Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Invazivní arytmologická laboratoř

banner_arytmo_1200

 

Vedoucí lékař: prim. MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA

Kontakt:  53223 2167

Cílem invazivního elektrofyziologického vyšetření je zjištění mechanizmu srdeční arytmie nebo poruchy převodního systému, zmapování elektrické aktivity srdce a zvolení optimálního způsobu léčby, který pacienta zbaví arytmických potíží a tím sníží rizika, která pro pacienta arytmie představují.

V indikovaných případech na elektrofyziologické vyšetření hned navazuje terapeutická intervence radiofrekvenční katetrová ablace. Tato metoda dokáže v místě, které se podílí na vzniku arytmií, pozměnit vlivem tepla elektrické vlastnosti srdeční tkáně tak, že arytmie nevznikají a představují tak většinou definitivní vyléčení potíží.
Postupně byly zavedeny katétrové ablace u všech forem arytmií:

  • atrioventrikulární nodální reentry tachykardie – ablace pomalé dráhy
  • atrioventrikulární reentry tachykardie – ablace přítomných síňokomorových přídatných drah
  • typického flutteru síní – ablace kavotrikuspidálního můstku
  • síňová fokální i reentry tachykardie
  • atypický flutteru síní
  • fibrilace síní
  • komorové arytmie bez strukturálního postižení srdce i s přítomným organickým postižením srdce

V roce 2004 se na IKK začala provádět konvenční katétrová ablace paroxyzmální fibrilace síní, kdy se prováděla segmentální elektrická izolace všech čtyřech plicních žil v levé síni po dvojnásobné transseptální punkci.

Od roku 2006 se na klinice užívá u komplexního arytmogenního substrátu trojrozměrné elektroanatomické mapování systémem CARTO a od r. 2008 se používá také mapovací systém EnSite. Jakýkoli dotyk katétru se srdeční tkání je zaznamenán jako anatomický bod a tím se nejdříve provede elektroanatomická rekonstrukce srdečního oddílu, který se podílí na vzniku a udržování arytmie a následně se provádí ablace arytmogenního ložiska nebo ablační lineární léze.

Integrace trojrozměrné anatomické mapy srdce s obrazem získaného z magnetické rezonance nebo CT je možná u obou zobrazovacích systémů. Získá se přesná geometrie srdečních oddílů, odpovídající skutečné anatomii vyšetřovaného srdce a tím se může lépe zacílit aplikace radiofrekvenční energie a tak dochází ke zkrácení délky a zvýšení úspěšnosti katétrové ablace.K ještě lepšímu odhalení anatomických poměrů srdečních struktur slouží intrakardiální echo srdce.

V roce 2013 byla naší klinice zavedena nová metoda izolace plicních žil pomocí balonkové kryoblace.
Tato metoda je indikována u pacientů s paroxysmální formou fibrilace síní, kteří nemají významné strukturální postižení levé síně. Oproti radiofrekvenční ablaci (bod po bodu) je technicky méně náročná a rychlejší, přičemž dosahuje srovnatelných krátko i dlouhodobých výsledků, bez navýšení rizika komplikací.

rtg_cryo schema_cryobalon

 

Naše klinika se dostala postupem času mezi kardiologická centra, která provádí přes 250 katétrových ablací za rok. Počtem výkonů a rozsahem spektra arytmií se IKK řadí mezi největší centra v České republice. Postupně se mění spektrum arytmií, které je indikované ke katétrové ablaci. Největší nárůst ablací je u pacientů s nejčastější poruchou srdečního rytmu - fibrilace síní a od roku 2011 se stává již nejčastější indikací k invazivnímu řešení.

Počty výkonů ablace

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji