Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Historie FN Brno

Areál Bohunice

Pokoj, historie

Základem dnešní nemocnice je budova chorobince, kterou projektoval ing. architekt Oskar Pořízka, a která byla slavnostně otevřena v roce 1934. Po druhé světové válce se začalo stále hlasitěji hovořit o vybudování nemocnice pro Brno. Studii zpracoval ing. architekt Bedřich Rozehnal. Teprve v roce 1969 se započalo se stavbou podle projektu ing. arch. Spurného, která byla dokončena až o 20 let později. Lůžkový objekt s kapacitou 1.028 lůžek, který se stal dominantou bohunické nemocnice, byl slavnostně otevřen na konci roku 1989, kdy začala pracovat velká většina klinik. V roce 1992 zde byl vytvořen komplex centrálních operačních sálů, největších na Moravě. V roce 1999 se nemocnice rozšířila o další pracoviště: Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Ve stejném roce byla rekonstrukcí prostor části gynekologicko-porodnické kliniky vybudována Ústavní lékárna. V prosinci 2002 byla v lůžkovém traktu ve 3. NP vybudována výdejna léků - detašované pracoviště Nemocniční lékárny.

V polovině roku 2001 byl slavnostně otevřen Patologicko-anatomický   ústav a v dubnu 2002 došlo k dokončení stavby Transfúzního oddělení   a přestěhování pracoviště z Tomešovy ulice do bohunického areálu.   V prosinci 2002 bylo dokončeno nové oddělení Interní kardiologické   kliniky včetně angiologické linky a katetrizačního sálu.
V červenci 2002 se začalo se stavbou ambulantního traktu, jehož první tři patra byla dokončena o rok později. V roce 2005 byly slavnostně ověřeny nové prostory Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny, dnes již Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Ve stejném roce byl zahájen i provoz nové přistávací plochy pro vrtulníky záchranné služby, která je umístěna na střeše pavilonu I1. Dostavba pavilonu X - Diagnosticko-terapeutického centra - byla dokončena v roce 2006.

V roce 2008 se bohunická část FN Brno stala Traumacentrem pro dospělé a to nejen pro kraj Jihomoravský a část Zlínského, ale také kraj Vysočina. Zrekonstruovány a zcela nově byly vybaveny Oddělení urgentního příjmu, lůžkové oddělení KÚCH v 6. NP.  V roce 2009 bylo otevřeno nové Endoskopické centrum, které je nejmodernějším svého druhu v České republice. V roce 2010 pak byla nově vybudována Spinální jednotka a druhá Jednotka intenzivní péče Ortopedické kliniky, které se staly posledním kamenem při budování mozaiky nového Traumacentra FN Brno - největšího v zemi.

 

Dětská nemocnice, Černopolní 9

Dětská nemocnice

Kořeny Pracoviště dětské medicíny sahají do roku 1899. Dne 1. ledna toho roku zahájila v Černých Polích provoz nová dětská nemocnice Františka Josefa I., která navazovala na činnost Nemocnice sv. Cyrila a Metoděje. V 6ti pavilonech bylo 150 lůžek a přijímáni sem byli kojenci a děti do 14ti let. V roce 1905 byl rozšířen infekční pavilon, zvýšen počet lůžek, operační sály odděleny od části lůžkové a přistaven nový operační sál s horním osvětlením.
Po II. světové válce rozhodl Zemský národní výbor o její rekonstrukci a dostavbě. Architektonicky návrh zpracoval prof. Ing. arch. Rozehnal. I. etapa dostavby skončila v roce 1953. V nové budově bylo umístěno chirurgické oddělení, ortopedie, krční, oční, kožní, rentgenologické oddělení a biochemie. Ve starých budovách zahájilo práci oddělení interní, neurologie, gynekologie a infekční ambulance. V roce 1957 se z dětské nemocnice stává Fakultní dětská nemocnice.

V roce 1993 byla zahájena rekonstrukce a modernizace dětské   nemocnice, byly vybudovány nové centrální operační sály a   zrekonstruovaly se objekty, vybudované do roku 1953. V roce 1 996 byla zahájena II. etapa rekonstrukce tohoto pracoviště, která umožnila, aby pracoviště umístěné mimo areál DN   se mohly včlenit do areálu. Šlo o Kliniku dětské neurologie, Dětské kožní oddělení, o Oddělení dětské rehabilitace a Oddělení lékařské genetiky. Ve stejném roce došlo k integraci dětských oborů v Brně. I. dětská klinika s 56ti lůžky, která se specializovala na onkologicky nemocné, se přestěhovala z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně do objektu dětské nemocnice. V roce 1998 bylo nově zřízeno Oddělení dětské onkologie (dnes již Klinika dětské onkologie), které se specializuje na léčbu solidních nádorů dětí z  celé Moravy. Od roku 2000 je působí v Dětské nemocnici jedno ze dvou vysoce specializovaných dětských traumacenter v ČR. V roce 2006 byla pro Kliniku dětské onkologie nově vybudována jednotka intenzivní péče - transplantační jednotka. V roce 2009 pak byla při Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie otevřena první a doposud jediná Laboratoř chůze u nás.

 

Porodnice, Obilní trh 11

Porodnice historie

Stavba brněnské Zemské porodnice byla na Obilním trhu dokončena v lednu roku 1888. U zrodu tohoto projektu, na svou dobu velice progresivního, stál profesor Dr. Hubert Riedinger. Ústav byl tehdy vybaven 107 lůžky. Po vytvoření Československé republiky byly realizovány snahy o založení univerzity v Brně, jejíž součástí byla i lékařská fakulta. Zemská porodnice byla určena za místo výuky a tak v roce 1919 vznikla porodnicko-gynekologická klinika. Přednostou kliniky a současně profesorem a ředitelem byl jmenován MUDr. Antonín Ostrčil. V jeho práci pokračoval jeho nástupce – prof. MUDr. Gustav Müller, který dokončil vnitřní úpravy nového klinického bloku, rozšířil septické oddělení a zřídil ambulanci i oddělení pro onkologicky nemocné. V rozmezí let 1946 - 1964 byl rozvoj gynekologicko-porodnické kliniky spjat se jménem prof. MUDr. Ludvíka Havláska. V roce 1949 vznikla II. gynekologicko-porodnická klinika, která nejprve působila v nemocnici U sv. Anny, a v roce 1960 byla převedena do Porodnice na Obilním trhu. Na místo přednosty nastoupil prof. MUDr. Miloslav Uher. V období 1982 – 1993 došlo zejména k rozvoji léčby neplodnosti (pánevní mikrochirurgie, klasické metody umělého oplození). Od 1. srpna 1993 vede kliniku prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. Další rozvoj zaznamenává program asistované reprodukce a endoskopická operativa. Na klinice byl zahájen senologický program a dětská gynekologie. Dne 1. září 1998 došlo ke sloučení I. a II. gynekologicko-porodnické kliniky v Porodnici a na základě konkurzu byl přednostou jmenován prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. V období let 1993 – 2000 proběhla v Porodnici rozsáhlá rekonstrukce operačního traktu, ARO a novorozenecké JIP. Rovněž byly zmodernizovány ambulance, části lůžkových oddělení, porodní sál a komunikační věž. Na začátku roku 2001 došlo k mnoha organizačním změnám, které s účinností od 1. února 2002 vyústily ve spojení všech brněnských gynekologicko-porodnických klinik do jednoho celku: Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno, která je lokalizována na dvou místech – pracoviště Obilní trh a pracoviště Bohunice.V květnu 2002 získalo pracoviště akreditaci Evropské unie pro obor gynekologie a porodnictví. V roce 2008 byla zrekonstruována dvě podlaží bohunického pavilonu Z, která dnes rodičkám nabízí vysoký standard nejen poskytované porodnické péče, ale i hotelových služeb. Díky finančním mechanismům EHP/Norska a projektu s názvem Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra ve FN Brno, který byl realizován v letech 2009 - 2010, se Perinatologické centrum FN Brno může řadit k nejmodernějším v České republice. 

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji