Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro lékaře

Události KRNM

 

Zemřel dlouholetý bývalý přednosta KRNM prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.

V úterý 24. května 2016 zemřel zakladatel a dlouholetý přednosta Radiologické kliniky FN Brno prof. MUDr. Karel Benda, DrSc., který byl rovněž emeritním profesorem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přes třicet let se věnoval problematice lymfologie a intervenční urologie, zřídil a vedl poradny pro lymfedém ve fakultních nemocnicích v Olomouci a Brně. Prof. Benda byl renomovaným propagátorem moderních postupů v komplexní léčbě nemocných lymfedémem, autorem řady odborných publikací vydaných u nás i v zahraničí a dlouholetým odborným garantem vzdělávacích kurzů lékařů zdravotníků v lymfologii, akreditovaných národním vzdělávacím centrem v Brně. Prof. Benda byl členem Evropské lymfologické společnosti a členem výboru České lymfologické společnosti JEP. Za přínos k moderní koncepci komplexní péče o nemocné lymfedémem získal pan profesor řadu ocenění. Profesor Benda byl průkopníkem intervenční radiologie a především v oblasti uroradiologie patří k zakladatelům nejen české, ale i evropské školy. V Československu zavedl do klinické praxe řadu technik v čele s perkutánní nefrostomií. Profesor Benda byl ale především skvělý učitel, kamarád a společník a všem nám bude moc chybět. FN Brno vyvěsila černý prapor. Pohřeb se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2016 ve 14.00 hodin na Ústředním hřbitově města Brna.

 

FN Brno - modernizace specializovaných pracovišť KOC

Díky evropskému projektu s názvem CZ.1.06/3.2.01/19.09748 FN Brno - modernizace specializovaných pracovišť KOC získala Fakultní nemocnice Brno hybridní scaner PET/MR. Projekt byl zahájen v květnu 2015 a byl hrazen z 85 % z EU IOP v rámci její 19. výzvy, zbývajících 15 % uhradila FN Brno z vlastních zdrojů. Hybridní scaner PET/MR je nejmodernější hybridní zobrazovací technikou, která v sobě kombinuje všechny přednosti pozitronové tomografie a magnetické rezonance na špičkové úrovni. Nejdůležitějším parametrem při porovnání s ostatními zobrazovacími metodami je u PET/MR kombinace zobrazení metabolismu buněk pomocí pozitronové emisní tomografie a vysoce přesného morfologického a funkčního zobrazení pomocí magnetické rezonance. Hybridní zobrazení PET/MR umožňuje významně snížit dávku z lékařského ozáření, spojit nutná vyšetření MRI a PET v jediné zobrazení u nemocných s opakovanými vyšetřeními u nádorových onemocnění a tím snížit nutný počet vyšetření ke stanovení diagnózy, stanovení léčebné strategie a při kontrolách léčebného efektu. To se týká zejména skupiny pacientů s nádorovými onemocněními mozku hlavy a krku, prostaty nebo tlustého střeva a konečníku.

 

FN Brno uvedla do provozu nový moderní přístroj magnetické rezonance

Fakultní nemocnice Brno zahájila v uplynulých týdnech ostrý provoz nové tříteslové magnetické rezonance v pavilonu Q v areálu Bohunice, kterou pořídila na základě projektu EU IOP v rámci 18. výzvy. FN Brno přistoupila k nákupu nového 3T MR poté, co jí předchozí přístroj sloužil 23 let. Celková cena zdravotnické technologie byla ve výši 36,9 mil. Kč, přičemž dotace EU se pohybovala ve výši 29,1 mil. Kč. Zbytek finančních prostředků šel z vlastních zdrojů nemocnice. Celý projekt trval od srpna 2015 do konce roku 2015. Nový přístroj se nachází v pavilonu Q, kde se v minulých měsících postupně kalibroval a uváděl do provozu. Slavnostní otevření nových prostor včetně nového 3T MR se uskutečnilo za účasti ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA, náměstka SVLS prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, členů vedení Fakultní nemocnice Brno a dalších hostů ve středu 4. května 2016 ve 12.00 hodin v pavilonu Q. Nový přístroj má ve srovnání s tím starým sílu pole 3 T (dříve pouze 1,5 T), což znamená, že je v lepším poměru signál - šum při zobrazení mozku, nárůstu BOLD efektu při funkčním vyšetření mozku, dále je tato výhoda vysokého magnetického pole patrná i v oblasti pánve a muskuloskeletálního zobrazování. Z toho vyplývá, že nejčastější indikace k vyšetření se budou týkat vyšetření mozku, pánve a muskuloskeletálního systému. Dále půjde zejména o typy vyšetření a diagnózy, u kterých lze navíc využít další speciální sekvence, které nový přístroj umožňuje. Předpoklad vyšetřených pacientů denně se pohybuje mezi 15 až 20. V rámci instalace této moderní tříteslové technologie byly realizovány také dispoziční stavební úpravy tak, aby pracoviště v pavilonu Q splňovalo požadavky, jež jsou na zdravotnické zařízení tohoto typu kladeny. Cena stavebních prací byla 9,8 mil. Kč. Modernizace vytvořila komfortnější prostor pro pacienty a kompaktnější zázemí pro zaměstnance s důrazem na zvětšení popisovny. Zcela nově je zde řešena šatna personálu a WC pro imobilní pacienty. V severním traktu došlo k přeskupení personálního zázemí tak, aby bylo optimálně dostupné jak pro zaměstnance MR, tak pro obsluhu dalšího přístroje PET-MR.

Faktické informace: Investor: FN Brno Zhotovitel stavebních prací: UNISTAV CONSTRUCTION, a. s. Dodavatel zdravotnické technologie: Philips Česká republika, s. r. o., Projektant a autorský dozor: LT Projekt, a. s. Realizace proběhla v období: 08/2015-01/2016

 

Slavnostní otevření nových prostor s 3T MR

Fakultní nemocnice Brno zahájila v uplynulých týdnech ostrý provoz nové tříteslové magnetické rezonance v pavilonu Q v areálu Bohunice, kterou pořídila na základě projektu EU IOP v rámci 18. výzvy. FN Brno přistoupila k nákupu nového 3T MR poté, co jí předchozí přístroj sloužil 23 let. Celková cena zdravotnické technologie byla ve výši 36,9 mil. Kč, přičemž dotace EU se pohybovala ve výši 29,1 mil. Kč. Zbytek finančních prostředků šel z vlastních zdrojů nemocnice. Celý projekt trval od srpna 2015 do konce roku 2015. Nový přístroj se nachází v pavilonu Q, kde se v minulých měsících postupně kalibroval a uváděl do provozu. Slavnostní otevření nových prostor včetně nového 3T MR se uskutečnilo za účasti ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA, náměstka SVLS prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, členů vedení Fakultní nemocnice Brno a dalších hostů ve středu 4. května 2016 ve 12.00 hodin v pavilonu Q. 

 

Pavilon Q včetně nové 3T MR je již v provozu

FN Brno zahájila v uplynulých týdnech ostrý provoz nové tříteslové magnetické rezonance v pavilonu Q v areálu Bohunice, kterou pořídila na základě projektu EU IOP v rámci 18. výzvy. FN Brno přistoupila k nákupu nového 3T MR poté, co jí předchozí přístroj sloužil 23 let. Celková cena zdravotnické technologie byla ve výši 36,9 mil. Kč, přičemž dotace EU se pohybovala ve výši 29,1 mil. Kč. Zbytek finančních prostředků byl uhrazen z vlastních zdrojů nemocnice. Celý projekt trval od srpna 2015 do konce roku 2015.

 

Stavební úpravy objektu Q pro novou 3T NMR a Přístavba pracoviště PET/MR k objektu Q

Dne 19. srpna 2015 byly zahájeny stavební práce dvou investičních akcí: Stavební úpravy objektu Q pro novou 3T NMR a Přístavba pracoviště PET/MR k objektu Q. Stavební úpravy objektu Q spočívají v úpravách vnitřní dispozice. Ta je podřízena snaze o vytvoření komfortnější přípravny pacientů a kompaktnějšího zázemí zaměstnanců s důrazem na zvětšení popisovny. Zcela nově je řešena šatna personálu a WC pro imobilní pacienty a část nových vnitřních rozvodů spojených zejména s přípravou prostoru pro instalaci nové 3T NMR. Realizace akce srpen až listopad 2015. Přístavba pracoviště PET/MR k budově Q spočívá ve vybudování nového pracoviště hybridního skeneru PET/MR s veškerým potřebným zázemím pro personál a pacienty. Propojení tohoto nového pracoviště se stávajícím pracovištěm nukleární medicíny, které se nachází v sousedním objektu „N“, bude řešeno pomocí nového spojovacího koridoru. Součástí nové přístavby bude kromě pracoviště hybridního skeneru PET/MR rovněž kalibrační laboratoř se zázemím, které bude tvořeno kanceláří, sklady, sociálním zázemím pro personál a místností pipet. Realizace srpen 2015 až únor 2016. Přístavba pracoviště PET_MR k budově Q.

 

Pacientům FN Brno slouží nová angiolinka

Od počátku jara 2016 je v provozu nové angiografické pracoviště v budově I1, které nahradilo původní pracoviště v budově SVLS z roku 2003. Kromě nových prostor je zásadní změnou instalace nového moderního angiografického DSA kompletu Siemens Artis Q. Slavnostní otevření angiolinky se uskutečnilo v pátek 27. května 2016 v 10.00 hod. (pavilon I 1, 1. PP) za účasti ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause MBA a přednosty Kliniky radiologie a nukleární medicíny prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, vedení FN Brno a pracovníků KRNM . Nové pracoviště požehnal kněz R.D. Roman Kubín z Biskupství brněnského. Angiografické pracoviště KRNM zajišťuje širokou škálu radiologických vaskulárních intervenčních výkonů. Tyto výkony jsou v určitých případech alternativou k chirurgickým či endoskopickým výkonům, v řadě případů ale představují jedinou možnost léčby. Spektrum těchto výkonů zahrnuje rekanalizační výkony (např. perkutánní transluminální angioplastiky cévních stenóz a chronických uzávěrů, implantace stentů a stengraftů, trombolýzy a trombektomie akutních cévních uzávěrů atd.), embolizační výkony (léčba různých druhů krvácení, tumorů, aneurysmat vč. mozkových, předoperační embolizace atd.) a další speciální výkony. Vedle plánovaných výkonů pracoviště zajišťuje nepřetržitou 24hodinovou pohotovost pro akutní neodkladné výkony (např. krvácení z GIT či poporodní, ischemické cévní mozkové příhody atd.). Náklady na pořízení angiografického kompletu byly 19,9 mil. Kč (v tom 16,9 mil. Kč dotace EU, zbytek FN Brno). Dodavatel je společnost Siemens. Přístroj byl pořízen v rámci 18. výzvy IOP EU.

 

Mammografický screening zachraňuje životy

Mammografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mammografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek. Rakovina prsu (karcinom prsu) představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů České republiky:

• V ČR je každoročně diagnostikováno více než 6 500 nových případů onemocnění, což je přibližně 133 pacientek na 100 000 českých žen.

• Na následky karcinomu prsu zemře každý rok přibližně 2 000 českých žen, což odpovídá téměř 35 případům úmrtí na rakovinu prsu v přepočtu na 100 000 žen.

• Mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20–54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo. V České republice má na mammografické vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou nárok každá žena od 45. roku věku. Zdaleka ne všechny toho využívají – velké procento žen prevenci rakoviny prsu zanedbává.

FN Brno chce touto cestou upozornit na význam včasné prevence: Čas je totiž nejúčinnější zbraní v boji s rakovinou, neboť včas odhalený malý nádor je slabým nepřítelem a současná medicína si s ním ví rady. Mammografje přístroj, který umí na rentgenových snímcích ukázat zhoubný nádor již tehdy, nemá-li žena žádné potíže a nic podezřelého si v prsech nehmatá. V tomto případě je obrovská šance na úplné uzdravení nebo alespoň mnohaleté přežití. Mammografické vyšetřeníje trochu nepříjemné, není však bolestivé. Vzniklé mammografické snímky hodnotí lékaři. Nejsou-li na snímcích žádné podezřelé změny, je tím vyšetření ukončeno. Někdy nastane situace, že z mammografického snímku není možno přesvědčivě určit, zda je žena zdravá. V tom případě je doplněno vyšetření ultrazvukem.

Proč podstoupit vyšetření ve FN Brno:

Radiologické oddělení Fakultní nemocnice Brno jevybaveno nejmodernějšími technicky vyspělými přístroji pro mammografii i ultrazvukové vyšetření a naši specialisté mají dlouholeté zkušenosti s diagnostikou nemocí prsní žlázy. Všechny snímky posuzují s odstupem a nezávisle na sobě dva lékaři. Ultrazvukové vyšetřeníposkytuje jiné informace než mammografie, oba druhy vyšetření se ideálně doplňují. Platí, že ultrazvukové (sonografické) vyšetření nemůže nahradit vyšetření mammografem, může ho však významně doplnit a hodí se zejména pro vyšetřování prsů mladých žen, těhotných nebo kojících maminek. Vyšetření je nebolestivé. I na ultrazvukovém vyšetření je možné nalézt malá a nehmatná podezřelá ložiska, která vedou k včasnému stanovení diagnózy rakoviny.

Vyšetření se provádí jednou za dva roky. Vyšetření prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život. Je velmi dobré, dochází-li žena na jedno pracoviště, protože pro lékaře, kteří mammografické snímky hodnotí je velmi přínosné, mohou-li porovnávat starší a nové snímky mezi sebou. Má-li žena vyšetření provedeno pokaždé někde jinde, mohou lékařům uniknout jemné rozdíly a tím i viditelné známky malého nádoru v mammografii. V případě podezřelého nálezu doplníme v jeden den v rámci jednoho pracoviště i klinické vyšetření s výpočtem míry rizika vzniku onemocnění nádorem prsu a zajistíme další doplňující vyšetření jako kontrastní ultrazvuk a další, včetně drobného odběru tkáně (biopsie) vhodnou metodou, pokud je toto nutné k dalšímu rozhodnutí.

Sledování pacientek ve vyšším riziku vzniku nádorového onemocnění zajišťuje na našem pracovišti senologická a onkologická ambulance, které zváží a doporučí vyšetření genetické se stanovením specifických mutací u pacientek s rizikovým nálezem nebo rodinou zátěží. Při našem mammografickém pracovišti působí rovněž mezioborová komise odborníků, kteří se zabývají onemocněními prsní žlázy. Tato komise složená z rentgenologa, chirurga, onkologa, gynekologa, patologa a radioterapeuta se schází každý týden, a společně konzultuje a navrhuje pacientkám další vyšetření, nebo možnosti léčby. To vše v rámci jediného zdravotnického zařízení.

Mammografické a ultrazvukové vyšetření ve Fakultní nemocnici Brno:

• se provádí v Porodnici na Obilním trhu 11, KRNM , pavilon A1

• je třeba si předem zajistit žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře

• i ženy mladší 45 let se mohou nechat vyšetřit, avšak za úhradu. Cena vyšetření dle platného ceníku je 900 Kč

• objednat se lze osobně v porodnici, nebo on-line, prolink http://www.fnbrno.cz/porodnice/radiologicka-klinika-mammo-a-rtg/objednani/t4014

• telefonicky na tel. čísle 532 238 433 (7.00–15.00 hod. každý pracovní den).

• Více informací lze najít na stránce http://www.fnbrno.cz/radiologicka-klinika-mammo-a-rtg/k1499.

 

22.4.2016 Děti si prohlédly ultrazvuk

Děti ze Základní školy Holzova v Městské části Brno-Líšeň měly dnes jedinečnou příležitost se seznámit s ultrazvukem, tedy s přístrojem, který se používá v medicíně pro vyšetření funkce vnitřních orgánů. Přenosný ultrazvuk ukázal žákům 4.B přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA. „Je to už naše druhá akce poté, co jsem vzal děti do nemocnice, aby poznaly, jak funguje CT. Tato preventivní a zejména vzdělávací akce je zaměřena na ultrazvuk s tím, že žáci mají jedinečnou možnost vidět na vlastní oči funkci ultrazvuku a poznat své vnitřní orgány. Forma této výuky, kdy na vlastní oči vidí, jak se jim například vlévá tekutina do těla, je pro ně nezapomenutelná,“říká prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA. Jeho slova potvrzuje také třídní učitelka 4.B Drahomíra Němečková. „Bližší poznání vědy je pro naše děti vždy velkým zážitkem,“ uvedla.

 

8.10.2013 Deset let radioablací ve FN Brno

V zimě roku 2002 byla po půl roce příprav a školení na zahraničních pracovištích provedena na Klinice radiologie a nukleární medicíny FN Brno první RFA jater pod CT a UZ kontrolou. Během deseti let bylo touto cestou ošetřeno více než 250 tumorů jater a výkon je dnes rutinní součástí terapeutických metod nabízených v této nemocnici. Perkutánní radiofrekvenční ablace (termoablace RFA) je optimálně indikovaný především u nemocných s maligními tumory jater (primárními a sekundárními), jejichž velikost dosahuje maximálně 5 cm a počet 3 u menších ložisek 5. Obecně ale platí, čím je ložisko větší tím méně jich lze úspěšně zničit. V současné době se uvádí, že úspěšně lze zlikvidovat až 8 cm velké solitární ložisko metastázy kolorektálního karcinomu a až 9 cm velký hepatocečlulární karcinom v cirhotickém terénu (pokud se jedná o jeho nodulární formu). Vedle RFA nádorů jater se ve FN Brno provádí RFA tumorů ledvin, plic, nadledvin a uzlin. Dále se RFA provádí o v dalších lokalizacích a to jak perkutánní cestou, tak peropreačně či laparosklopicky, to pak ve spolupráci s Chirurgickou klinikou FN Brno vedenou profesorem Kalou. Kolegové chirurgové dnes využívají především bipolární techniky, perkutánní cestou dáváme přednost některé z monopolárních technik. K provádění termoablací jsou ve FN Brno používány přístroje čtyř firem a různé typy elektrod.

Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
CT: 532 23 3548
MR, PET/MR: 532 23 2879
AG, intervence, skiaskopie: 532 23 2870
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583

Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 23 3006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji