Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Edukační a inovační kurzy

 

1.                   

                         I. Seminář   "HOJENÍ   RAN"

                                 -  Faktory ovlivňující hojení, možnosti léčby

 

Organizuje               -  Pracoviště Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno

                                     vrchní sestra Ing. Marie Krausová

Vstupní podmínky   - seminář je určen pro všechny kategorie

                                     zdravotnických  pracovníků FN Brno

 

Termíny:                     seminář je rozdělen na I. + II. část

I. část -                       26. 10. 2021 - od 13,00 - 15,00 hod.

učebna -                     Ubytovna zdravotních sester - Netroufalky 1, Brno-Bohunice

 

II. část -                      9. 12. 2021 - od 13,00 - 15,00 hod.

učebna -                    Ubytovna zdravotních sester - Netroufalky 1, Brno-Bohunice

 

Organizační zajištění/kontakt pro přihlášení:    PeO - Úsek vzdělávání, FN Brno

                                                                                  Kupčíková Ludmila - kl. 3237

                                                                                 

 

 

2. Kazuistický seminář - PK FN Brno

Supervizní semináře pro školence v teoreticko-praktické specializační přípravě v oboru klinická psychologie ve Fakultni nemocnici Brno, Jihlavská 20.

Termíny pro FN Brno - Jihlavská 20 - klubovna na PK v . patře od 13 - 15,00 hod.

14.

ti léčby

7. 2021;  4.8.2021; 29.9.2021;  13.10.2021;  27.10.2021; 10.11.2021;  24.11.2021;

 

Termíny pro pracoviště Dětská nemocnice na Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie vždy od 8,30 - 10,30 hod.

25.8.2021;  15.9.2021;  8.12.2021; 22.12.2021


Cena za seminář:

seminář - 250,- Kč 

- úhradu lze provést v hotovosti na pokladně FN Brno,

- úhradu lze provést bezhotovostní platbou na účet č. :

  71234621/0710, VS - 1701, do pozn. - jméno, termín semináře

 

Organizační zajištění - Mgr. Tereza Ženčáková,

                                     T.Č. : 532 232 720 - PK - FN Brno

 

Kontakt pro zasílání el. přihlášek :

Kupčíková Ludmila 532 233 237 - PeO - úsek vzdělávání

 

Přihláška

 

Edukační semináře a inovační kurzy.

 

 1. I. seminář HOJENÍ RAN, Faktory ovlivňující hojení, možnosti léčby
 2. Kazuistický seminář - SV Klinická psychologie
 3. Seminář Supervize ve zdravotnictví
 4. Inovační kurz reflektovaná ošetřovatelská praxe
 5. Edukační seminář - Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným PICC katetrem

   

 

3. Seminář -  Supervize ve zdravotnictví

FN Brno pořádá seminář dle vyhlášky č. 4/2010, kterou stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

 

Termíny kurzů budou zveřejněny

 

Místo konání: zasedací místnost Modrý salonek, 2. NP, pavilon L, FN Brno, Jihlavská 20, Brno.

Předpokládaná cena: 800 Kč – cena je osvobozená od DPH

Délka semináře: 1 den – vždy od 8,00 - 15,30 hodin
Celková délka akce - 7 hodin.

Po řádném absolvování semináře účastník obdrží potvrzení o účasti.

 

Vstupní podmínky:

Seminář je určen pro nelékařská povolání: všeobecná sestra, zdravotnický asistent, fyzioterapeud, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně sociální pracovník, farmaceutický asistent. Vhodné zejména pro školitele a mentory.

Cíl semináře:

 • informovanost pomáhajících profesionálů v ošetřovatelství o supervizi a možnostech jejího využití v ošetřovatelské praxi
 • pojetí supervize jako jedné z dostupných forem profesionální podpory pracovníků ve zdravotnictví

 

Kontakt

Petra Novotná

tel. 532 233 471, e-mail:

 

Ke stažení

Přihláška do SOP

 

 

4. Inovační kurz - Reflektovaná ošetřovatelská praxe

Zahájení vždy od 8,00 hod. – 16,00 hod.

Termíny kurzů pro rok 2021: budou zveřejněny

 
Místo konání:

zasedací místnost OOPVP, pavilon L, 3. patro, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20


Předpokládaná cena 800,- Kč – cena je osvobozena od DPH

Délka kurzu:  od 8,00 – 16,00 hodin


Cíl kurzu:

 • cílem kurzu je vzdělání vedoucích zaměstnanců NLZP v oblasti reflektované ošetřovatelské praxe
 • účel kurzu je vybavit účastníka vzdělávání prohloubenými znalostmi potřebnými k začlenění supervizní práce do praxe


Vstupní podmínky

Inovační kurz Reflektovaná ošetřovatelská praxe je určen pro vedoucí zaměstnance:

náměstky pro NLZP, vrchní sestry a další vedoucí zaměstnance ZZ


Absolvent získá potvrzení o účasti v inovačním kurzu. Po přijetí přihlášky obdrží účastník potvrzení o zařazení. Ostatní potřebné informace obdrží účastník kurzu v pozvánce, která mu bude před zahájením zaslána.

 

Kontakt

Petra Novotná

tel. 532 233 471, e-mail:

 

Ke stažení

Přihláška do ROP
 

 

 

5. Edukační seminář -

Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným PICC katetrem

FN Brno – Interní hematologická a onkologická klinika pořádá edukační seminář určený pro lékaře, sestry a zdravotnické záchranáře, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty s PICC katétry. Přijeďte se o této problematice dozvědět více, abychom společně zajistili efektivní a komfortní žilní přístup pro naše pacienty.

 

Termíny seminářů pro rok 2021:

7. 10. 2021

 

Počet účastníků: 20

Místo konání:

Učebna v "Modrý salonek" hlavní budova "L" ve 2. podlaží - FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20.

Cena za seminář pro rok 2021   je   700,- Kč – cena je osvobozena od DPH.

Účastník dokládá doklad o úhradě při registraci.

Délka semináře: 1 den – od 10,00 do 15,00 hod

Cílem semináře:

 • vybavit zdravotnické pracovníky potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k výkonu ošetřovatelské péče o PICC katétry.
 • nácvik ošetřovatelské péče o PICC na modelu v učebně.
 • PICC katétrem se pro účel tohoto semináře rozumí periferií implantovaný centrální katétr, který slouží k zajištění střednědobého, efektivního a komfortního přístupu do centrálního žilního systému.

 

Kontakt

Kupčíková Ludmila - PeO - úsek vzdělávání

tel. 532 233 237, e-mail: 

 

Ke stažení

Edukační seminář

Přihláška na rok 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji