Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tiskové zprávy PanCareLIFE

Brno 21. srpna 2015, Prvních 173 dětí

Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno je od listopadu 2013 spoluřešitelem mezinárodního výzkumného projektu PanCareLIFE, na kterém se podílí lékaři a vědci ze špičkových pracovišť dvanácti evropských zemí sdružených ve skupině PanCare.

Projekt PanCareLIFE je pětiletý a byl ve FN Brno podpořen částkou 5 miliónů korun ze 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj, pod registračním číslem 602030. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo FN Brno podporu ve výši celkem 1,6 miliónů korun.

 

V současné době dokážeme vyléčit více než 80 % dětských onkologických pacientů.Léčebné postupy v dětské onkologii jsou však agresivní a mohou poškodit i zdravé tkáně. Více než 80 % vyléčených pacientů tak trpí různými následnými zdravotními potížemi. Mezi nejzávažnější z nich patří postižení vnitřního ucha s poruchou sluchu, snížená plodnost a snížení kvality života.

 

Cílem výzkumu PanCareLIFE je lépe porozumět mechanismům vzniku těchto pozdních následků léčby, určit jejich genetické i negenetické rizikové faktory, tak aby mohli vědci a lékaři prosazovat léčebné postupy s nižším výskytem pozdních následků, přizpůsobené rizikovému profilu daného pacienta, tedy rozvíjet personalizovanou medicínu. Skupinám a jednotlivcům s vyšším rizikem vzniku určitých pozdních následků bude možné nabídnout pro ně vhodnější léčebné postupy, adresnější lékařský dohled a prevenci.

 

Protože některé druhy nádorových onemocnění se u dětí a mladých lidí vyskytují vzácně, je zapotřebí zkoumat je mezinárodně, abychom na větším vzorku pacientů mohli souvislostem onemocnění lépe porozumět.

 

Jak jsme v projektu PanCareLIFE daleko?

V současné době jsme do projektu PanCareLIFE zařadili již 173 dětí a mladých dospělých. Z toho 140 do retrospektivních studií poruchy sluchu a plodnosti, u nichž zkoumáme výskyt těchto následků léčby a kvalitu života. Do prospektivní části projektu jsme zařadili 33 dětí a mladistvých, kteří v současnosti podstupují onkologickou léčbu na naší klinice. Ty jsme požádali o vyplnění dotazníků a poskytnutí vzorku krve ke genetickým vyšetřením. Sběr výzkumných dat plánujeme do září 2016, kdy bychom rádi účast v projektu PanCareLIFE nabídli dalším 200-300 pacientům naší kliniky. V závěrečném roce řešení projektu budeme spolu s kolegy v zahraničí data analyzovat. Výsledky výzkumu budou publikovány ve vědeckých a lékařských časopisech. Předáme je také rodičovským skupinám, skupinám vyléčených pacientů, médiím i dalším zainteresovaným stranám. Závěrečným cílem projektu je změna léčebných postupů tak, aby v budoucnu měli léčení pacienti zaručenu vyšší kvalitu života s nižším výskytem nežádoucích následků.

Více informací na: www.pancarelife.euwww.fnbrno.cz/pancarelife

 

Tisková zpráva ze 3. dubna 2014

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji