Menu
Česky English
532 23 1111

Granty a klinické studie

Granty

 

NV15-32484A

Název projektu: Využití nových biotechnologií v prevenci a léčbě stenóz žlučových cest

Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví

Období řešení projektu: 2015 - 2018

 

NV16-30833A

Název projektu: Prospektivní multiparametrické MR sledování změn hyalinní chrupavky kolenního kloubu po implantaci biologického implantátu na bázi kolagen I

Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví, Období řešení projektu: 2016 - 2019

 

NV15-32133A

Název projektu: Predikce konverze klinicky izolovaného syndromu do roztroušené sklerózy pomocí pokročilých technik zobrazení magnetickou rezonancí

Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví

Období řešení projektu: 2015 – 2019

 

Klinické studie

GPK

AMG 386

KH 0348

Randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení III. fáze porovnávající přínos AMG 386 a paklitaxelu 1x týdně oproti kombinaci placeba a paklitaxelu 1x týdně v léčbě žen s rekurentním na platinu částečně senzitivním, nebo rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníku, primárně peritoneálním karcinomem, nebo karcinomem vejcovodu

 • MUDr.Vít Weinberger

 

IHOK

C16006

KH 0402

Otevřené klinické hodnocení fáze 1/2 s orálním přípravkem MLN9708, inhibitoru proteasomu nové generace, s postupným zvyšováním dávky, podávaným v kombinaci se standardním režimem léčby melfalanem a prednisonem pacientům s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem vyžadujícím systémovou léčbu

 • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

 

IHOK

CA204-004

KH0455

Randomizované, otevřené klinické hodnocení  fáze III Lenalidomidu/Dexametazonu s nebo bez Elotuzumabu u recidivujícího nebo refrakterního mnohočetného myelomu

a protokol č. CA204004

 • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

 

IHOK

D2610C00003

KH 0373

A Randomised Double-blind Phase IIa Study (with  Combination Safety Run-in) to Assess the Safety and Efficacy of AZD4547 in Combination with Exemestane vs. Exemestane Alone in ER+ Breast Cancer Patients with FGFR1 Polysomy or Gene Amplification Who Have Progressed Following Treatment with One Prior Endocrine Therapy (Adjuvant or First-line Metastatic

 • MUDr. Otakar Bednařík,CSc.

 

IHOK

Perifosine 339

KH 0388

Multi-center, parallel, active comparator controlled, open-label, randomized (1:1) phase III study of single agent ofatumumab compared to single agent rituximab in subjects with rituximab-sensitive grade 1, 2, and

 • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

 

ORTK

NLT-FUS-01

KH 0369

MEZINÁRODNÍ MULTICENTRICKÁ PROSPEKTIVNÍ STUDIE KE ZHODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI IMPLANTÁTU A ZAVÁDĚCÍHO SYSTÉMU PROW FUSION PRO INTERVERTEBRÁLNÍ FÚZI

 • prim. doc. MUDr.Martin Repko, Ph.D.

 

IHOK

20090160

KH 0436

Multicentrické, randomizované, dvojitě-zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení darbepoetinu alfa pro léčbu anemických pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) nízkého nebo intermediárního rizika 1. stupně

 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

 

IHOK

A5481004

KH 0347

Otevřené klinické hodnocení první a druhé fáze hodnotící bezpečnost a účinnost léčivého přípravku PD 0332991 v kombinaci s bortezomibem a dexamethasonem u pacientů s refrakterním mnohočetným myelomem

 • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

 

IHOK

AZA-AML-001

KH 0355

Multicentrická, randomizovaná, nezaslepená studie fáze 3 zkoumající přípravek Azacitidin (Vidaza®) oproti konvenčním terapeutickým režimům v léčbě starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií

 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

 

IHOK

D4300C00002

KH 0362

Fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami dvou dávkovacích režimů fostamatinibu disodného u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na chorobu modifikujícími antirevmatiky (DMARDs)“,

 • MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

 

IHOK

D4300C00003

KH 0363

Fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami dvou dávkovacích režimů fostamatinibu disodného u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na anti-TNF léčbu

 • MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

 

IHOK

D4300C00005

KH 0364

A Phase IIB, Multi-Centre, Randomised, Double-Blind,

Placebo-Controlled, Parallel Group Study of the Efficacy and Safety of Fostamatinib Disodium Monotherapy Compared with Adalimumab

Monotherapy in Patients with Active Rheumatoid Arthritis

 • MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

 

KNPT

AB07015

KH 0352

Prospektivní, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, se dvěma paralelními skupinami, studie fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost masitinibu v dávce 6mg/kg denně oproti placebu při léčbě pacientů s těžkým přetrvávajícím astmatem léčeným orálními kortikosteroidy

 • prof. MUDr. Jana Skřičkocá, CSc.

 

NK

WA25046/A

KH 0346

A Phase III, multicentre, randomized, parallel-group, double blinded, placebo controlled study to evaluate the efficacy and safety of ocrelizumab in adults with Primary Progressive Multiple Sclerosis

 • MUDr. Yvone Benešová, Ph.D.

 

KRNM

BAY 86-4875/91759

KH 0413

Multicenter, open-label study to evaluate the safety and efficacy (by blinded reading) of Gadobutrol-enhanced magnetic resonance angiography (MRA) after a single injection of 0.1 mmol/kg of Gadobutrol in subjects with known or suspected renal artery disease

 • MUDr. Miloš Keřkovský

 

KRNM

BAY 86-4875/14607

KH 0412

Multicenter, open-label study to evaluate the safety and efficacy (by blinded reading) of contrast–enhanced magnetic resonance angiography (MRA) after a single intravenous injection of 0.1 mmol/kg gadobutrol in subjects with known or suspected vascular disease of the supra-aortic vessels

 • doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

 

KNPT

HT-ANAM301                 HT-ANAM-303

KH0427

Anamorelin hydrochlorid v léčbě kachexie u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC-C): Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost anamorelin hydrochloridu u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem.

 • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

 

DVK

CAIN457A2304

KH 0420

Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení subkutánního secukinumabu, posuzující PASI (Psoriasis Area and Severity Index) odpověď a trvání odpovědi na léčbu u pacientů se středně těžkou až těžkou chronickou ložiskovou psoriázou s režimem fixního dávkování nebo s režimem opakovaného dávkování při začátku relapsu

 • prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

 

IHOK

20090160

KH0436

Multicentrické, randomizované, dvojitě-zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení darbepoetinu alfa pro léčbu anemických pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) nízkého nebo intermediárního rizika 1. stupně

 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

 

NK

GTR001

KH0442

Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná ekvivalenční studie v délce 9 měsíců srovnávající u paralelních skupin pacientů s relabující remitující roztroušenou sklerózou účinnost, bezpečnost a snášenlivost přípravku GTR (Synthon BV) a Copaxone® (Teva) s následnou otevřenou 15ti měsíční léčbou přípravkem GTR hodnotící dlouhodobé léčebné účinky GTR.

 • Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

 

KNPT

BV-NSCLC-001

A Phase III, open-label, multicentre, randomised trial to establish safety and efficacy of an EGF cancer vaccine in inoperable, late stage (IIIB/IV) NSCLC patients eligible to receive standard treatment and supportive care

 • prof. MUDr. Jana Skříčková, CSc.

 

IHOK

CA204-004

KH0455

Fáze 3, randomizovaná, otevřená studie, lenalidomide/ dexamethasone s/ bez elotuzumabu u relapsu nebo refraktorního mnohočetného myelomu

 • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

 

NK

OMS112831

KH0464

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, hodnotící dávkování ke zjištění účinnosti a bezpečnosti šesti měsíčního podávání ofatumumabu u pacientů s relabující remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS)

 • doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

 

OK

LX211-11

Multicentrická, dvojitě zaslepená klinická studie s paralelními skupinami, kontrolovaná placebem, pro posouzení účinnosti a bezpečnosti studijního léku voclosporinu u pacientů trpících aktivním neinfekčním zánětem středního a/nebo zadního segmentu oka.

 • MUDr. Petr Kolář

 

UK

RCC-DC-2011

9272

Léčba metastázujícího renálního karcinomu s využitím dendritických buněk produkujících interleukin-12. Klinická studie fáze I/ II.                  

 • prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

 

NK

105MS302

Zaslepená, multicentrická, prodloužená klinická studie četnosti dávek ke stanovení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti pegylovaného interferonu beta-1a (BIIB017) u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou

 • MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

 

KNPT

CD-RI-MEDI8968-1103

KH0484

Dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 hodnotící účinnost přípravku MEDI8968 při léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

 • MUDr. Zdeněk Merta, CSc.

 

IGEK

CNTO1275CRD3001

KH0493

A Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Ustekinumab Induction Therapy in Subjects with Moderately to Severely Active Crohn’s Disease Who Have Failed or Are Intolerant to TNF Antagonist Therapy

 • MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.

 

IHOK

EFC12153

“A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, 3-Arm Study of SAR302503 in Patients with Intermediate-2 or High-Risk Primary Myelofibrosis, Post-Polycythemia Vera Myelofibrosis, or Post-Essential Thrombocythemia Myelofibrosis with Splenomegaly“

 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

 

IHOK

B1931022

KH0488

OTEVŘENÉ, RANDOMIZOVANÉ, KLINICKÉ HODNOCENÍ  FÁZE III PŘÍPRAVKU INOTUZUMAB OZOGAMYCIN V POROVNÁNÍ S JINOU TERAPIÍ ZVOLENOU ZKOUŠEJÍCÍM LÉKAŘEM U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ S RECIDIVUJÍCÍ NEBO REFRAKTERNÍ CD-22 POZITIVNÍ AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMIÍ (ALL)

 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

 

IHOK

20090482

KH0495

A Randomized, Double-Blind, Multicenter Study of Denosumab Compared With Zoledronic Acid (Zometa) in the Treatment of Bone Disease in Subjects with Newly Diagnosed Multiple Myeloma

 • MUDr. Marta Krejčí

 

KNPT

BV-NSCLC-001

Otevřené,  multicentrické, randomizované hodnocení fáze III, k posouzení bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti EGF k léčbě rakoviny u pacientů s neoperovatelným nemalobuněčným  karcinomem plic v pozdním stádiu (IIIb/IV NSCLC), pro které je vhodná standardní léčba a podpůrná péče.“

 • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

 

IHOK

CD-IA-MEDI-546-1013

KH0509

Randomizovaná studie fáze 2 hodnotící účinnost a bezpečnost          MEDI-546 u subjektů se systémovým lupus erythematosus

MUDr. Zdeněk Fojtík, CSc.

 

IGEK

20110232

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti přípravku AMG 181 při léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou formou Crohnovy nemoci.

 • prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

 

NK

RPC01-201

A phase 2/3, multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled(part A) and double-blind, double-dummy, active-controlled (part B), parallel group study to evaluate the efficacy and safety of RPC1063 administered orally to relapsing multiple sclerosis patients

 • MUDr. Yvone Benešová

 

KRNM

PH-107

KH 0516

Dvojitě zaslepená, multicentrická, randomizovaná, překřížená studie IV. Fáze porovnávající přípravek Prohance® 0,1 mmol/kg s přípravkem Gadovist®/Gadovist™ 0,1 mmol/kg při vyšetření mozku nukleární magnetickou rezonancí (MRI) (TRUTH)

 • doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

 

IGEK

20110166

A Randomized, double blind, Multiple Dose Placebo Controlled Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Efficacy of AMG 181 in Subjects with Moderate to Severe Ulcerative Colitis

 • prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

 

IHOK

CD-ON-MEDI-551-1088

KH0508

A Phase 2 Randomized Open-label study of MEDI-551 in Adults With Relapsed or Refractory DLBCL

 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

 

IHOK

BI 1301.2

Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické , nadnárodní klinické hodnocení fáze III, porovnávající účinnost a bezpečnost přípravku         BI 695500 v kombinaci s chemoterapií s přípravkem rituximab v kombinaci s chemoterapií u pacientů s dosud neléčeným folikulárním non-Hongkinským lymfomem.

 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

 

NK

WA21093B

KH0510

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, dvojitě maskovaná studie s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost Ocrelizumabu v potovnání s Interferonem Beta-1a (Rebif®) u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou.

 • MUDr. Yvonne Benešová

 

IHOK

C16010

KH 0515

Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 hodnotící kombinaci peronálního MLN9708 a lenalidomidu s dexamethasonem ve srovnání s kombinací placeba a lenalidomidu s dexamethasonem v léčbě dospělých pacientů s relabujícím a/nebo refrakterním mnohočetným myelomem.

 • MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

 

IHOK

NN8226-3613

Randomizovaná, dvojitě  zaslepená, placebem kontrolovaná, vícedávková studie fáze 2b, 24týdenní hodnocení následované otevřenou pokračovací studií přípravku NNC0109-0012, Anti-IL-20 biologického léku, u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří nedostatečně reagují nA LÉČBU METOTREXÁTEM.

 • MUDr. Zdeněk Fojtík

 

IHOK

MK-7965-012-03

Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající účinnost a bezpečnost dinacilibu nebo ofatumumabu u pacientů s refrakterní chronickou lymfocytární leukémií.

 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
PET/MR - jen informace: 532 23 2879
MR - jen informace: 532 23 2870
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2879


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:


Přednosta: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Primářka: doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
telefon: 532 232 569
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji