Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Invazivní arytmologická laboratoř

banner_arytmo_1200

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

Kontakt:  53223 2167

Cílem invazivního elektrofyziologického vyšetření je zjištění mechanizmu srdeční arytmie nebo poruchy převodního systému, zmapování elektrické aktivity srdce a zvolení optimálního způsobu léčby, který pacienta zbaví arytmických potíží a tím sníží rizika, která pro pacienta arytmie představují.

V indikovaných případech na elektrofyziologické vyšetření hned navazuje terapeutická intervence radiofrekvenční katetrová ablace. Tato metoda dokáže v místě, které se podílí na vzniku arytmií, pozměnit vlivem tepla elektrické vlastnosti srdeční tkáně tak, že arytmie nevznikají a představují tak většinou definitivní vyléčení potíží.
Postupně byly zavedeny katétrové ablace u všech forem arytmií:

  • atrioventrikulární nodální reentry tachykardie – ablace pomalé dráhy
  • atrioventrikulární reentry tachykardie – ablace přítomných síňokomorových přídatných drah
  • flutteru síní I. typu – ablace kavotrikuspidálního můstku
  • síňová fokální i reentry tachykardie
  • atypický flutteru síní
  • fibrilace síní
  • komorové arytmie bez strukturálního postižení srdce i s přítomným organickým postižením srdce

V roce 2004 se na IKK začala provádět konvenční katétrová ablace paroxyzmální fibrilace síní, kdy se prováděla segmentální elektrická izolace všech čtyřech plicních žil v levé síni po dvojnásobné transseptální punkci.

Od roku 2006 se na klinice užívá u komplexního arytmogenního substrátu trojrozměrné elektroanatomické mapování systémem CARTO a od r. 2008 se používá také mapovací systém EnSite. Jakýkoli dotyk katétru se srdeční tkání je zaznamenán jako anatomický bod a tím se nejdříve provede elektroanatomická rekonstrukce srdečního oddílu, který se podílí na vzniku a udržování arytmie a následně se provádí ablace arytmogenního ložiska nebo ablační lineární léze.

Integrace trojrozměrné anatomické mapy srdce s obrazem získaného z magnetické rezonance nebo CT je možná u obou zobrazovacích systémů. Získá se přesná geometrie srdečních oddílů, odpovídající skutečné anatomii vyšetřovaného srdce a tím se může lépe zacílit aplikace radiofrekvenční energie a tak dochází ke zkrácení délky a zvýšení úspěšnosti katétrové ablace.K ještě lepšímu odhalení anatomických poměrů srdečních struktur slouží intrakardiální echo srdce.

Naše klinika se dostala postupem času mezi kardiologická centra, která provádí přes 200 katétrových ablací za rok. Počtem výkonů a rozsahem spektra arytmií se IKK řadí mezi největší centra v České republice. Postupně se mění spektrum arytmií, které je indikované ke katétrové ablaci. Největší nárůst ablací je u pacientů s nejčastější poruchou srdečního rytmu - fibrilace síní a od roku 2011 se stává již nejčastější indikací k invazivnímu řešení.

Počty výkonů Ablaceablace_1996-2015

 Spektrum výkonů ablace v roce 2015 ablace-spektrum_arytmii_2015

Nová diagnostická a léčebná metoda zavedená na IKK - izolace plicních žil pomocí balonkové kryoblace

V roce 2013 byla naší klinice zavedena nová metoda izolace plicních žil pomocí balonkové kryoblace.
Tato metoda je indikována u pacientů s paroxysmální formou fibrilace síní, kteří nemají významné strukturální postižení levé síně. Oproti radiofrekvenční ablaci (bod po bodu) je technicky méně náročná a rychlejší, přičemž dosahuje srovnatelných krátko i dlouhodobých výsledků, bez navýšení rizika komplikací.

Jsme první centrum na Moravě, které tuto metodu izolace plicních žil nabízí. V roce 2013 jsme kryobalonkovou ablaci úspěšně použili u prvních 5 pacientů. (Lékaři kteří zákrok provádějí: Doc. MUDr. L. Křivan, Ph.D., MUDr. O. Toman, Ph.D.)

 

rtg_cryo schema_cryobalon

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji