Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

2014

Článek v časopise

BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D., ŠTOURAČ, P., PAŘÍZEK, A. Současné postupy v porodnické anestezii III. - regionální anestezie u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(1), 29-39. ISSN 1214-2158.

HORÁČEK, M., GIMUNOVÁ, O., GIMUNOVÁ, T., VYMAZAL, T. Karl Koller, objevitel lokálně anestetického účinku kokainu, se narodil v Sušici! Krátká historie lokálních anestetik. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(1), 68-71. ISSN 1214-2158.

NOSKOVÁ, P., BLÁHA, J., SEIDLOVÁ, D., ŠTOURAČ, P., PAŘÍZEK, A., KLOZOVÁ, R. Postpunkční cefalea v porodnictví. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(3), 194-202. ISSN 1214-2158.

PAŘENICA, J., MALÁSKA, J., JARKOVSKÝ, J., HELÁNOVÁ, K., JABANDŽIEV, P., MICHÁLEK, J., VESELKOVÁ, Z., LITTNEROVÁ, S., KUBKOVÁ, L., GÁL, R., ŠEVČÍK, P., PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, M., LITZMAN, J., ČERMÁKOVÁ, Z., ŠPINAR, J. Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství. 2014, 60(2), 114-22. ISSN 0042-773X.

SAS, I., STRAŽEVSKÁ, E., HRDÝ, O., GÁL, R. Kandidová sepse jako komplikace u pacienta s polytraumatem. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(3), 212-215. ISSN 1214-2158.

STRUŽKOVÁ, K., ŠTOURAČ, P., KAŇOVSKÝ, J., KŘIKAVA, I., ŤOUKÁLKOVÁ, M., ŠEVČÍK, P. An unusual reason for severe bradycardia leading to cardiac arrest during general anaesthesia: A case report. Biomedical papers. 2014, 158(4), 659-661. ISSN 1213-8118.

ŠTOURAČ, P., BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D. Současné postupy v porodnické anestezii IV. - anesteziologické komplikace u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(2), 123-134. ISSN 1214-2158.

ŠTOURAČ, P., BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D., JARKOVSKÝ, J., ZELINKOVÁ, H. Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(5), 341-347. ISSN 1214-2158.

ŠTOURAČ, P., HARAZIM, H., KOSINOVÁ, M. Postavení remifentanilu v porodnické analgezii. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(4), 281-287. ISSN 1214-2158.

ŠTOURAČ, P., HARAZIM, H., STODŮLKOVÁ, M., HUSER, M., KŘIKAVA, I., JANKŮ, P., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., ŠTOUDEK, R., GÁL, R., ŠEVČÍK, P. Comparison of parturient-controlled remifentanil with epidural bupivacain and sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial. Biomedical papers. 2014, 158(2), 227-232. ISSN 1213-8118.

ŠTOURAČ, P., KOSINOVÁ, M., HARAZIM, H., SMÉKALOVÁ, O., ŠTOUDEK, R., GÁL, R. Experience-based teaching of acute medicine for extra motivated medical students and young physicians – 4th Emergency Medicine Course and 6th AKUTNĚ.CZ Congress. MEFANET Journal. 2014, 2(2), 79-82. ISSN 1805-9163.

ŠTOURAČ, P., KUCHAŘOVÁ, E., KŘIKAVA, I., MALÝ, R., KOSINOVÁ, M., HARAZIM, H., SMÉKALOVÁ, O., BÁRTÍKOVÁ, I., ŠTOUDEK, R., JANKŮ, P., HUSER, M., WÁGNEROVÁ, K., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., SCHWARZ, D., ZELINKOVÁ, H., LITTNEROVÁ, S., JARKOVSKÝ, J., GÁL, R., ŠEVČÍK, P. Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie. 2014, 79(5), 363-370. ISSN 1210-7832.

ŠTOURAČ, P., SEIDLOVÁ, D., BÁRTÍKOVÁ, I., KUCHAŘOVÁ, E., JANKŮ, P., KŘIKAVA, I., HUSER, M., WÁGNEROVÁ, K., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., ŠTOUDEK, R., KOSINOVÁ, M., SCHWARZ, D., ZELINKOVÁ, H., ŠEVČÍK, P., GÁL, R. Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii - prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(1), 8-16. ISSN 1214-2158.

Odborná kniha

DOLEČEK, M. Řešení zdravotních následků mimořádných událostí v časné nemocniční neodkladné péči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, 2014. 75 s. ISBN 978-80-210-6699-1.

SCHWARZ, D., DUŠEK, L., BAREŠ, M., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., FEBEROVÁ, J., KOFRÁNEK, J., KOMENDA, M., LUDÍKOVÁ, B., MAYER, J., MAJERNÍK, J., POLČÁK, R., POTOMKOVÁ, J., PROCHÁZKA, M., RAUDASCHL, A., ŠTOURAČ, P., ŠTĚRBA, J., ŠTÍPEK, S., ŠTUKA, Č., TACHECÍ, I., VEJRAŽKA, M. Computer applications, systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5.

Kapitola v odborné knize

DOLEČEK, M. Návykové látky. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 811-819. ISBN 978-80-7492-066-0.

DOLEČEK, M. Skórovací a třídící systémy v traumatologii. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 837-840. ISBN 978-80-7492-066-0.

DOLEČEK, M. Transport kriticky nemocných pacientů. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 58-65. ISBN 978-80-7492-066-0.

DOLEČEK, M. Úrazový registr České republiky. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 840-843. ISBN 978-80-7492-066-0.

DRESSLEROVÁ, J., FLAJŠINGROVÁ, J. Ošetřovatelství v intenzivní péči. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 1119-1126. ISBN 978-80-7492-066-0.

DRESSLEROVÁ, J., FLAJŠINGROVÁ, J. Teorie ošetřovatelství. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 1181. ISBN 978-80-7492-066-0.

MALÁSKA, J., KRATOCHVÍL, M., ČERNÝ, V. Syndrom multiorgánové dysfunkce. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 259-265. ISBN 978-80-7492-066-0.

MALÁSKA, J., STAŠEK, J., KRATOCHVÍL, M. Syndrom akutní dechové tísně. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 381-388. ISBN 978-80-7492-066-0.

SAS, I. Obecné zásady prevence nozokomiálních nákaz. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 781-786. ISBN 978-80-7492-066-0.

STRAŽEVSKÁ, E., ŠTOURAČ, P. Mediastinitidy. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 749-750. ISBN 978-80-7492-066-0.

ZOUBKOVÁ, R., ZEMANOVÁ, J. Lumbální a epidurální punkce a kanylace. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 128-130. ISBN 978-80-7492-066-0.

2013

Článek v časopise

BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D., PETR, Š., PAŘÍZEK, A. Současné postupy v porodnické anestezii I. – peroperační péče u císařského řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2013, roč. 24, č. 2, s. 91-101.

BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D., ŠTOURAČ, P., PAŘÍZEK, A. Současné postupy v porodnické anestezii II. – celková anestezie u císařského řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2013, roč. 24, č. 3, s. 186-192.

HILLOVÁ MANNOVÁ, J., ŠILHART, Z., MACH, J., ŠEVČÍK, P., PROKEŠ, A. Open repair of abdominal aortic aneurysm in the elderly: Is it worthwhile? Cor et vas. 2013, roč. 55, č. 5, s. E439-E444.

HILLOVÁ MANNOVÁ, J., ŠILHART, Z., ŠEVČÍK, P., PROKEŠ, A. Perioperative haemodynamic monitoring by oesophageal Doppler improves outcome of patients with abdominal aortic aneurysm repair. Bratislavské  lekárské listy. 2013, roč. 114, č. 2, s. 78-83.

KOLOUŠKOVÁ, K., GOTTWALDOVÁ, G. Traumateam ČR. Sestra. 2013, roč. 23, č. 12, s. 56-57.

MATÝŠKOVÁ, M., ŠLECHTOVÁ, M., ZAVŘELOVÁ, J., PENKA, M.  Antitrombin. Transfuze a hematologie dnes. 2013, roč. 19, č. 4, s. 242-247.

NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., BLÁHA, J., SEIDLOVÁ, D., ŠTOURAČ, P.  Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom z pohledu anesteziologa. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013, roč. 24, č. 5, s. 350-356.

SCHWARZ, D., ADAMUS, M., ČERNÝ, V., DUŠEK, L., MALÁSKA, J., MATĚJOVIČ, M., ŠEVČÍK, P., ŠRÁMEK, V.  EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2013, roč. 24, č. 4, s. 240-249.

SCHWARZ, D., ŠTOURAČ, P., KOMENDA, M., HARAZIM, H., KOSINOVÁ, M., GREGOR, J., HŮLEK, R., SMÉKALOVÁ, O., KŘIKAVA, I., ŠTOUDEK, R., DUŠEK, L.  Interactive algorithms for teaching and learning acute medicine in the network of medical faculties MEFANET. Journal of Medical Internet Research. 2013, roč. 15, č. 7, s. 298-311.

ŠTOURAČ, P.  Obstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes - reálná zpráva o anesteziologické praxi na českých porodních odděleních. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2013, roč. 24, č. 2, s. 81-82.

ŠTOURAČ, P., KOSINOVÁ, M., BÁRTÍKOVÁ, I., KLUČKA, J., KŘIKAVA, I., ŠTOUDEK, R., HARAZIM, H., HUSER, M., JANKŮ, P., GÁL, R.  Aktivní reverze nervosvalové blokády rokuroniem podáním sugammadexu u císařského řezu v celkové anestezii – série kazuistik. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2013, roč. 24, č. 3, s. 163-168.

ŠTOURAČ, P., KŘIKAVA, I., SEIDLOVÁ, J., STRAŽEVSKÁ, E., HUSER, M., HRUBAN, L., JANKŮ, P., GÁL, R.  Sugammadex in a parturient with myotonic dystrophy. British Journal of Anaesthesia. 2013, roč. 110, č. 4, s. 657-658.

 

2012

Článek v časopise

Černý, V., Cvachovec, K., Ševčík, P., Herold, I., Štourač, P., Šrámek, V.  Doporučený postup před zahájením anesteziologické péče. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2012, roč. 23, č. 5, s. 280-281.

Helánová, K., Pařenica, J., Jarkovský, J., Dostálová, L., Littnerová, S., Klabenešová, I., Čermáková, Z., Lokaj, P., Poloczek, M., Toman, O., Gimunová, O., Maláska, J., Spinar, J., Kala, P.  Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 4, s. 266-272.

Hřib, R., Neudertová, H., Hakl, L., Hakl, M., Kabrhelík, T., Haklová, O., Ševčík, P., Lejčko, J., Kozák, J.  Doporučený postup při podezření na změnu schopnosti řídit motorové vozidlo vlivem medikace. Bolest, 2012, roč. 15, č. 4, s. 174-176.

Kvasnička, J., Balík, M., Binder, T., Blatný, J., Bláha, J., Cvachovec, K., Černý, V., Dulíček, P., Feyereisl, J., Hájek, Z., Janků, P., Malý, J., Měchurová, A., Pařízek, A., Penka, M., Procházka, M., Roztočil, A., Řeháček, V., Seidlová, D., Ševčík, P., Valenta, J., Ventruba, P.  Peripartální život ohrožující krvácení – mezioborové konsenzuální stanovisko. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 9, s. 661-664.

Parenica, J., Malaska, J., Jarkovsky, J., Lipkova, J., Dastych, M., Helánová, K., Litzman, J., Tomandl, J., Littnerova, S., Sevcikova, J., Gal, R., Sevcik, P., Spinar, J., Pavkova-Goldbergova, M.  Soluble ST2 levels in patients with cardiogenic and septic shock are not predictors of mortality. Experimental & Clinical Cardiology , 2012, roč. 17, č. 4, s. 205-209.

Pearse, R., Moreno, R., Bauer, P., Pelosi, P., Metnitz, P., Spies, C., Vallet, B., Vincent, J., Hoeft, A., Rhodes, A., Štourač, P., Zadražilová, K., Hudáček, K., Dráb, M., Bělíková, B., Křikava, I.  Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study. Lancet, 2012, roč. 380, č. 9847, s. 1059-1065.

Ševčík, P.  Etické problémy rozhodování o způsobu léčby v prostředí intenzivní medicíny. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. 5, s. 532-536.

Štourač, P., Suchomelová, H., Stodůlková, M., Huser, M., Křikava, I., Janků, P., Haklová, O., Hakl, L., Štoudek, R., Gál, R., Ševčík, P.  Comparison of parturient - controlled remifentanil with epidural bupivacain and sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký in Olomouc, 2012, roč. 156, č. XXX, s. x-x.

Příspěvek do odborné knihy

Hakl, M., Ševčík, P., Novotný, J.  Onkologická bolest. In Novotný, J., Vítek, P. Onkologie v klinické praxi. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2012. s. 453-463.

Houdek, M., Ševčík, P., Gabryš, M., Hakl, M., Lejčko, J.  Programovatelné implantabilní infuzní pumpy v léčbě chronické bolesti. In Rokyta, R., Kršiak, M., Kozák, J. Bolest. 2. vyd. Praha : Tigis, 2012. s. 639-647.

Michálek, P., Kozák, J., Ševčík, P.  Intervenční techniky v léčbě bolesti. In Rokyta, R., Kršiak, M., Kozák, J. Bolest. 2. vyd. Praha : Tigis, 2012. s. 570-593.

Ševčík, P., Čumlivski, R., Málek, J.  Akutní bolest. In Rokyta, R., Kršiak, M., Kozák, J. Bolest. 2. vyd. Praha : Tigis, 2012. s. 202-231.

Štourač, P.  Bleskový úvod rocuroniem a reverze neuromuskulární blokády sugammadexem v porodnictví. In Pařízek, A., Cvachovec, K., Roztočil, A., Zapadlo, M. Analgezie a anestezie v porodnictví. 2. vyd. Praha : Galén, 2012. s. 315-316.

Štourač, P.  Eklampsie. In Pařízek, A., Cvachovec, K., Roztočil, A., Zapadlo, M. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha : Galén, 2012. s. 79-81.

 

2011

Abstrakt v časopise

Černý, V., Herold, I., Cvachovec, K., Ševčík, P., Adamus, M. Guidelines for managing neuromuscular block: not only Czech beer deserves a taste. Anaesthesia and Analgesia, 2011, roč. 112, č. 2, s. 482-482.

Čundrle, I. Doc. MUDr. Jitka Varmužková-Dostálová, CSc. - nejen první anestezioložka ve spinální chirurgii. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 5, s. 288-289.

Čundrle, I., Ondrášková, H., Minarčíková, P., Zimová, I., Gál, R., Horálková, H., Mokrá, M. The comparison of fibrinogen levels assessment carried out by TEG and the conventional Clauss method. Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine, 2011, roč. 12, č. 1, s. 42-42.

Gimunová, O. Elektivní chirurgie, celková anestezie a kombinovaná hormonální antikoncepce. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 5, s. 289-290.

Gimunová, O. Zahájení resuscitace patou nohy za současného užití mobilního telefonu - studie na modelu. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 1, s. 65-66.

Nohel, P., Aguilar, J., Camboni, M., Ševčík, P. Postoperative analgesia in patients undergoing total hip arthroplasty: A comparison of intravenous patient-controlled analgesia and patient-controlled femoral nerve block. European Journal of Anaesthesiology, 2011, roč. 28, č. Supplement, s. 200-200.

Ševčík, P., Mastík, J. VI. sympozium o léčbě bolesti, Brno, hotel Voroněž, 29.-30.4.2011. Bolest, 2011, roč. 14, č. 2, s. 102-103.

Ševčík, P., Mastík, J. VI. sympozium o léčbě bolesti. Časopis Lékařů Českých, 2011, roč. 150, č. 8, s. 464-465.

Smékalová, O., Křikava, I., Štourač, P., Gál, R., Ševčík, P. Ruptura aorty u těhotné pacientky s Turnerovým syndromem. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 1, s. 51-51.

Štourač, P., Markuseková, Z., Suchomelová, H., Kosinová, M. III. konference AKUTNE.CZ. mefanetIN, 2011, roč. , č. 03, s. 43-47.

Suchomelová, H., Štourač, P., Stodůlková, M., Křikava, I., Huser, M., Janků, P., Gál, R., Ševčík, P. Rodičkou řízená porodní analgezie remifentanilem jako alternativa epidurální analgezie. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 5, s. 288-288.

Ťoukálková, M., Trávníček, F., Štourač, P., Křikava, I., Štouračová, A., Ševčík, P. Páteřní hematom po subarachnoidální blokádě - anesteziologická nebo hemodialyzační komplikace? Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 1, s. 47-48.

Abstrakt ve sborníku

Beníčková, V., Škrlíková, V. Kazuistika rehabilitačního ošetřovatelství u pacienta se spinálním traumatem. In XVIII. kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. : 2011.

Čundrle, I. Co je nového v bezkrevní medicíně? In 7. Křivánkovy dny. : 2011.

Dresslerová, J. Workshop Ošetřovatelská dokumentace na ICU - návrh na praktické využití. In XVIII. kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. : 2011.

Flajšingrová, J. Oddělení urgentního příjmu KARIM - opěrný bod TC FN Brno. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Mikulov - Sborník abstrakt. : 2011.

Flajšingrová, J. První certifikát NIAHO v Evropě. In XVIII. kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. : 2011.

Gál, R., Slezák, M., Otevřel, F., Coloňová, M. Tissue oxygen measurement for patients with severe brain injury as a part of multimodal monitoring: Case Reports. In 1st European NeuroRehabilitation Congress - Abstracts. : 2011. s. 33-33.

Gimunová, O., Zimová, I., Mašek, M. Úskalí polytraumatu - poranění pankreatu. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat: Sborník abstrakt. : 2011. s. 20-20.

Nestrojil, P., Doleček, M., Valentová, R., Vaníčková, K. Oddělení Urgentního příjmu za mimořádných událostí. In Sborník abstrakt - Mezinárodní kongres Medicíny katastrof Brno 2011. : 2011.

Nestrojil, P., Vaníčková, K. Alkohol za volantem. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 52.

Ondrášková, H. Traumatem indukovaná koagulopatie. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat: Sborník abstrakt. : 2011. s. 42-42.

Sas, I., Macháčková, S., Zaplatilová, K. Kortikoidy u míšního poranění? Up to date. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat: Sborník abstrakt. : 2011. s. 47-48.

Smékalová, V. Práce výzkumné sestry na KARIM. In XVIII. kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. : 2011.

Smrčka, M., Juráň, V., Navrátil, O., Neuman, E., Mrlian, A., Gál, R. Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 34-34.

Spanelová, Z., Janůšová, V., Chrástová, J. Následky 2. světové války v roce 2011. In XVIII. kongres ČSARIM. : 2011.

Svoboda, T., Neuman, E., Fadrus, P., Duba, J., Vybíhal, V. "AWAKE resekce" při operacích low-grade gliomů. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 113-113.

Toufarová, J., Flajšingrová, J. Ošetřovatelská dokumentace na OUP KARIM FN Brno. In XVIII. kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. : 2011.

Urbánek, P., Doleček, M. EMOFF - nástroj řízení při krizových stavech i v běžném provozu nemocnice. In Sborník přednášek Rescue Fórum 2011. : 2011.

Článek v časopise

Adamus, M., Černý, V., Cvachovec, K., Hanousek, J., Herold, I., Ševčík, P. Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine Task Force Group: Practice parameters for the safe and effective use of neuromuscular blocking drugs in anaesthesia. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 1, s. 72-73.

Adamus, M., Herold, I., Cvachovec, K., Ševčík, P., Černý, V. Svalová relaxace během celkové anestezie v České republice 2010 - jednodenní prospektivní observační dotazníková studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 2, s. 82-89.

Blatný, J., Seidlová, D., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ventruba, P., Ševčík, P. Severe postpartum haemorrhage treated with recombinant activated Factor VII in 80 Czech patients: analysis of the UniSeven registry. International journal of obstetric anesthesia, 2011, roč. 20, č. 4, s. 367-368.

Černý, V., Adamus, M., Cvachovec, K., Ševčík, P., Herold, I. Anestezie v České republice 2010 - jednodenní prospektivní observační dotazníková studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 1, s. 5-12.

Cerny, V., Herold, I., Cvachovec, K., Sevcik, P., Adamus, M. Guidelines for managing neuromuscular block: not only Czech beer deserves a taste. Anesthesia & Anelgesia, 2011, roč. 112, č. 2, s. 482.

Cvachovec, K., Herold, I., Černý, V., Ševčík, P., Horáček, M. Doporučení pro omezování příjmu tekutin a stravy před anesteziologickou péčí. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 5, s. 282-283.

Kessler, P., Pour, L., Gregora, E., Zemanová, M., Penka, M., Brejcha, M., Adam, Z., Bacovský, J., Fenclová, M., Franková, H., Hausdof, P., Walterová, L., Heinzová, V., Holíková, M., Krejčí, M., Kubáčková, K., Langrová, E., Maisnar, V., Meluzínová, I., Straub, J., Sčudla, V., Gumulec, J., Ullrychová, J., Hájek, R. Low molecular weight heparins for thromboprophylaxis during induction chemotherapy in patients with multiple myeloma. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 4, s. 281-286.

Lipový, B., Řihová, H., Kaloudová, Y., Jonášek, M., Suchánek, I., Gregorová, N., Brychta, P. Inhalační trauma - historie, současnost a budoucnost. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2011, roč. 60, č. 1, s. 51-57.

Odborná kniha

Málek, J., Ševčík, P., a kol. Léčba pooperační bolesti. 2. dopln. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. 153 s. 978-80-204-2453-2.

Ševela, K., Ševčík, P., a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. 328 s. 978-80-247-3146-9.

Příspěvek do odborné knihy

Adam, Z., Ševčík, P., Adamová, Z. Léčba bolesti. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Obecná onkologie. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 235-286.

Doleček, M. Halucinogeny. In Ševela, K., Ševčík, P. a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 260-264.

Doleček, M. Konopné drogy. In Ševela, K., Ševčík, P. a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz.. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 265-270.

Gál, R., Štourač, P. Akutní stavy v neurologii. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1053-1070.

Hakl, M., Mičánková Adamová, B., Ševčík, P. Neuropatická bolest. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1526-1528.

Hakl, M., Ševčík, P. Bolest u seniorů. In Hakl, M. Léčba bolesti: Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 219-223.

Hakl, M., Ševčík, P. Bolesti dolních končetin. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1529-1530.

Hakl, M., Ševčík, P. Invazivní metody v léčbě chronické bolesti. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1530-1532.

Hakl, M., Ševčík, P. Onkologická bolest. In Hakl, M. a kol. Léčba bolesti: Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 202-218.

Hillová Mannová, J. Bodnutí hmyzem. In Ševela, K., Ševčík, P. a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 293-294.

Hillová Mannová, J. Intoxikace v těhotenství. In Ševela, K., Ševčík, P.a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 295-302.

Hillová Mannová, J., Nohel, P. Hadí uštknutí. In Ševela, K., Ševčík, P. a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 287-292.

Hillová Mannová, J., Toman, O. Plicní edém. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1046-1049.

Křikava, I. Výkony s předpokládanou velkou pooperační bolestí. In Málek, J., Ševčík, P. a kol. Léčba pooperační bolesti. 2. dopln. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 91-96.

Maláska, J., Kratochvíl, M., Novotný, J., Penka, M., Ševčík, P. Sepse a septický šok. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1036-1043.

Maláska, J., Zimová, I., Ševčík, P. Syndrom akutní dechové tísně. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1022-1025.

Mičánková Adamová, B., Hakl, M., Ševčík, P. Bolesti zad a krční páteře. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1520-1524.

Mičánková Adamová, B., Hakl, M., Ševčík, P. Patofyziologie bolesti. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1509-1511.

Sas, I. Barbituráty. In Ševela, K., Ševčík, P. a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 169-174.

Sas, I. Benzodiazepiny. In Ševela, K., Ševčík, P., a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 174-178.

Sas, I. Inaktivace otravné látky v krevním kompartmentu. In Ševela, K., Ševčík, P. a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 47-53.

Sas, I. Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO). In Ševela, K., Ševčík, P. a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 202-206.

Sas, I. Jiná sedativa a hypnotika. In Ševela, K., Ševčík, P. a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 206-208.

Sas, I., Ševela, K. Hemofiltrace. In Ševela, K., Ševčík, P. a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 65-67.

Seidlová, D., Kaloudová, Y. Inhalace kouře, inhalační trauma. In Ševela, K., Ševčík, P. a kol. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 159-162.

Seidlová, D., Straževská, E., Ondrášková, H. Respirační insuficience. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1019-1022.

Ševela, K., Krifta, P., Ševčík, P., Zvoníček, V., Nohel, P. Otravy a předávkování z pohledu vnitřního lékařství: Speciální část. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1426-1459.

Ševela, K., Ševčík, P., Sas, I., Zvoníček, V. Otravy a předávkování z pohledu vnitřního lékařství: Všeobecná část. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1401-1426.

Sláma, O., Adam, Z., Ševčík, P. Onkologická bolest a její léčba. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1515-1519.

Zemanová, J., Hillová Mannová, J., Ševčík, P. Rozdělení šokových stavů a přístup k nemocnému v šoku. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1033-1036.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Agalarev, V. Otrava látkami přímo ovlivňujícími oběh. Postgraduální kurz Sepse a MODS (Základy pro intenzivní medicínu - Intoxikace), Ostrava.

Bakalík, P. Spontánní ruptura jater u pacientky s podezřením na Ehlers-Danlos syndrom. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 08.10.2011.

Bezděková, A., Bartosz, T. Ztrátová poranění. III. konference portálu AKUTNĚ.CZ, Brno, 19.11.2011.

Čundrle, I. Homologní transfuze a rekurence tumorů. 13. Postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava, 28.01.2011.

Doleček, M. Drogy. Postgraduální kurz Sepse a MODS (Základy pro intenzivní medicínu - Intoxikace), Ostrava.

Doleček, M. Nové funkce systému EMOFF. III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat: Sborník abstrakt, Mikulov, 01.09.2011.

Dresslerová, J. Ošetřovatelská dokumentace na ICU. III. konference portálu AKUTNĚ.CZ, Brno, 19.11.2011.

Dvořáček, J., Slimáček, F. Management příjmu pacienta - OUP KARIM FN Brno. III. konference portálu AKUTNĚ.CZ, Brno, 19.11.2011.

Flajšingrová, J. Povinnosti sestry při zajištění pacienta na OUP. Konference pro sestry FN Brno, Brno, 11.05.2011.

Gál, R. Hypotermie u TBI - up to date 2011. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Gimunová, O. Elektivní chirurgie a celková anestezie ve vztahu k hormonální situaci žen ve fertilním věku. XV. Žaludovy dny, Ústí nad Labem, 07.04.2011.

Gimunová, O. Elektivní chirurgie, celková anestézie a kombinovaná hormonální antikoncepce. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 28.02.2012.

Gimunová, O. Válečná polytraumata v minulosti a rozvoj myšlenek eutanazie. 7. Křivánkovy dny, Pardubice, 03.11.2011.

Gimunová, O., Zimová, I., Mašek, M. Úskalí polytraumatu - poranění pankreatu. XI. Brněnský pankreatologický den, Brno, 25.03.2011.

Horálková, H. Krvácení a chirurgické ošetření deformit páteře. 7. Křivánkovy dny, Pardubice, 03.11.2011.

Hrdý, O. Otrava biguanidy + Otrava korozivními látkami. Postgraduální kurz Sepse a MODS (Základy pro intenzivní medicínu - Intoxikace), Ostrava.

Kavalcová, J. Péče o pacienta v sepsi. III. konference portálu AKUTNĚ.CZ, Brno, 19.11.2011.

Křikava, I. Kardiotoxicita bupivakainu v experimentu na izolovaném srdci. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 08.10.2011.

Křikava, I. Odlišnost RA pro geriatrickou populaci. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Maláska, J. Bundled care u těžké sepse - co je opravdu přínosné? 13. ročník kurzu sepse a MODS, Ostrava, 25.01.2011.

Maláska, J. Co se děje v buňkách v sepsi? V. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny, Praha, 12.05.2011.

Maláska, J. Naše první zkušenosti s EV 1000 (VolumeView). XVIII. národní kongres ČSARIM, Praha, 06.10.2011.

Maláska, J. Problematika přechodu z intenzivní na paliativní způsob léčby. Intenzívní péče v neurochirurgii, Brno, 03.03.2011.

Minarčíková, P. Stanovení hladiny fibrinogenu pomocí Clussovy metody vs TEG. XV. Žaludovy dny, Ústí nad Labem, 08.04.2011.

Moravčík, B. Rehabilitační ošetřovatelství na ICU. III. konference portálu AKUTNĚ.CZ, Brno, 19.11.2011.

Moravčík, B., Flajšingrová, J. Péče o intravenózní katétry. XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny, Hradec Králové, 08.09.2011.

Novotný, Z. Invazivní monitorace na ICU. III. konference portálu AKUTNĚ.CZ, Brno, 19.11.2011.

Ondrášková, H. Akutní traumatická koagulopatie. VI. Brněnské hematologické dny, Brno, 02.11.2011.

Ondrášková, H. Exsanguinace. 7. Křivánkovy dny, Pardubice, 03.11.2011.

Ondrášková, H. TEG u ATC. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Ondrášková, H. TIC. 13. Postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava, 28.01.2011.

Penka, M. Novinky antitrombotické profylaxe a léčby a jejich problémy. Klinický seminář KARIM, Brno, 20.04.2011.

Pytel, M. Systém péče anesteziologického týmu - chceme změnu? III. konference portálu AKUTNĚ.CZ, Brno, 19.11.2011.

Rusnoková, I., Vyhnal, V. Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Sas, I. Základní přístupy k intoxikovaným pacientům, deferenciální diagnoza otrav. Postgraduální kurz Sepse a MODS (Základy pro intenzivní medicínu - Intoxikace), Ostrava.

Seidlová, D. Epidurální versus spinální anestézie k císařskému řezu. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Seidlová, D. Interaktivní kasuistika. 7. Křivánkovy dny, Pardubice, 03.11.2011.

Seidlová, D. Novoseven 10 let po, co dál? XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Seidlová, D. Použití hemostatik v bezkrevní medicíně. XV. Žaludovy dny, Ústí nad Labem, 08.04.2011.

Seidlová, D. Použití hemostyptik v bezkrevní medicíně. 13. Postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava, 28.01.2011.

Seidlová, D., Blatný, J., Penka, M., Ventruba, P. Peripartální krvácení. XVII. Pařízkovy dny, Ostrava, 17.03.2011.

Seidlová, D., Pařízek, A. PŽOK 2011 - nová guidelines. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Smékalová, V. H1N1 chřipka v intenzivní péči z pohledu sesty. V. kongres České společnosti intenzivní medicíny, Praha, 12.05.2011.

Stašek, J. Metaanalýzy rescue postupů u ARDS v roce 2010. 13. postgraduální kurz Sepse, Ostrava.

Stašek, J. SAK - up to date 2011. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Straževská, E. Otrava metanolem a etylénglykolem. Postgraduální kurz Sepse a MODS (Základy pro intenzivní medicínu - Intoxikace), Ostrava.

Suchomelová, H. Rodičkou řízená porodní analgézie remifentanilem jako alternativa epidurální analgézie. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Ševčík, P. Intervenční techniky v léčbě bolesti. Kurz Neurologické kliniky FN Brno, Brno.

Ševčík, P. Nekonečný příběh naškrobených ledvin?. Sympozium Fresenius Krabi Objemová terapie a klinická výživa pro praxi, Zbiroh.

Ševčík, P. Od potravinářství k chytrému zvratu nervosvalové blokády. Moderní zvrat nervosvalové blokády v praxi, Brno.

Ševčík, P. Přechod z intenzivní péče na péči paliativní. XVIII. Kongres SSAIM, Piešťany.

Ševčík, P. Rozhodování na konci života v prostředí intenzivní medicíny. I. Mezinárodní symposium ČLK Etika a komunikace v medicíně, Praha.

Ševčík, P., Černý, V. Vzdělávání v oboru Intenzivní medicína - aktuální otázky, dílčí odpovědi. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 06.10.2011.

Ševčík, P., Plánka, L., Gál, P., Krtička, M., Švancara, J., Dušek, L. Co můžeme vyčíst o polytraumatech u dospělých z Úrazového registru ČR. 7. Křivánkovy dny, Pardubice, 03.11.2011.

Ševčík, P., Plánka, L., Gál, P., Švancara, J., Dušek, L., Krtička, M. Co se lze dozvědět o polytraumatech dospělých z Úrazového registru ČR. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Ševčíková, K. Možnosti mechanické profylaxe TEN. Konference Nové trendy v ošetřovatelské péči - SZŠ Jaselská, Brno, 22.09.2011.

Ševčíková, K. Profylaxe TEN. III. konference portálu AKUTNĚ.CZ, Brno, 19.11.2011.

Ševčíková, N. Kazuistika pacienta s traumatickým ztrátovým poraněním. Konference pro sestry FN Brno, Brno, 11.05.2011.

Ševčíková, N. Ztrátová poranění končetin na OUP TC FN Brno. III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Mikulov, Mikulov, 01.09.2011.

Štourač, P. ESA Publication Course 2010 aneb jak publikovat v zahraničních titulech - náměty, postřehy, inspirace. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 08.10.2011.

Štourač, P. Porodnická anestézie není jen epidurál... XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Štourač, P. Projekt OBAAMA. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Veselá, M., Smékalová, V. Prevence nozokomiálních nákaz. III. konference portálu AKUTNĚ.CZ, Brno, 19.11.2011.

Zadražilová, K. Perioperační oběhová optimalizace u operací aneuryzmat břišní aorty. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 08.10.2011.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 2. patro - vedení, ORIM I-IV

Bohunice, pavilon L, patro: 2. patro - Anesteziologická ambulance

Bohunice, pavilon Přízemí, patro: Oddělení urgentního příjmu

Kontakty:

Sekretariát: Lenka Dobrovolná
telefon: 532 233 850
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
telefon: 532 233 850
e-mail:

Primář: MUDr. Igor Sas
telefon: 532 233 850
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík 
telefon: 532 232 721
e-mail:


Lůžkové oddělení:
ORIM I: 532 232 194
ORIM II: 532 232 284
ORIM III : 532 232 305
ORIM IV: 532 232 636

Oddělení urgentního příjmu:
532 231 020
primář: MUDr. Doleček,
telefon: 532 231 043, e-mail:

Anesteziologická ambulance: 532 233 716 (v pracovní dny 7:30 – 14:30)

Ambulantní doba:

Anesteziologická ambulance: Po – Pá: 7:30 – 14:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji