Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vědeckovýzkumná činnost

Klinický výzkum

Interní kardiologická klinika se podílí s dalšími šesti pracovišti lékařské fakulty na řešení Vědecko výzkumného záměru MŠMT „Časná léčba a diagnostika kardiovaskulárních nemocnění“ (0021622402). Koncem roku 2006 jsme hodnotili výsledky získané v prvních dvou letech řešení výzkumného záměru.
Byla zahájena práce na registru nemocných hospitalizovaných na Interní kardiologické klinice FN Brno. Z tohoto důvodu byl vytvořen elektronický program, který je přístupný ze všech počítačů sítě IKK FNB a byl zakoupen centrální počítač s dvěma zálohovacími zdroji, kde jsou data ukládána. Vlastní program obsahuje 80 položek s informacemi o anamnestických údajích, základní diagnóze, farmakoterapii, základní laboratoři a krevním tlaku. Byla navázána spolupráce s IBA MU na statistické zpracování dat. Byla zřízena možnost automatického přenášení dat z laboratoří FN Brno do této databáze. K 4.08.2007 byly v databázi údaje o 9234 nemocných hospitalizovaných na IKK, jejich charakteristika byla prezentována na národních kongresech, v současnosti probíhá zpracování dat o hospitalizační prognóze.

Současně vznikly podrobnější databáze – podskupiny na stejném principu pro 4 diagnózy:

  • Akutní infarkt myokardu
  • Akutní srdeční selhání– registr AHEAD (odkaz na http://ahead.registry.cz)
  • Fibrilace síní
  • Implantace BIV a ICD

Byla zahájena práce na projektu CORD – Comparison of Recomended Doses – což je projekt zabývající se kontrolou a léčbou rizikových faktorů u hypertenze. Projekt je koordinován IKK FNB, IKAK FN USA a II. Interní klinikou FN USA a je centrálně monitorován IBA MU.
Do studie zabývající se remodelací levé komory srdeční (LK) u nemocných s akutním srdečním infarktem bylo v prvních dvou letech řešení zařazeno 187 pacientů. Rok sledování již absolvovalo 20% nemocných. První zpracovaná ucelená data ukazují na významné vztahy mezi čtyřmi polymorfismy v promotorové oblasti genu pro matrix metaloproteinázu (MMP2) a remodelací levé komory srdeční po akutním srdečním infarktu s elevacemi ST řešeným primární koronární agioplastikou. První výsledky naznačují, že remodelace LK po infarktu je mimo jiné ovlivněna polymorfismem-790T/G promotorového genu pro MMP. Tyto údaje prozatím nebyly v dostupné literatuře publikovány a jsou považovány za prioritní.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji