Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pracovníci

Vedoucí centra

Doc. MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. (1955)

 

Po studiu Lékařské fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Brně (nyní Masarykovy univerzity) pracoval ve Fakultní nemocnici Brně, Bohunicích na tehdejším interním odd., které se v roce 1989 stalo součástí Interní gastroenterologické kliniky a kde působí po celý svůj profesní život. V roce 1994 absolvoval odbornou stáž ve Všeobecné fakultní nemocnici ve Vídni na  Gastroenterologické klinice Prof.M.D.Gangla. Od počátku své profesionální dráhy se zaměřil na dvě oblasti gastroenterologie. První z nich je digestivní endoskopii, které se jako nositel odborných licencí (gastroskopie, koloskopie, ERCP a intervenční metody) trvale věnuje. Druhá oblast profesionálního zájmu jsou idiopatické střevní záněty. V této problematice měl možnost navázat na práci svého prvního učitele a nestora brněnské gastroenterologie doc.MUDr.K.Martínka,CSc. Od roku 1998 působí také jako pedagog Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd obhájil v oboru vnitřních nemocí na téma „Plazmaferéza v léčbě ulcerozní kolitidy“ v roce 1993, habilitační práci spojenou se získáním titulu docenta pak v roce 2003 na téma „Sekvenční imunosuprese v terapii relapsů idiopatických střevních zánětů“. Byl hlavním řešitelem dvou  úspěšně dokončených grantových projektů v oblasti idiopatických střevních zánětů ( projektu NR 8071/3 2004 -2006 na téma „Kortikorezistence v terapii idiopatických střevních zánětů“ a projektu NR 9342/2007-2009 na téma „Genetické polymorfizmy ve vztahu ke klinickému obrazu a léčebné odpovědi u Crohnovy nemoci“. Byl hlavním řešitelem 5 zásadních klinických studií u Crohnovy nemoci a ulcerozní kolitidy. V létech 1996 a 1997 organizoval v Brně Gastroonkologické dny. Byl hlavním organizátorem VII.Bilaterálního česko-slovenského sympozia o idiopatických střevních zánětech v Brně 18.4.2008. Jeho pracovní tým získal 1.cenu České a slovenské gastroenterologické společnosti za práci na XXXI.českém a slovenském gastroenterologickém kongresu s mezinárodní účastí Brno 6.-8.září 2007 za práci „Genetické a klinické hodnocení kortikorezistence v léčbě idiopatických střevních zánětů“.  Podílel se na 174 odborných publikacích, v 85 z nich jako hlavní autor. 37 z těchto publikací byly původní vědecké práce. Je rovněž hlavním autorem čtyř českých monografií, které se zabývají problematikou diagnostiky a léčby idiopatických střevních zánětů. Je dlouholetým členem řady odborných společností, pracuje v redakční radě časopisu Biologická léčba. Je zakladatelem a odborným garantem internetových stránek pro pacienty s idiopatickými střevními záněty založených v roce 2007, od téhož roku také pravidelně jednou ročně organizuje Pacientské konference v Brně.

 

Členové centra

  • MUDr. Hana Dujsíková, Ph.D. (1979)

Od ukončení lékařského studia na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2005 pracuje na Interní gastroenterologické klinice Fakultní nemocnice Brno, Bohunice. Postgraduální vzdělání v oboru gastroenterologie ukončila specializační atestací v roce 2011. Nicméně již v roce 2009 úspěšně obhájila doktorandskou práci na téma „Výskyt a léčba kostních změn u pacientů s chronicku pankreatitidou“ a získala titul PhD. Pracuje jako odborná asistentka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, je členkou České internistické společnosti a České společnosti pro gastroenterologii a výživu. Je hlavní autorkou deseti odborných publikací. Provádí samostatně endoskopické výkony, podílí na grantových projektech a klinických studiích v problematice idiopatických střevních zánětů stejně jako tvorbě internetových stránek pro pacienty. Patří k mladé generaci, která se aktivně zapojuje do činnosti Centra pro ISZ.

 

  • MUDr. Světlana Gallová (1956)

Po ukončení lékařského studia na tehdejší Univerzitě J.E.Purkyně v Brně pracovala ve Fakultní nemocnici Brno, Bohunice jako internistka. Má bohaté organizační zkušenosti, podílela se na získání řady certifikátů kvality. V současné době pracuje jako vedoucí lékař Centra biologické terapie. V kolektivu Centra pro ISZ zastává významnou roli při statistickém zpracování a přesné evidenci medicínských dat rozsáhlého souboru klientů, pedagogické a výzkumné činnosti. 

 

  • MUDr. Martina Mišejková (1982)

Po ukončení lékařského studia na Masarykově Univerzitě v Brně v roce 2006 začala pracovat na Interní gastroenterologické klinice Fakultní nemocnice Brno, Bohunice. Již za studií na lékařské fakultě se zapojila do výzkumu v problematice léčebné compliance pacientů s idiopatickými střevními záněty. Její zájem o diagnostiku, léčbu i výzkum Crohnovy nemoci a ulcerozní kolitidy pokračuje. V roce 2012 ukončila postgraduální vzdělání úspěšnou specializační atestací. Připravuje se k obhájení doktorandské práce. Aktivně se podílí na publikační a přednáškové aktivitě brněnské skupiny pro ISZ, je členkou České internistické společnosti a České společnosti pro gastroenterologii a výživu. Provádí samostatně endoskopické výkony, začíná se podílet na grantových projektech a klinických studiích v problematice idiopatických střevních zánětů stejně jako tvorbě internetových stránek pro pacienty. Patří k mladé generaci, která se aktivně zapojuje do činnosti Centra pro ISZ

 

  • MUDr. Lucie Prokopová, Ph.D. (1964)

Po ukončení lékařského studia na tehdejší Univerzitě J. E. Purkyně v Brně v roce 1988 pracovala na Interní gastroenterologické klinice Fakultní nemocnice Brno, Bohunice. Postgraduální vzdělání v oboru gastroenterologie završené specializační atestací v roce 1995 doplnila obhajobou doktorandského studia na téma „Hyperkoagulace u nespecifických střevních zánětů – vztah k aktivitě a komplikacím, predispozice“ v roce 2006, kdy získala titul PhD. Je nositelkou řady licencí pro endoskopické výkony, odbornou asistentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, členkou České internistické společnosti, České společnosti pro gastroenterologii a výživu a ECCO. Je spoluautorkou nebo hlavní autorkou řady publikací včetně čtyř monografií, které vyšly z brněnského pracoviště zaměřeného na idiopatické střevní záněty. Podílela se na řadě grantových projektů a klinických studií, tvorbě internetových stránek pro pacienty stejně jako organizaci Pacientských konferencí v Brně.

Její jméno je nedílnou součástí budování brněnské tradice péče o klienty s idiopatickými střevními záněty.

 

  • s. Jana Karpíšková

Pracuje jako vedoucí sestra Centra biologické terapie, které je součástí Centra pro ISZ při IGEK. Její bohaté praktické zkušenosti s provozem největšího centra biologické terapie s ČR jí umožňují aktivně se podílet na přednáškové činnosti v sesterských sekcích při České společnosti pro gastroenterologii a výživu.

Kolektiv

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6. a 15.

Bohunice, pavilon X, patro: -1, přízemí

Bohunice, pavilon N, patro: přízemí

Kontakty:

Sekretariát: Zdeňka Dvořáková,
Bc. Barbara Hromadová
telefon: 532 233 500
e-mail: ,

Přednosta: MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
telefon: 532 233 508
e-mail:

Primář: MUDr. Michal Šenkyřík
telefon: 532 233 509
e-mail:

Vrchní sestra: Kateřina Novotná
telefon: 532 233 461
e-mail:

Ambulantní doba:

Příjmová ambulance: po-pá 7:00 - 15:30
tabulka ambulantních hodin

pdf Průvodce pacienta (730,9 KB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji