Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávání

Pregraduální a postgraduální vzdělávání

Výuková místnost IKK - MUDr. Novotný přednáší studentům LF MU

Knihovna IKK – slouží k výuce studentů i pro potřeby lékařů IKK

Na Interní kardiologické klinice probíhá jak pregraduální tak postgraduální výuka, a to v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Úzce spolupracujeme a podílíme se na výuce studentů středních, vyšších škol a studentů bakalářského studia.
Pregraduální výuka studentů LF : Na IKK probíhá výuka interní propedeutiky 3. ročníku všeobecného lékařství a 2. ročníku stomatologie. V 5. ročníku absolvují studenti v rámci vnitřního lékařství výuku v bloku kardiologie a v 6. ročníku předpromoční praxi na lůžkových odděleních a vyšetřovacích metodách IKK. 

Postgraduální výuka absolventů LF – magisterské studium:
Výuka absolventů magisterského studia na LF probíhá ve dvou úrovních. Atestační vzdělávání je přímo řízeno MZ ČR a IKK se na tomto vzdělávání podílí zabezpečením praktické části – odborné stáže, výkony atd. a účastí na kurzu ve společném kmenu interních oborů. Prof. Špinar je člen akreditační  komise z kardiologie, doc. Chaloupka je člen akreditační komise z angiologie. IKK je personálně i materiálně připravena zabezpečit kompletní výuku v rámci tzv. „kmene“ interních oborů a kompletní přípravu ke kardiologické atestaci, angiologické atestaci a atestaci z tělovýchovného lékařství. IKK je připravena se maximálně podílet na tomto atestačním vzdělávání.

Postgraduální výuka absolventů LF – PhD. studium – na IKK studuje řada lékařů postgraduální studium interní či kombinované formy. V roce 2007 kromě akreditace pro obor „Vnitřní lékařství“ bude mít klinika akreditaci i pro obor „ Kardiologie“.

Na Interní kardiologické klinice stále vzrůstá zájem o vzdělávání v oblasti nelékařských zdravotnických pracovníků. V roce 2006 vystoupilo 26 sester s přednáškami na různých odborných akcích; pasivně se zúčastnilo 120 sester a 6 pracovnic vyjelo na zahraniční kongres. Čtyři NLZP ukončili pomaturitní specializační studium;nově zahájili PSS 3 NLZP. Bakalářské studium zahájily čtyři sestry; tři studují průběžně a dva pracovníci ukončili studium magisterské.

Přehled školících akcí

 • Školení pro vydání funkční licence ČLK – Transesophageální echokardiografie
 • Školení pro získání funkční licence ČLK – Invazivní diagnostická kardiologie
 • Školení pro získání funkční licence ČLK – Intervenční kardiologie
 • Stáž ke získání funkční licence ČLK – Elektrofyziologie a katetrizační ablace
 • Stáž ke získání funkční licence ČLK – Trvalá kardiostimulace – implantace PM + ICD
 • Seminář – Péče o nemocné se srdečními vadami
 • Seminář – Aktuality v léčbě hypertenze
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – I (Ischemická choroba srdeční)
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – I (Chlopňové vady, periferní tepny, prevence)
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – II (Arytmie)
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – II (Kardiomyopatie, hypertenze)
 • Kurz – Akutní koronární syndromy
 • Kurz – Základní kurz v echokardiografii
 • Kurz – Srdeční arytmie + náhlá smrt

Klinické semináře a odborné akce IKK

V roce 2006 byly opět na IKK organizovány pravidelné úterní klinické semináře s cílem informovat o novinkách v jednotlivých podoborech kardiologie, prezentovat a seznámit i ostatní lékaře IKK s vlastními výsledky dílčích pracovišť. Pokračovali jsme také v tradici zvaní externích odborníků na problematiku, která se na IKK nedělá, ale dělat příp. chystá.
IKK je trvale zapojena ve školeních „Kardiopulmonální resuscitace“ pro příslušníky Městské policie Brno a každoročně pořádá semináře pro spádové nemocnice, které jsou v současnosti hodnoceny kredity ČLK.

Práce poradny pro odvykání kouření

 • přednáška v dětském domově Dagmar  na téma ,,Kouření škodí ?“
 • přednáška ZŠ Pavlovská Brno - ,,Co nevíme o kouření,,          

Přednášky pro  Univerzitu 3. věku při VUT Brno

téma: Cardiofittnes, Cévní onemocnění, Závislost na kouření, Fyziologie zátěže, Význam pohybové aktivity v souvislosti s různým věkem a pohlavím, Pohybová aktivita při chronických onemocněních.

Přednášky na odborných kurzech pro trenéry

 • Fyziologie
 • Fyziologie zátěže
 • Výživa a pitný režim sportovců

Problematika tělovýchovného lékařství:

Lékaři IKK se účastní i každoročně pořádáného školení  trenérů licence B - KV ČMFS, které zabezpečuje FSpS, prezentace problematiky fyziologie zátěže a prevence úrazů pohybového  systému  při  kopané  dle programu  F-MARC.
V listopadu 2006 se uskutečnila pracovní cesta MUDr. Petra Kaly, Ph.D. a MUDr. Martina Poloczka v Univerzitní nemocnici hlavního města středoasijské republiky Kyrgyzstánu - Bishkeku na pozvání týmu intervenčních chirurgů pod vedením prof. Dadabayeva u příležitosti otevření nové angiolinky.
Naši lékaři provedli srdeční katetrizace u téměř 40 nemocných a u 20 byla provedena komplexní intervenční revaskularizace. Všechny "operace" proběhly úspěšně a bez komplikací. Následoval přednáškový blok pro interní, kardiologické a chirurgické obory, ve kterém zazněly přednášky obou českých lékařů na téma Organizace péče o pacienty s akutním koronárním syndromem v ČR (dr. Kala) a Od morfologie ke koronární fyziologii (dr. Poloczek). Obě sdělení se setkala s velmi vřelou odezvou a vyvolala širokou diskusi, což je pochopitelné, neboť v Kyrgyzstánu s počtem obyvatel cca 5 miliónů je jediné katetrizační centrum, kam jsme byli pozváni a kterému jsme pomáhali. Cesta českých lékařů byla po všech stránkách velmi úspěšná a navázala na pomoc České republiky z minulosti.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji