Menu
Česky English
532 23 1111

Angiografie

Princip metody

Angiografie (neboli celým názvem digitální subtrakční angiografie – DSA či standardní(konvenční)  angiografie) je metoda, která umožňuje  zobrazení cév Vašeho těla. Tato metoda využívá stejně jako běžný rentgenový přístroj účinků rentgenového záření. Samotné  cévy nejsou ale pomocí rentgenového záření  vidět, k jejich zobrazení je nutné cílené podání kontrastní látky přímo do vyšetřované cévy speciální cévkou (katétrem). Samotné pracoviště pro provádění angiografie je pak kombinací operačního sálu a rentgenologické vyšetřovny.

Kdy se používá

Indikace výkonu jsou v zásadě buďto diagnostické nebo terapeutické. V souvislosti s rozvojem moderních  CT a MR  přístrojů umožňujících neinvazivní  a taktéž velmi kvalitní zobrazení  cévního systému jsou diagnostické indikace v současnosti používány pouze zřídka. Ve většině případů se jedná o indikace terapeutické, kdy na základě předchozích neinvazivních vyšetření  je cílem výkonu specifický  terapeutický  výkon.

Angiografické terapeutické výkony mohou například v určitých případech zcela nahradit  otevřený chirurgický  výkon nebo být pro pacienta dokonce jedinou možností léčby.

Jaké jsou druhy výkonů

Vedle diagnostických  je spektrum terapeutických výkonů prováděných na angiografickém pracovišti velmi široké, a zahrnuje výkony jak na tepenném, tak žilním řečišti. Z principu se jedná o výkony rekanalizační (např. zlepšení či obnovení průtoku  zúženou či uzavřenou cévou pomocí balonků  a speciálních kovových výztuh – tzv. stentů), embolizační (např. uzávěr  krvácející cévy, vyplnění výdutě mozkové tepny apod.) nebo výkony speciální a kombinované.. 

 • Příklady angiografických výkonů
  • Perkutánní transluminální angioplastika (pomocí balonků a stentů)  tepen a žil dolních a horních končetin, karotických tepen, renálních tepen a dalších
  • Výkony na dialyzačních shuntech
  • Trombolýzy žilní a tepenné
  • Diagnostika a léčba cévních malformací včetně intrakraniálních
  • Diagnostika a léčba intrakraniálních aneurysmat
  • Iktový program  -  léčba ischmeických cévních mozkových příhod
  • Chemoembolizace tumorů
  • Implantace kaválních filtrů
  • Endovaskulární ošetření  krvácení (zažívací trakt, úrazy, urotrakt, apod.)
  • Zavádění stentgraftů pro  léčbu aneurysmat břišní aorty

 

Příprava na vyšetření

Angiografie patří mezi invazivní zákroky. Zasahuje do Vašeho těla a je spojena s určitými riziky, zpravidla se provádí za hospitalizace. Vyšetření se provádí nalačno (min. 4 hodiny před vyšetřením pouze malé množství tekutiny, ne kávu, alkohol a cigarety). Až na výjimky (např. léky ovlivňující krevní srážlivost) je nuné si vzít i v den  vyšetření svoji běžnou  medikaci.

V případě, že trpíte alergií na jakékoli látky, upozorněte na to předem Vašeho ošetřujícího lékaře i personál angiografického pracoviště.Velmi důležité je informovat, zda jste v minulosti neprodělal/a alergickou reakci na nitrožilní podání jodové kontrastní látky (angiografie, CT, vylučovací urografie). Informujte také o případné kožní reakci na dezinfekční přípravky s obsahem jódu.

Před vyšetřením Vám dá lékař, který Vás ústně poučil o tomto vyšetření, podepsat tzv. informovaný souhlas s výkonem.

 

Průběh  výkonu

Většina výkonů na angiografickém  pracovišti  je  prováděna  zpravidla po vpichu a vstupu do cévního systému speciálním zavaděčem nejčastěji v obl. třísla (event. podpaží aj.). Výkon se provádí vleže a je nutné se přesně řídit pokyny zdravotnického personálu. Místo vpichu se očistí – dezinfikuje a sterilně zakryje.  Následuje místní znecitlivění místa vpichu injekcí. Pouze  v určitých případech je výkon prováděn v celkové anestesii.

Po punkci je většinou přes zavaděč do cévy  postupně zavedeno  instrumentarium umožňující provedení  daného výkonu.  Při aplikaci kontrastní látky můžete pociťovat „teplo v těle“, což je běžný průvodní jev. Kromě  vlastní punkce pak již ale zpravidla žádné další nepříjemné pocity či bolest v průběhu výkonu necítíte.

Po výkonu vám zpravidla hned na angiografickém pracovišti  bude  vytažen zavaděč z cévy, místo vpichu manuálně komprimováno a následně  naložena tlaková bandáž. Pro prevenci vážných krvácivých komplikací musíte  být v absolutním klidu vleže a mít bandáž a vak s pískem v neměnné pozici nejméně 5 hodin (a to vč. event. převozu sanitním vozem zpět do Vašeho zdavotnického zařízení), dále je nutný  klid na lůžku  24 hodin.

 

Komplikace

Angiografie je relativně bezpečné vyšetření, nicméně i tak ale mohou některé komplikace nastat. Riziko větších závažných komplikací není větší než 1% ze všech vyšetření. Nejčastěji se jedná o:

 • krvácení různého rozsahu a závažnosti z místa vpichu (do třísla event. do břicha), zkrat mezi stehenní tepnou a žilou, trombózu stehenní tepny nebo žíly, vmetení krevní sraženiny do periferie končetiny
 • alergické reakce na kontrastní látku
 • komplikace specifické pro daný druh  výkonu
 • poškození funkce ledvin

Pokud byste kdykoliv po vyšetření cítili jakoukoliv bolest, nevolnost nebo jiný nepříjemný pocit, neváhejte ihned upozornit setru nebo ošetřujícího lékaře. Pokud by se po propuštění z nemocnice ještě objevilo krvácení v třísle, teploty, pocit chladu, slabosti či bolesti v noze nebo neobvyklé zabarvení kůže, vyhledejte Vašeho lékaře nebo se vraťte do naší nemocnice.

Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
PET/MR - jen informace: 532 23 2879
MR - jen informace: 532 23 2870
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2879


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:


Přednosta: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Primářka: doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
telefon: 532 232 569
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji