Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro pacienty

Nemoci, které léčíme

VIK zajišťuje standardní interní lůžkovou péči pro danou spádovou oblast brněnské aglomerace (téměř 1/3 města). K tomuto účelu využívá v plné míře 44 standardních akutních geriatrických lůžek a 15 standardních interních lůžek. 
Paleta diagnostických a terapeutických postupů v plné míře odpovídá evropskému standardu a v oblasti geriatrie patří VIK ke špičkovým evropským pracovištím zapojeným do sítě geriatrických univerzitních pracovišť. Úroveň péče a výsledky jsou plně srovnatelné s vyspělými zeměmi Evropy.
V péči o pacienty byl na VIK aplikován ošetřovatelský proces se stanovením ošetřovatelské anamnézy, ošetřovatelských diagnóz, plánu ošetřovatelské péče a hodnocení. Kolektiv SZP pracuje systémem skupinové péče. V realizaci ošetřovatelské péče jsou využívány standardní ošetřovatelské postupy a systém ošetřovatelských diagnóz.
Geriatrická ambulance VIK má zejména preventivní zaměření. Obrací pozornost i na nižší věkové skupiny - zejm. na poslední decénium produktnivního věku s cílem dosažení optimální tělesné duševní a sociální aktivity starého člověka až do období pozdního stáří. Zde jsou zejména dispenzarizováni nemocní raného a pozdního stáří, případně jedinci na konci produktnivního věku, kteří jsou nositeli některých vysoce rizikových faktorů procesu stárnutí. Ambulance vede jejich dlouhodobou terapii a klinickou dispenzarizaci v plném slovy smyslu. Umožňuje případné sledování dříve hospitalizovaných nemocných a tím jejich posouzení v delším časovém oblouku. Geriatrická ambulance není určena pro ležící nemocné, případně pacienty ve velmi těžkém nebo terminálním stavu. Tito by podle obecně platných pravidel měli být hospitalizováni v lůžkových zařízeních města Brna podle platné rajonizace a příslušné odbornosti nebo na LDN lůžkách, případně v jiných zařízeních dlouhodobé následné péče, která jsou pro tyto nemocné určena (LDN, hospic, ústavy sociální péče atp.).
Pro praktické lékaře brněnské aglomerace (zejména bližšího okolí nemocnice) může v budoucnu představovat určité odlehčení tím, že může převzít některé nemocné mobilní seniory 7. decénia nebo starší do své diagnosticko-kurativní péče. Může se spolupodílet do určité míry na konziliárně poradenské činnosti v péči o ně, na léčbě a dispenzarizaci chronicky nemocných seniorů - tudíž i preskripci (vč. možnosti ambulantního podávání vazodilatačních nebo analgetických infuzí). Provádí i konziliárně poradenskou činnost pro multimorbidní seniory pro brněnská zařízení sociální péče, praktické lékaře a další lékařské odbornosti . Provádí i komplexní diagnostiku, dispenzarizaci a terapii osob s kognitivními poruchami, včetně Alzheimerovy demence. Na naší ambulanci vyšetření pacienti přitom nadále zůstávají v kapitaci svých praktických lékařů.

Slovníček pojmů

 • geriatrie - "klinická gerontologie" = vědní disciplina zabývající se specifiky průběhu a léčby chorob vyššího věku
 • multimorbidita = přítomnost více chorob současně
 • dysaptibilní= jedinec s porušenou funkcí některého orgánového systému
 • ischemická choroba srdeční = onemocnění srdce podmíněné změnami věnčitých tepen
 • ateroskleroza = degenerativní onemocnění cév, jehož výskyt s věkem stoupá
 • iktus = cévní mozková příhoda bez dalšího rozlišení charakteru

Práva pacientů

V rámci celé Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství jsou v plné míře akceptována a respektována Práva pacientů formulovaná Etickým kodexem, jak byla deklarována Centrální etickou komisí MZ ČR a zveřejněna dne 25.2.1992. Na naší klinice mají možnost všichni nemocní i příbuzní a návštěvníci se s nimi seznámit na vývěsní tabuli umístěné na chodbě kliniky. Dále jsou plně respektovány: Charta práv a svobod starších občanů; Doporučení Rady Evropy č. 1418 / 1999 "O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících" ("Charta práv umírajících"); Charta práv pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence. Jsou respektována práva seniorů diabetiků a v plné míře jsou akceptovány principy Saint- Vincentské deklarace práv a povinností diabetiků z roku 1989.

Specifika stáří a specifický geriatrický režim

Stáří je obdobím života, ve kterém by měl pokračovat všestranný harmonický rozvoj lidské osobnosti. Většinou jsou lidé vyššího věku samostatní a zachovávají si dobrou psychickou kondici až do posledních dnů svého života. Stáří a chorobu nelze v žádném případě ztotožňovat, i když tomu tak nejen v laické, ale i profesionální veřejnosti nejednou bývá.
Z hlediska organizace práce je činnost lůžkové části kliniky vedena tak, aby byl dodržován ochranný léčebný režim, zejména diagnostické, léčebné a rehabilitační úkony. Cílem všech snah profesionálního personálu je ve svém důsledku maximální posílení soběstačnosti a minimalizace eventuální možné závislosti nemocných na pomoci druhých osob. Toto je ústředním mottem činnosti pracovníků KIGOPL. Při veškeré činnosti u nemocných je dodržován platný domácí řád geriatrického oddělení, který práva pacientů v plné míře respektuje a ještě je akcentuje. Podle jeho časového harmonogramu se odvíjejí každodenní pracovní aktivity zdravotnického personálu kliniky týkající se nemocných.

K základním formám práce klinické gerontologie patří níže uvedené zásady specifického geriatrického režimu.

 • konkrétnímu nemocnému přiměřená diagnostika a terapie s cílem zlepšení kvality života
 • léčebná rehabilitace v potřebném rozsahu
 • aktivní přístup celého multidisciplinárního týmu se zaměřením na zlepšení soběstačnosti
 • sociální práce s cílem vytvoření podmínek dovolujících návrat do domácího prostředí

Z geriatrického režimu profituje zejména starší pacient (80+) ohrožený riziky často se vyskytujícími v tomto věku:

 • rozvojem imobilizačního syndromu
 • ztrátou soběstačnosti
 • atypickým průběhem více chorob vzájemně se ovlivňujících
 • možností vzniku časné poruchy orgánové funkce vyčerpáním funkční rezervy (plíce, ledviny atd.)
 • maladaptací na změny
 • věkovou diskriminací (ageismus)

Pobyt v nemocnici

Pobyt na lůžkové části naší kliniky má v plné míře charakter akutní interní hospitalizace. Nemocní jsou po zlepšení nebo alespoň stabilizaci zdravotního stavu předáváni ve spolupráci se sociálními pracovnicemi sociálního odd. FN Brno, příp. odd. domácí péče FNB propuštěni buď domů (cca 2/3 z nich) nebo k pokračování rehabilitace nebo další léčbě, která má dlouhodobější charakter jsou překládáni do zdravotnických zařízení města Brna, která mají charakter léčebny dlouhodobě nemocných (Nový Lískovec; nemocnice Milosrdných bratří a Červený kopec), hospice (Rajhrad; sv. Alžběta) atp. – 10 až 20% nemocných.

Důležitá telefonní čísla

 • Sekretariát Všeobecné interní kliniky Brno, Jihlavská 20 - Milada Bartoňková, DiS. - tel 5 3223 3262; FAX       5 3223 2118; e-mail:
 • Sekretariát  výukové základny VIK LF MU Brno, Kamenice 3 - Sabina Haasová     5 4949 1364; e-mail:

Číslo účtu pro sponzorské dary

70009-71234621/0710; var. symbol S 2560

Konzultace

Telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím sekretariátu kliniky bude reagováno na případné dotazy a bude provedeno upřesnění.

 

Publikace pro pacienty

Dostupné pro seniory na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství k problematice nejčastěji se vyskytujících chorob ve stáří, jako jsou nemoci srdce, cév, mozkové příhody, diabetes, inkontinence, intelektové poruchy, demence atp.

Telefon:

odd. A - 532 232 510
odd. B - 532 232 559
odd. C - 532 233 711
JIP - 532 231 871
geri. ambulance - 532 232 109
interní, nutriční amb. - 532 233 124
sekretariát - 532 233 262

E-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji