Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Historie

 

1. Fáze – Úrazová nemocnice Brno

Trauma tým byl založen v Úrazové nemocnici v Brně počátkem roku 1987 a na jeho zrodu se společnými silami podíleli MUDr. Petr Zelníček, CSc., tehdejší primář úrazové chirurgie, doc. MUDr. František Nečas, CSc., zástupce přednosty III. chirurgické kliniky LF Univerzity J.E.Purkyně, a ing. Jan Münz, CSc., vedoucí oddělení výpočetní techniky Úrazové nemocnice. Organizace humanitární zdravotnické pomoci ve světě neměla pevně stanoven systém, ani řád a ani v tehdejší ČSSR neměla tato pomoc pevně stanovená pravidla a byla spíše dílem amatérské improvizace v režii chirurgů z hlavních chirurgických pracovišť. Důvodem k založení Trauma týmu bylo tedy zkvalitnění systému, organizace a především kvality zdravotnické humanitární pomoci při likvidaci následků katastrof a mimořádných událostí ve světě. Po náročných jednáních na MZ ČSR se podařilo Trauma tým deklarovat a vedoucí týmu MUDr. P. Zelníček se zástupci MUDr. F. Nečasem a MUDr. P. Nestrojilem společně s vrchní sestrou Úrazové nemocnice začal sestavovat zdravotnický tým a jeho vybavení pro činnost v terénu, tedy přímo na místě, nebo v těsné blízkosti, katastrofy po dobu nejméně 3 týdny.

Tehdejší zdravotnický tým čítal: 9 lékařů - 6 chirurgů, 2 anesteziology, 1 internistu, 1 technika a 10 zdravotních sester – 3 instrumentářky, 3 anesteziologie, 4 chirurgie.

 

Materiální vybavení pro činnost operačního sálu:

- přístroj pro anestezii                                                                                                          

- instrumentária pro základní chirurgické operační výkony a pro provedení základních osteosyntéz pomocí zevní fixace a dlahami                                                                               

- kontejnery pro sterilizaci nástrojů a implantátů

 

Zdravotnický materiál pro činnost týmu po dobu nejméně 3 týdny:

- léky -  infuzní roztoky, celková a lokální anestetika, opiáty, myorelaxancia, antibiotika pro parenterální, perorální a lokální aplikaci, analgetika, expectorancia, antitusika, diarhoika, antimalarika, Tetanický anatoxin a sérum, a další

- desinfekční roztoky

- obvazový materiál a chirurgické nástroje pro převazy

 

Technické vybavení:

- přístroje k monitoraci vitálních funkcí a další přístroje a nástroje pro činnost ambulance a klinického oddělení            

- naftový parní sterilizátor                                                                                       

- 6 zdravotnických stanů

 

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví a ministra obrany bylo technické a přístrojové vybavení, stejně tak i převážná většina materiálního vybavení operačního sálu a oddělení, včetně naftového parního sterilizátoru a zdravotnických stanů převedena ze skladů NZ ČSLA (Nedotknutelných zásob Československé lidové armády) na Trauma tým. Tento materiál a technika byla pro transport uložena v originálních transportních bednách, používaných v ČSLA, včetně jejich označení. Vybavení léky a dalším zdravotnickým materiálem pocházelo ze skladu Úrazové nemocnice.

Kromě toho Trauma tým ČR získal z NZ ČSLA pro svoji činnost v terénu sanitku UAZ.

V dubnu roku 1987 Trauma tým ČR deklaroval pohotovost k nasazení na humanitární zdravotnickou pomoc ve světě.

 

Nasazení Trauma týmu ČR:

28.10.1987

- 20.12.1987 - Nikaragua

Nasazení Trauma týmu ČR v rámci mezinárodní humanitární zdravotnické pomoci RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci) lidu Nikaragui při boji proti kapitalizmu za socialismus. Tým, složený z 9 lékařů, 10 zdravotních sester, 1 technika a 1 tlumočníka, pracoval v místní regionální nemocnici ve městě Matagalpa, vzdáleném cca 130 km severovýchodně od hlavního města Managua a jeho členové úzce spolupracovali s místním zdravotnickým personálem. Během působení v místní nemocnici členové týmu ošetřovali a operovali akutní úrazy i střelná poranění, způsobená během ozbrojených konfliktů znepřátelených stran i chronické poúrazové stavy, vzniklé během místních konfliktů. Tým odvedl výbornou práci a současně si prověřil připravenost na práci ve ztížených podmínkách místního zdravotnického zařízení.

 

22.12.1989 - 27.12.1989 - Maďarsko - Makó - revoluce v Rumunsku

Zdravotnická humanitární pomoc během revoluce v Rumunsku, při nepokojích v Temešváru. Nasazení v obci Mako na Maďarsko-Rumunských hranicích a pohotovost k činnosti během nepokojů v Temešváru. Nepokoje ukončeny po popravě prezidenta Rumunska Nicolae Causesca 25.12.1989, aktivity týmu nebylo třeba.

 

Červen 1989 - Kirovakan, Arménie - následky zemětřesení

Humanitární zdravotnická pomoc Arménii po ničivém zemětřesení 07.12.1988. Tým ve složení 3 lékaři, 1 zdravotní sestra a 2 technici Chirany zprovoznil během 2 týdnů činnosti mobilní, kontejnerové, jednotky operačního sálu a RTG pracoviště umístěné na tahači LIAZ a toto zařízení předal pracovníkům místní provizorní nemocnice, jako podporu činnosti zničené místní nemocnice.

 

13.10.2005 - 03.11.2005 - Rawlakot, Pákistán - následky zemětřesení

Humanitární zdravotnická mise k likvidaci následků zemětřesení dne 08. 10. 2005. Tým složený ze členů Trauma týmu ČR - 5 lékařů, 3 zdravotní sestry, HZS - USAR – 6 záchranářů a 4 týlaři a ČSA – 2 lékaři a 3 zdravotní sestry 9. polní nemocnice. Tým měl k dispozici 6 zdravotnických stanů, kompletní vybavení operačního sálu včetně operačního stolu, přístroje pro anestezii, nástrojů a implantátů pro zevní fixaci a dlahové osteosyntézy, léky, infuze a obvazový materiál pro činnost na místě nasazení po dobu 3 týdnů. Jednotka byla rozvinuta v sousedství polozbořené místní, regionální, vojenské nemocnice, přibližně 40 km od epicentra zemětřesení a členové týmu úzce spolupracovali s lékaři nemocnice. Členové týmu na ambulanci ošetřovali lehké akutní úrazy včetně jejich komplikací a prováděli operační výkony u zlomenin dlouhých kostí a poranění pohybového aparátu. Operační výkony byly prováděny nejprve na operačním sále místní nemocnice, ale při opakovaných následných otřesech jsme byli z operačního sálu nemocnice vyhoštěni a další urgentní operační výkony byly prováděny v polních podmínkách, na operačním sále ve stanu.

Ve druhé polovině činnosti byla v sousedství nemocnice rozvinuta Jordánská polní nemocnice a zdravotníci z ČR úzce spolupracovali se zdravotnickým týmem polní nemocnice, která po odjezdu české jednotky zajišťovala další zdravotnickou pomoc.

 

Humanitární mise Pákistán 2005 :

Humanitární mise :                   13.10. -  02.11.2005

Činnost na místě nasazení :      18 dnů

Ambulantní ošetření

úrazy

592

 

ostatní

297

 

Celkem

889

 

Operační výkony

velké

12

Ošetření zlomenin,

střelná poranění, rozsáhlá poranění měkkých tkání

střední

21

hluboké a infikované rány, extrakce cizích těles

malé

113

sutury ran, poranění ruky, nohy

Celkem

146

 

 

Během humanitární mise v Pákistánu byly položeny základy spolupráce Trauma týmu ČR a jednotkou USAR HZS hl. m. Praha a na základě dobré spolupráce oba tyto týmy úzce spolupracují dosud. Členové USAR tvoří týlovou složku jednotky a záchranáři jednotky USAR vypomáhají při ošetřování pacientů.        

V době vzniku Trauma týmu ČR, v roce 1987, nebyla organizace zdravotnické humanitární pomoci centrálně organizována, byla založena na vlastní mezinárodní solidaritě a aktivitách nevládních organizací (NGO). Týmy humanitární pomoci vyjížděly na místo katastrofy na základě rozsahu katastrofy a především po dohodě vlády postiženém země a vlády poskytující humanitární pomoc.

Základní principy humanitární pomoci, humanita, neutralita nestrannost byly ustanoveny na valném shromáždění OSN až v roce 1991 a nezávislost, jako další princip, v roce 2004 a všechny tyto zásady byly potvrzeny Mezinárodním červeným křížem (ICRC). Poté se již aktivity ujala Civilní ochrana ES a byl vytvořen tzv. Mechanismus civilní ochrany ES, který stanovil základní podmínky pro humanitární pomoc, byl vytvořen systém tzv. modulů a stanoveny zásady pro jejich činnost.

Jeden ze zakladatelů a vedoucí Trauma týmu ČR MUDr. Petr Zelníček zemřel 25. 12. 2005 a jeho nástupcem se stal MUDr. Petr Nestrojil, který převzal vedení Trauma týmu ČR i po jeho převedení do FN Brno - Bohunice. Tím bylo zakončeno období aktivity Trauma týmu ČR v Úrazové nemocnici Brno a během následujících let byl vytvořen nový tým, již podle pravidel Mechanizmu Civilní ochrany ES.

 

 

2. Fáze - FN Brno – Bohunice

Po přesunu Traumacentra z Úrazové nemocnice v Brně do FN Brno v květnu 2008 byl od 01. 01. 2010 z rozhodnutí MZ převeden TT ČR do Traumacentra FN Brno. Vedoucím TT ČR byl jmenován MUDr. Petr Nestrojil, který měl za úkol vytvořit tým, schopný poskytovat humanitární pomoc v ČR i zahraničí.

V průběhu roku 2010 byl sestaven nový tým, převážně ze zaměstnanců FN Brno, jehož jádro tvořili lékaři a NLZP z KÚCH, KARIM, perioperační sestry COS a NLZP DTC. Současně bylo převedeno stávající technické vybavení týmu z ÚN do FN Brno a průběžně bylo doplněno vybavení zdravotnickými přístroji, chirurgickými nástroji a bylo zakoupeno nové oblečení a ochranné pracovní pomůcky pro nové členy TT ČR.

Zřizovatelem TT ČR bylo ustanoveno MZ ČR a provozovatelem FN Brno a současně byla obnovena spolupráce s GŘ HZS v Praze a s HZS hl. m. Praha, když členové jednotky USAR byli pověřeni zajištěním logistiku týmu. Současně byl stanoven cíl, vytvoření zdravotnické jednotky podle usnesení Evropské Komise o vytvoření modulů Civilní ochrany ES, tedy předsunutou zdravotnickou jednotku – Modul 7 - Advanced Medical Postt (AMP) a její registrace v rámci Civilní ochrany ES.

Noví členové TT ČR absolvovali teoretickou přípravu a poté, v součinnosti se členy USAR, následovala praktická příprava s nácvikem stavění stanů a sestavením a celé jednotky a vybavením jejich jednotlivých pracovišť.

 

Složení jednotky:

Vedení jednotky:

- velitel - člen USAR HZS hl. m. Praha

- styčný důstojník - člen USAR HZS hl. m. Praha

- vedoucí lékař FN Brno

 

Zdravotnická část:

- 10 lékařů  – specializace - urgentní medicína, ARO, úrazový chirurg, chirurg, ARO - pediatrie 

-  11 NLZP – specializace - urgentní medicína, ARO, intenzivní péče, chirurgie, úrazová chirurgie, pediatrie

 

Logistická část:

- 6 záchranářů - členové USAR HZS hl. m. Praha

- 7 týlová podpora - členové USAR HZS hl. m. Praha

 

Pracoviště jednotky a jejich činnost:

 • Triáž : 1 lékař + 1 NLZP – třídění pacientů a určení místa a pořadí ošetření
 • 2 Ambulance: 1 lékař + 1 NLZP – základní chirurgické vyšetření a ošetření, drobné chirurgické zákroky, imobilizace jednoduchých zlomenin, kontroly
 • 2  - IMP 1 – 8 lehátek: 1 lékař + 2 NLZP - IMP 2 – 6 lehátek: 1 lékař + 1 NLZP  - vyšetření a ošetření závažnějších poranění a stavů  - základní intenzivní péče – hrudní drenáž, infuzní terapie, volumoterapie, parenterální aplikace ATB - stabilizace celkového stavu a příprava k překladu k definitivnímu ošetření
 • Sklad zdravotnického materiálu
 • Prostor pro přípravu k předání a odsunu postiženého
   

Vybavení jednotky:

 • Technické vybavení: 7 zdravotnických stanů s kompletní výbavou, hygienické a tepelné vložky, osvětlení stanů, tepelné agregáty, kompletní vybavení všech pracovišť

 

 • Zdravotnická technika - 5 monitorů vitálních funkcí, 2 přenosné ventilátory, 1 defibrilátor se záznamem EKG, 5 odsávaček, pomůcky pro intubaci - laryngoskopy, ambuvaky, endotracheální kanyly.

 

 • Zdravotnický materiál:                                                                                           - léky : - infuzní roztoky, ATB, léky pro urgentní péči, desinfekcia, antiseptika, analgetika, anestetika, obvazový a šicí materiál, sádrová obinadla, chirurgické nástroje, prostředky a síta k desinfekci chirurgických nástrojů, infuzní sety, injekční stříkačky, jehly a flexily a další spotřební materiál

 

 • Logistické vybavení a týl: velitelský stan + vybavení – Command post, stany pro ubytování členů jednotky, stravovací stan a vybavení kuchyně, hygienický stan se sprchami + umývárna, přípravou teplé vody, 2 suchá WC, prostředky pro úpravu vody, odpadové hospodářství + likvidace odpadků, zajištění zdrojů energie - agregáty, vytápění stanů – obsluha topení

 

 • Záchranáři: spolupráce při ošetřování postižených, přenášení postižených v rámci jednotky, přenášení postižených k ev. vyšetřením mimo jednotku (RTG).

 

V rámci udržení pohotovosti a akceschopnosti absolvovali členové Trauma tým ČR cvičení v ČR i v zahraničí (viz tabulka):

- 9 periodických cvičení

- Logistická základna humanitární pomoci Zbiroh a areál FN Brno

- 2 krajská cvičení IZS – MAAFEX 2012 a RAFEX 2014

- 2 mezinárodní cvičení CP EC MODEX – Tinglev (Dánsko), Tritolwerk (Rakousko)

 

Nasazení Traumateamu ČR:

Nepál - 27.04. - 29.05.2015 - likvidace následků zemětřesení

 • Lokalita: město Melamchi, region Sindhupalchowk, jeden z nejvíce zasažených regionů

 

 •  Složení týmu: zdravotníci: 9 lékařů a 10 NLZP                                                   - logistika: 6 záchranářů a 9 týlařů, 3 tlumočníci

 

 •  Pracoviště : 6 zdravotnických stanů - Triáž – třídění pacientů - Ambulance – akutní ošetření a kontroly - IMP – 8 lůžek – ošetření urgentních stavů, parenterální aplikace ATB a observace, stabilizace a příprava k odsunu, - IMP 2 – malé chirurgické zákroky v analgosedaci, -  sklad zdravotnického materiálu -  příprava k odsunu a příprava materiálu pro výjezdy do terénu.

 

 •  Činnost: - na základně: - ambulance : předtřídění a třídění postižených, akutní ošetření postižených, chirurgické ošetření ran, drobné chirurgické zákroky, sádrové imobilizace zlomenin, ambulantní kontroly, ošetření chronických obtíží - IMP – vyšetření a ošetření závažných stavů, parenterální aplikace ATB a observace, stabilizace celkového stavu a příprava k odsunu k definitivnímu ošetření. V terénu: - výjezdní skupina: - složení : 1-2 lékaři, 1-2 NLZP, 1 záchranář a 2 týlaři - vybavení : 1 – 2 terénní automobily, 1 stan, medikamentózní, materiální a technické vybavení ambulance k základnímu ošetření postižených, 2 nosítka, vysílačky + mobilní a satelitní telefon, technické vybavení (motorová pila), užitková voda, balená pitná voda a potraviny pro posádku mise  - činnost : vyšetření a ošetření menších úrazů, případně provizorní imobilizace zlomenin a odeslání poraněných k dalšímu ošetření na naši základnu, v nezbytných případech transport 1 - 2 závažně postižených na naši základnu k dalšímu léčení
 •  Spolupráce s lékaři a zdravotnickým personálem lokálního zdravotnického zařízení – Melamchi Primary Health Center
 •  Spolupráce se zdravotnickou jednotkou humanitární pomoci z Japonska
 •  Spolupráce s místními orgány a organizacemi – Policie, armáda

 

Po ukončení mise byl na místě nasazení ponechán humanitární dar ČR – všechny stany a jejich příslušenství a vnitřní vybavení, ubytovací stany, lehátka a zbylý zdravotnický materiál, léky a infuzní roztoky.

 

 

Humanitární mise Nepál 2015 :

Humanitární mise :                26.04. - 29.05.2015

Činnost na místě nasazení :   02.05. - 25.05.2015

Triáž

1416

Primární vyšetření a třídění postižených

Lehké úrazy a interní onemocnění

1120

Rány čerstvé, inveterované, infikované, zlomeniny v oblasti předloktí, ruky a nohy, převazy

Závažné úrazy a interní onemocnění

    11

Zlomeniny dlouhých kostí, poranění hrudníku a plic, tetanus,

Ošetřeno celkem

1131

 

Jednotka intermediární péče

50

Primární ošetření zlomenin dlouhých kostí, poranění hrudníku, parenterální aplikace antibiotik po ošetřením infikovaných ran

Ošetřeno na výjezdech v terénu

387

Drobná poranění končetin, primární ošetření ran, dočasná imobilizace zlomenin

 

 

Ocenění TT ČR:

Zlatý záchranářský kříž za humanitární čin roku 2015 v zahraničí

Zlatá medaile hejtmana Jihomoravského kraje 

Přijetí předsedou vlády ČR a ministrem vnitra

Přijetí ministrem zdravotnictví ČR

 

 

Po návratu z humanitární mise v Nepálu

Postupná obnova technického vybavení, nákup nových stanů a vytvoření nové sestavy pracovišť a příprava na transformaci týmu na EMT 1 (Emergency Medical Team) v duchu předpisů WHO.


Mezinárodní cvičení MODEX v Rakousku

Cvičení TT ČR v rámci přípravy k transformaci AMP na EMT - předkvalifikační cvičení pro ověření potenciálu TT ČR pro transformaci na EMT 1

Mezinárodní cvičení MODEX – Tritolwerk, Rakousko, 08. – 11.06.2016.

Praktická zkouška průchodu přes hranice EU, prezentace TT ČR na RDC centru, prověření zdravotnické dokumentace členů - certifikace odbornosti, přesun do prostoru cvičení, prezentace činnosti TT ČR. Prezentace a konzultace vybavení, aktivit a vedení dokumentace o činnosti jednotky, registrace materiálu na PC, hodnocení SOP za přísného dozorování členů komise WHO. 

 

Závěr komise:

Po odborné stránce je tým dobře připraven, je potřeba doplnit elektronickou formu dokladů všech členů a elektronickou evidenci ošetřený, včetně skladového hospodářství lékárny a zdravotnického materiálu. Tým bude schopen transformace na EMT 1.
 

 

Současnost

Zakoupení nových stanů jiného typu   

V červnu 2017 bylo zakoupeno 7 nových zdravotnických stanů, jako náhrada za humanitární pomoc, ponechanou v Nepálu. Dosud používané stany s nafukovací konstrukcí vystřídaly stany s kovovou, nůžkovou konstrukcí, prostornější a variabilnější v sestavování jednotlivých pracovišť jednotky. Následovala společná cvičení zdravotnické a logistické části týmu, jejichž cílem bylo seznámení všech členů TT ČR s novými typy stanů, jejich výstavbou a s novou sestavou pracovišť jednotky. Na jednom z posledních cvičení TT ČR byly nové stany a činnost jednotky v novém prostředí prezentovány zástupcům tisku, IZS, zástupcům GŘ HZS ČVR a veřejnosti. Poté následovala další periodická cvičení.
 

Příprava na transformaci

V současné době probíhá reorganizace TT ČR a příprava k transformaci týmu na jednotku Emergency Medical Team 1 (EMT 1), odpovídající složením týmu a jejím vybavením podmínkám stanoveným WHO. Dále probíhá dovybavení týmu další zdravotnickou technikou a vybavení jednotlivých členů kompletní sadou oblečení a individuálních ochranných pomůcek.

TT ČR je v současné době registrován v CP EC v tzv. Reserve pool, kam jsou zařazeny i další zdravotnické jednotky, vytvořené podle předpisů CP EC. Celý tým je i nadále plně připraven a v pohotovosti k nasazení na humanitární misi ještě v původním složení, jako AMP.

 

Tuzemská cvičení TT ČR:

2012

Zbiroh – Logistická základna humanitární pomoci                                                                                                                     

Duben

První společné cvičení zdravotnické a logistické části TT ČR.

Seznámení členů TT ČR s materiálně technickým vybavením TT ČR, s rozvinutím a stavbou předsunuté zdravotnické jednotky TT ČR s lokalizací a vybavením jednotlivých pracovišť předsunuté zdravotnické jednotky TT ČR – modul 7, cvičení poslouží také k seznámení členů TT ČR a příslušníků HZS ČR a k nácviku součinnosti obou jednotek.

Brno – areál FN

28. – 29. 05. 2012

Doladění výstavby a rozvinutí zdravotnické jednotky modulu č. 7, secvičení spolupráce členů TT ČR a HZS hl. m. Praha před mezinárodním cvičením MAAFEX

Cvičení MAAFEX - Teplá u Mariánských lázní

21. - 23. 06. 2012

První ostré cvičení TT ČR.                       Krajské cvičení IZS a klasifikační cvičení TT ČR v rámci přípravy na mezinárodní cvičení MODEX Falck v lednu 2013 v Dánsku.    Nácvik činnosti jednotky a součinnosti s dalšími složkami IZS při likvidaci následků hromadného neštěstí.

Brno - areál FN Brno                                                                      

30. – 31. 10. 2012

Nácvik výstavby a rozvinutí zdravotnické jednotky modulu č. 7, týlového zabezpečení, secvičení spolupráce členů TT ČR,USAR Praha pro dosud necvičící členy TT ČR.

2013

Zbiroh – Logistická základna humanitární pomoci           

12. 06. 2013

Periodické cvičení s nácvikem koordinace činností zdravotnické a logistické části jednotky

Brno – areál FN

17. – 18. 09. 2013

                                                                                   

Periodické cvičení s nácvikem průchodu a ošetření pacienta v jednotce, procvičení činností na jednotlivých pracovištích, ošetření fiktivních pacientů. Prezentace činnosti jednotky pro televizi, tisk, školy a veřejnost

2014

Sloup v Čechách

                                                      

14. - 15. 04. 2014

Periodické cvičení s výstavbou a kompletním vybavením jednotlivých pracovišť jednotky a s nácvikem součinnosti zdravotnické a logistické části jednotky při ošetřování fiktivních pacientů. Odborná školení činnosti na jednotlivých pracovištích.                        

Prezentace činnosti jednotky s praktickou ukázkou průběhu třídění, přijetí, vyšetření a ošetření fiktivních pacientů pro účastníky kongresu pracovníků krizového řízení nemocnic a zástupce IZS, bezpečnostních složek Libereckého kraje a tisku

 

Cvičení RAFEX  -

Přerov

27. - 29. 05. 2014

Krajské cvičení součinnosti složek IZS olomouckého kraje, TT ČR a FN Olomouc při likvidaci následků železničního neštěstí, srážka osobního a nákladního vlaku.

Cíl cvičení :                                                 Procvičit mechanismus svolávání a vyslání týmu, přeprava týmu pozemní cestou, speciální zdravotnické činnosti, součinnost zdravotnické a logistické části při výstavbě a činnosti jednotky v těžkých klimatických podmínkách a prověření spolupráce s jednotkami IZS.      

Prezentace praktické činnosti jednotky pro média.

2016

Zbiroh – Logistická základna humanitární pomoci       

24. - 26.06.2016

                                               

Přípravné cvičení před mezinárodním cvičením MODEX v Rakousku. Společné cvičení zdravotnické a týlové části jednotky s cílem: Procvičit výstavby jednotky s novou kombinací stanů, když nové stany ještě nebyly k dispozici ve výbavě TT ČR, secvičení součinnosti při příjmu a ošetření pacientů. Příprava materiálu k transportu na cvičení v zahraničí

2017

Brno – areál FN

25. – 27. 09. 2017

                                                                                               

Nácvik stavění nových stanů a výstavby nově vytvořené jednotky, nové uspořádání a vybavení jednotlivých pracovišť. Nácvik součinnosti členů zdravotnické a logistické části jednotky při výstavbě a vybavení jednotky. Nácvik průchodu pacienta jednotkou při přijetí, vyšetření a ošetření.    

Brno – areál FN

29. - 30.05.2018

                                               

Periodické cvičení TT ČR k procvičení spolupráce při výstavbě jednotky a vybavení jednotlivých pracovišť. Příjem a ošetření simulovaných pacientů. Prezentace činnosti jednotky veřejnosti, médiím a zdravotním školám. Návštěva delegace náměstků krajských poboček HZS ČR pod vedením náměstka generálního ředitele – brig. Generála Ing. Františka Zadiny

 

 

Zahraniční cvičení TT ČR:

2013

MODEX Falck Tinglev, Dánsko                                                            

25. - 28.01.2013

Mezinárodní cvičení Civilní ochrany ES, klasifikační cvičení TT ČR pro zařazení týmu do registru modulů Civilní ochrany ES – Modul č. 7 – Advanced Medical Post (AMP) – předsunutá zdravotnická jednotka. Výstavba jednotky a její činnost za náročných klimatických podmínek, nácvik spolupráce s jednotkami USAR při likvidaci následků zemětřesení.                                                         Zúčastněné týmy :  EUCPT (European Union Civil Protection Team) – 7 expertů z různých evropských států, MIC (Monitoring and Information Center) v  Brusselu, USAR týmy z Islandu a Velké Británie a AMP z České republiky. Celkem 240 cvičících

2016

MODEX

–Tritolwerk,

Rakousko                                                                                           

08. – 11. 06. 2016

Cvičení TT ČR v rámci přípravy k transformaci AMP na EMT.          

Nácvik průchodu přes hranice EU, prezentace TT ČR na RDC centru, prověření zdravotnické dokumentace členů - certifikace odbornosti, přesun do prostoru cvičení, prezentace činnosti TT ČR. Prezentace a konzultace vybavení, aktivit a vedení dokumentace o činnosti jednotky, registrace materiálu na PC, hodnocení SOP za přísného dozorování členů komise WHO.      

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji