Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Otázky a odpovědi

Co je to supervize a proč ji využít?

Jedná se o uznávanou metodu určenou pro pomáhající profesionály. V kontextu náročné práce pomáhajících profesionálů, kdy člověk často pracuje ve spěchu a stresu nemá příliš prostoru se nad svou prací zamyslet. Supervize poskytuje prostor k takovému zamyšlení a reflektování vlastní práce – umožňuje se v klidu zastavit a zamyslet se nad svou prací a svými záležitostmi. Je to čas, který je určen přímo pro vás, supervizor se vám plně věnuje. Náročná práce pomáhajících profesí sebou může nést spoustu problémů – supervizor vám může pomoci s hledáním jejich řešení.  Nečekejte od něj cílené rady, protože věříme, že každý člověk je nejlepším odborníkem na své vlastní problémy. Supervizor vám ale může otázkami pomoci takové nejlepší řešení vaší situace najít a blíže ho s vámi rozebrat. Supervize však nemusí být jen o problémech, je možné ji použít k osobnímu rozvoji zaměstnance, je to totiž účinný nástroj profesního růstu. Supervize je také součást celoživotního vzdělání.

 

Co se na supervizi bude dít?

Na supervizi se v klidu posadíte a seznámíte se supervizorem. Vyjasníte si, proč přicházíte a pohovoříte o představách o supervizi a vašich očekáváních. Supervizor vás seznámí s pravidly supervize, na tvorbě pravidel se můžete podílet a navrhnout nějaké další, které je pro vás důležité. Rozhovor vede a koriguje supervizor, vyhrazuje si právo rozhovor vrátit zpět k tématu, pokud se od něj odkloníte. Vy máte právo říct supervizorovi jen informace, které chcete a pokud se během konzultace z jakéhokoli důvodu necítíte dobře, vyhovovalo by vám něco jiného – sdělte to, ať má supervizor možnost svoji práci nějak upravit, pozměnit. Informace, které zazní na supervizi (s výjimkou záležitostí, kde je oznamovací povinnost – tedy byl spáchán trestný čin) považuje supervizor za důvěrné.

 

Jaké formy supervize ve FN Brno probíhají?

Supervize individuální – rozhovor mezi jedním zaměstnancem a supervizorem.

Supervize skupinová – skupinu tvoří různý počet zaměstnanců, kteří spolu běžně nepracují, většinou se neznají, ale je nějaké téma, které je spojuje (např. jsou to absolventi v adaptačním procesu, školitelky, vedoucí pracovníci…).

Supervize týmová – skupinu tvoří zaměstnanci jednoho pracoviště, tedy jeden tým. V závislosti na velikosti týmu může supervizi vést jeden nebo více supervizorů.

 

Pro koho je supervize ve FN Brno určena?

Supervize je určena pro všechny pomáhající profesionály.

Absolventi v adaptačním procesu jsou specifickou skupinou pracovníků, na které se v supervizi zaměřujeme. Myslíme si, že přijít po škole pracovat do zdravotnického zařízení není vždy jednoduché a může v této době nastat mnoho problémů, které mohou nového zaměstnance od práce ve zdravotnictví odradit. Proto máme zájem se s každým zaměstnancem alespoň jednou setkat a ukázat mu, jak supervize probíhá a podat mu pomocnou ruku v prvních dnech v novém zaměstnání. Další setkání probíhají dle domluvy mezi supervizorem a zaměstnancem. Vycházíme z toho, že pokud na začátku kariéry zaměstnanec zažije dobrou supervizi, bude si umět o ni v budoucnu v případě potřeby zažádat.

Ostatní zaměstnanci mohou využít supervizi kdykoli během své kariéry podle jejich potřeb a zájmu.

 

Kdo tvoří supervizní tým FN Brno?

Supervizor je zaměstnanec FN Brno, který vede supervizní konzultace. V supervizi má patřičné vzdělání – tedy je absolventem nebo účastníkem výcviku v supervizi. Kromě toho, že vykonává práci interního supervizora, pracuje jako NLZP ve FN Brno, má tedy dobré povědomí o chodu nemocnice a problémy zaměstnanců mu nejsou cizí. Externí supervizor pracuje řadu let v pomáhajících profesích mimo FN Brno.

 

Kdo supervizi hradí?

Supervizi pro své zaměstnance hradí zaměstnavatel – je to benefit pro zaměstnance FN Brno. Supervize ve FN Brno se započítává do pracovní doby zaměstnance – pokud to umožňuje provoz oddělení a nadřízený s tím souhlasí, je možné supervizi absolvovat přímo během pracovní směny. Často jsou však provozní podmínky na pracovištích natolik náročné nebo nepředvídatelné, že odejít během směny na supervizi není možné nebo by zaměstnanec nebyl v klidu. Je tedy možné supervizi absolvovat i mimo pracovní dobu. V každém případě se však čas, který zaměstnanec na supervizi stráví, započítává do pracovní doby.

 

Kde supervize probíhá?

Supervize probíhá na všech třech pracovištích FN Brno. Primárním pracovištěm supervizorů s nejlepším zázemím a největšími možnostmi k domluvě termínu je kancelář supervize v areálu v Bohunicích. Supervizi je také možné domluvit v areálu dětské nemocnice v Černých polích a porodnice na Obilním trhu (jedná se o sdílené prostory, takže možnosti termínů jsou omezené). Naše prostory zde.

 

Jak dlouho supervize trvá?

Individuální supervize trvá 60-90 minut. Skupinová či týmová supervize trvá 90-180 minut v závislosti na velikosti skupiny.

 

Kde mohu získat více informací o supervizi?

Buď přímo u nás nebo na Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji