Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od soboty 2. února 2019 platí ve všech areálech Fakultní nemocnice Brno (areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu 11) zákaz návštěv. Děkujeme za pochopení. Chráníme naše pacienty!

Historie FN Brno

Areál Bohunice

Pokoj, historie

Základem dnešní nemocnice je budova chorobince, kterou projektoval ing. architekt Oskar Pořízka, a která byla slavnostně otevřena v roce 1934. Po druhé světové válce se začalo stále hlasitěji hovořit o vybudování nemocnice pro Brno. Studii zpracoval ing. architekt Bedřich Rozehnal. Teprve v roce 1969 se započalo se stavbou podle projektu ing. arch. Spurného, která byla dokončena až o 20 let později. Lůžkový objekt s kapacitou 1.028 lůžek, který se stal dominantou bohunické nemocnice, byl slavnostně otevřen na konci roku 1989, kdy začala pracovat velká většina klinik. V roce 1992 zde byl vytvořen komplex centrálních operačních sálů, největších na Moravě. V roce 1999 se nemocnice rozšířila o další pracoviště: Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Ve stejném roce byla rekonstrukcí prostor části gynekologicko-porodnické kliniky vybudována Ústavní lékárna. V prosinci 2002 byla v lůžkovém traktu ve 3. NP vybudována výdejna léků - detašované pracoviště Nemocniční lékárny.

V polovině roku 2001 byl slavnostně otevřen Patologicko-anatomický   ústav a v dubnu 2002 došlo k dokončení stavby Transfúzního oddělení   a přestěhování pracoviště z Tomešovy ulice do bohunického areálu.   V prosinci 2002 bylo dokončeno nové oddělení Interní kardiologické   kliniky včetně angiologické linky a katetrizačního sálu.
V červenci 2002 se začalo se stavbou ambulantního traktu, jehož první tři patra byla dokončena o rok později. V roce 2005 byly slavnostně ověřeny nové prostory Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny, dnes již Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Ve stejném roce byl zahájen i provoz nové přistávací plochy pro vrtulníky záchranné služby, která je umístěna na střeše pavilonu I1. Dostavba pavilonu X - Diagnosticko-terapeutického centra - byla dokončena v roce 2006.

V roce 2008 se bohunická část FN Brno stala Traumacentrem pro dospělé a to nejen pro kraj Jihomoravský a část Zlínského, ale také kraj Vysočina. Zrekonstruovány a zcela nově byly vybaveny Oddělení urgentního příjmu, lůžkové oddělení KÚCH v 6. NP.  V roce 2009 bylo otevřeno nové Endoskopické centrum, které je nejmodernějším svého druhu v České republice. V roce 2010 pak byla nově vybudována Spinální jednotka a druhá Jednotka intenzivní péče Ortopedické kliniky, které se staly posledním kamenem při budování mozaiky nového Traumacentra FN Brno - největšího v zemi.

 

Dětská nemocnice, Černopolní 9

Dětská nemocnice

Kořeny Pracoviště dětské medicíny sahají do roku 1899. Dne 1. ledna toho roku zahájila v Černých Polích provoz nová dětská nemocnice Františka Josefa I., která navazovala na činnost Nemocnice sv. Cyrila a Metoděje. V 6ti pavilonech bylo 150 lůžek a přijímáni sem byli kojenci a děti do 14ti let. V roce 1905 byl rozšířen infekční pavilon, zvýšen počet lůžek, operační sály odděleny od části lůžkové a přistaven nový operační sál s horním osvětlením.
Po II. světové válce rozhodl Zemský národní výbor o její rekonstrukci a dostavbě. Architektonicky návrh zpracoval prof. Ing. arch. Rozehnal. I. etapa dostavby skončila v roce 1953. V nové budově bylo umístěno chirurgické oddělení, ortopedie, krční, oční, kožní, rentgenologické oddělení a biochemie. Ve starých budovách zahájilo práci oddělení interní, neurologie, gynekologie a infekční ambulance. V roce 1957 se z dětské nemocnice stává Fakultní dětská nemocnice.

V roce 1993 byla zahájena rekonstrukce a modernizace dětské   nemocnice, byly vybudovány nové centrální operační sály a   zrekonstruovaly se objekty, vybudované do roku 1953. V roce 1 996 byla zahájena II. etapa rekonstrukce tohoto pracoviště, která umožnila, aby pracoviště umístěné mimo areál DN   se mohly včlenit do areálu. Šlo o Kliniku dětské neurologie, Dětské kožní oddělení, o Oddělení dětské rehabilitace a Oddělení lékařské genetiky. Ve stejném roce došlo k integraci dětských oborů v Brně. I. dětská klinika s 56ti lůžky, která se specializovala na onkologicky nemocné, se přestěhovala z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně do objektu dětské nemocnice. V roce 1998 bylo nově zřízeno Oddělení dětské onkologie (dnes již Klinika dětské onkologie), které se specializuje na léčbu solidních nádorů dětí z  celé Moravy. Od roku 2000 je působí v Dětské nemocnici jedno ze dvou vysoce specializovaných dětských traumacenter v ČR. V roce 2006 byla pro Kliniku dětské onkologie nově vybudována jednotka intenzivní péče - transplantační jednotka. V roce 2009 pak byla při Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie otevřena první a doposud jediná Laboratoř chůze u nás.

 

Porodnice, Obilní trh 11

Porodnice historie

Stavba brněnské Zemské porodnice byla na Obilním trhu dokončena v lednu roku 1888. U zrodu tohoto projektu, na svou dobu velice progresivního, stál profesor Dr. Hubert Riedinger. Ústav byl tehdy vybaven 107 lůžky. Po vytvoření Československé republiky byly realizovány snahy o založení univerzity v Brně, jejíž součástí byla i lékařská fakulta. Zemská porodnice byla určena za místo výuky a tak v roce 1919 vznikla porodnicko-gynekologická klinika. Přednostou kliniky a současně profesorem a ředitelem byl jmenován MUDr. Antonín Ostrčil. V jeho práci pokračoval jeho nástupce – prof. MUDr. Gustav Müller, který dokončil vnitřní úpravy nového klinického bloku, rozšířil septické oddělení a zřídil ambulanci i oddělení pro onkologicky nemocné. V rozmezí let 1946 - 1964 byl rozvoj gynekologicko-porodnické kliniky spjat se jménem prof. MUDr. Ludvíka Havláska. V roce 1949 vznikla II. gynekologicko-porodnická klinika, která nejprve působila v nemocnici U sv. Anny, a v roce 1960 byla převedena do Porodnice na Obilním trhu. Na místo přednosty nastoupil prof. MUDr. Miloslav Uher. V období 1982 – 1993 došlo zejména k rozvoji léčby neplodnosti (pánevní mikrochirurgie, klasické metody umělého oplození). Od 1. srpna 1993 vede kliniku prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. Další rozvoj zaznamenává program asistované reprodukce a endoskopická operativa. Na klinice byl zahájen senologický program a dětská gynekologie. Dne 1. září 1998 došlo ke sloučení I. a II. gynekologicko-porodnické kliniky v Porodnici a na základě konkurzu byl přednostou jmenován prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. V období let 1993 – 2000 proběhla v Porodnici rozsáhlá rekonstrukce operačního traktu, ARO a novorozenecké JIP. Rovněž byly zmodernizovány ambulance, části lůžkových oddělení, porodní sál a komunikační věž. Na začátku roku 2001 došlo k mnoha organizačním změnám, které s účinností od 1. února 2002 vyústily ve spojení všech brněnských gynekologicko-porodnických klinik do jednoho celku: Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno, která je lokalizována na dvou místech – pracoviště Obilní trh a pracoviště Bohunice.V květnu 2002 získalo pracoviště akreditaci Evropské unie pro obor gynekologie a porodnictví. V roce 2008 byla zrekonstruována dvě podlaží bohunického pavilonu Z, která dnes rodičkám nabízí vysoký standard nejen poskytované porodnické péče, ale i hotelových služeb. Díky finančním mechanismům EHP/Norska a projektu s názvem Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra ve FN Brno, který byl realizován v letech 2009 - 2010, se Perinatologické centrum FN Brno může řadit k nejmodernějším v České republice. 

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji