Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro příbuzné a blízké nemocných přijatých na lůžková oddělení

Informace pro příbuzné a blízké nemocných

Informace pro příbuzné a blízké nemocných přijatých na lůžková oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Zde si můžete přečíst náš informační materiál pro příbuzné a blízké. Informační materiál je rovněž ke stažení zde.

KARIM letak

 

 

 

Intenzivní péče je poskytována na 4 odděleních – ORIM

ORIM I   -  tel. 532232182

ORIM II  -  tel. 532232282

ORIM III -  tel. 532232305

ORIM IV – tel. 532232717

 

http://www.fnbrno.cz

e-mail sekretariát:

 

Váš nejbližší se stal pacientem Kliniky anestesiologie, resuscitace a intenzivní medicíny - KARIM - kde mu bude poskytnuta maximální možná léčba, odpovídající nejnovějším poznatkům lékařské vědy. Všichni členové týmu jsou adekvátně vzdělání, jsou zkušení a mají schopnosti poskytovat intenzivní péči nejvyššího typu vašim blízkým.

 

Návštěvní hodiny: denně od 14.30 do 17.00

Návštěvy mimo návštěvní hodiny jsou možné po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem.

 

Informace o zdravotním stavu

Informace podá ošetřující lékař každého pacienta nejbližším příbuzným v pracovní době – mezi 11.00 a 15.00, při osobním kontaktu s Vámi, ve vyjímečných případech telefonicky. Ošetřující lékař má nejlepší informace o Vašich blízkých.

Z organizačních důvodů není možné, aby lékař podrobně informoval  každého člena rodiny zvlášť, proto zvolte jednoho zástupce rodiny, který bude komunikaci zprostředkovávat.

Během pohotovostní služby – mezi 15.30 a 7.00 - jsou poskytovány jen stručné informace o akutních změnách zdravotního stavu službu konajícím lékařem.

 

Důvody přijetí na naše oddělení

Na lůžka KARIM jsou přijímání nemocní se selháváním jedné nebo více životních funkcí, nejčastěji oběhu, dýchání a ledvin.

Po zlepšení stavu jsou pak nemocní překládáni většinou na  jednotky intenzivní péče jednotlivých oborů nebo do jiných nemocnic. O překladu budete předem vyrozuměni.

Vzhledem k charakteru provozu oddělení se však může výjimečně stát, že budeme nuceni překlad uskutečnit akutně, bez předchozího vyrozumění rodiny  a informovat Vás dodatečně.

Na vyžádání jsme schopni zajistit naplnění duchovních potřeb Vašeho blízkého.

 

Jak se chovat na oddělení

Návštěvy příbuzných jsou velice důležitou součástí celého procesu péče o pacienta na intenzivním lůžku. Vítáme proto každou vaši aktivitu v péči o vašeho blízkého. Vzhledem k tomu, že intenzivní péče je charakterizována vysokou koncentrací ošetřujícího personálu,  přístrojů, probíhajících vyšetření a procesů, které jsou náročné na čas, preciznost a často jsou neplánované, je třeba váš pobyt při návštěvě vašeho blízkého určitým způsobem regulovat a prosíme, abyste dodržovali následující zásady:

  • maximum osob, které jsou souběžně u jednoho pacienta je limitováno na dvě osoby
  • návštěvy dětí jsou možné jen po předchozí domluvě
  • prosíme, aby vaše mobilní telefony byly vypnuty či ztišeny během vašeho pobytu
  • dodržujte prosím klid na oddělení a dbejte pokynů ošetřujícího personálu zejména stran kontaktu s vaším blízkým
  • pokud je třeba provést vyšetření či terapeutický zákrok u pacienta, většinou Vás poprosíme, abyste přerušili návštěvu a počkali na vyhrazeném místě, je to v zájmu soukromí a důstojnosti vašeho blízkého
  • při zahájení návštěvy počkejte na příchod sestry, která vás doprovodí k vašemu blízkému
  • u každého lůžka a při vstupu na oddělení je umístěn desinfekce v dávkovači, kterou, prosím, použijte při vstupu na oddělení a při ukončení návštěvy. 

 

Vysvětlení některých odborných pojmů, se kterými se setkáte během informování o zdravotním stavu pacienta:

 

Analgosedace tzv. umělý spánek, je navozen podáváním léků, které zajišťují spánek a úlevu od bolesti. Umožňuje provádění výkonů intenzivní péče, které mohou být pro nemocného nepříjemné, provádění umělé plicní ventilace apod.

Umělá plicní ventilace je prováděna pomocí dýchacího přístroje, tzv. ventilátoru, zajišťuje dostatečný přívod kyslíku nemocnému.

Intubace znamená zavedení rourky přes ústa do průdušnice. Umožňuje provádění umělé plicní ventilace. Pacient se zavedenou rourkou nemůže mluvit.

Extubaceje vytažení rourky z průdušnice, provádí se pokud je nemocný plně při vědomí, je schopen sám dýchat a dostatečně vykašlávat.

Tracheostomie  znamená zavedení rourky do průdušnice přímo malým otvorem na krku, provádí se operačně. Oproti intubaci je pacientem lépe snášena. Po odstranění rourky se otvor většinou sám zahojí. Používá se při nutnosti dlouhodobého zajištění dýchacích cest.

Monitor je přístroj, který sleduje životní funkce nemocného, jako jsou krevní tlak, tep, kvalitu dýchání apod.

Centrální žilní katetr je hadička z umělé hmoty, která je zavedena do velké žíly na krku, pod klíčkem nebo v třísle. Slouží k podávání infuzí, výživy, léků.

Nazogastrická sonda je hadička zavedená přes nos do žaludku, slouží k odvádění sekretů ze žaludku a k podávání výživy.

Infekce je nákaza choroboplodnými mikroorganismy, nemocní v intenzivní péči jsou zvláště náchylní k získání infekce. Infekce může mít i velmi těžký průběh.

Sepse neboli „otrava krve“  znamená zaplavení organismu bakteriemi, může vyvolat kritický stav se selháváním životně důležitých orgánů, jako jsou srdce, plíce, ledviny apod.

Hemodialýza je přístroj sloužící k očišťování krve nemocných se selhávající funkcí ledvin.

 

Ošetřovatelská péče na KARIM

 

Vážení příbuzní,

na naší klinice se přikláníme k filozofii maximálně šetrné, stimulující a vysoce specializované ošetřovatelské péče, která zohledňuje individuální potřeby pacientů.   

Sestra, která pečuje o člena Vaší rodiny, má kontrolu po celou dobu služby nad stavem pacienta, sleduje chod přístrojů, plní ordinace lékaře, plně se věnuje péči o pacienta samotného a poskytuje rodině ošetřovatelské informace.

K základním ošetřovatelským úkonům patří péče o hygienu dutiny ústní i celého těla, péče o pokožku, polohování a rehabilitace, odsávání sekretů z dýchacích cest,  podávání stravy sondou, převazy operační rány a další.

Stimulující péče podporuje vnímání na základní úrovni, častým oslovováním  spolu s dotekem na určeném místě podporujeme vnímání osoby pacienta i v umělém spánku.

Respektujte, prosím, po dobu návštěvy u lůžka pokyny ošetřujícího personálu.

Děkujeme za Vaši spolupráci při zajišťování pomůcek k hygienické péči a dalších osobních věcí. Kontakt se známými vůněmi a předměty je pro vnímání pacienta rovněž důležitý  a pomáhá při následné rehabilitaci.

Informace o pacientech je předávána ústní i písemnou formou, pokud  nám chcete některé důležité skutečnosti ohledně péče sdělit, můžete tak učinit kdykoliv během návštěvy nebo telefonicky, a to sestře, která se ten den o Vašeho příbuzného stará. Rovněž jsme připraveni zodpovědět případné dotazy nebo vysvětlit nejasnosti ohledně ošetřovatelské péče během Vaší návštěvy na oddělení.

 

Ošetřovatelský personál KARIM

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji