Menu
Česky English
532 23 1111

Informace ve smyslu zákona 106/99 Sb.

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, byla zřízena za účelem poskytování léčebné a preventivní péče jako příspěvková organizace Ministerstvem zdravotnictví ČR zřizovací listinou ze dne 5. 12. 1997.
Pro poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neexistuje žádný speciální formulář. Žádost lze podávat písemně na adresu ředitelství FN Brno (IČO: 652 697 05), Jihlavská 20, 625 00 Brno, případně e-mailem na adresu .

 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)

  1. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena do FN Brno.
  2. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží
  4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do třiceti dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
  5. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti FN Brno, žádost bude odložena a takto odůvodněná skutečnost sdělena do 7 dnů od dne doručení žadateli.
  6. FN Brno poskytne požadovanou informaci do patnácti dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně nebo nahlédnutím do spisu. Lhůtu pro  poskytnutí informací je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel bude o prodloužení lhůty i jeho důvodech včas prokazatelně informován.
  7. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací má žadatel právo podat odvolání prostřednictvím FN Brno.

 

Při poskytování informací je FN Brno vázána mlčenlivostí ve smyslu platné právní úpravy (372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Zpráva o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  musí být součástí Výroční zprávy, kde je jí věnována zvláštní kapitola pod názvem Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, nebo se vydává samostatně. Výroční zprávu FN Brno za předchozí kalendářní rok lze najít na webových stránkách FN Brno, oddíl Informace o FN Brno – Výroční zpráva.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023.

Archiv odpovědí poskytnutých na základě zákona 106/99 Sb. je dostupný ZDE

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji