoluprací s dalšími organizacemi a sponzory školy, např. NF Krtek, NF Modrý hroch, charitativní organizace DEBRA ČR, NF Niké, spolek Solnička, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, HZS Brno – Líšeň, MP Brno, Policie ČR, ZUŠ Veveří, ZUŠ J. Kvapila, CMGP Brno, hudební skupina Kamarádi, ZOO Brno a spoustu dalších, s jejichž pomocí připravujeme pro hospitalizované děti zajímavé akce a programy jako zpestření doby pobytu v nemocnici.

Hlavním cílem a přáním všech učitelek školy je pomáhat nemocným dětem překonávat snáze náročnou dobu hospitalizace, udržet jejich psychickou a vývojovou úroveň na takovém stupni, aby se bez negativních následků vrátily do svých domovů a škol.

 

PaedDr. Jana Stěničková, ředitelka MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji