Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Naše oddělení

Bolest je komplexní zážitek a současně i komplexní informace pro lékařovo rozhodování. Bolest sama není nemoc - je to signál choroby. Kontrola bolesti je jedním z pilířů lékařova umění.
Historie: John J. Bonica - 1961 - položil metodologické a organizační základy oboru - pain clinic - svoji poradnu pro léčbu bolesti a obor algesiologie jako takového, který chápal pojetí léčby bolesti jako celku v souvislostech somatických, psychických a sociálních. Na jeho základech vzniká v roce 1973 mezinárodní společnost pro studium a léčbu bolesti NASP, která v současnosti sdružuje 5000 odborníků z celého světa.
I v českých zemích dochází k rozvoji algesiologického hnutí. V roce 1990 vznikla jako člen ČLS JEP československá Společnost pro studium a léčbu bolesti, která je součástí světové společnosti i evropské odborné společnosti. Česká společnost sdružuje nyní 250 odborníků. Metodický pokyn MZ z roku 1992 rozčlenil algesiologická pracoviště do 4 typů. Pracoviště ve FN Brno je odbornou společností garantováno jako pracoviště nejvyššího typu a slouží jako regionální centrum. Na oddělení pracuje regionální zástupce odborné společnosti.
V souladu s uvedenou vyhláškou má naše pracoviště multidisciplinární charakter. Je vybaveno stacionářem a řeší otázku chronické bolesti od somatické složky až po psychosociální. Uplatňuje nejen účinné anesteziologické a další invazivní postupy, ale i psychoterapii, relaxační techniky, manuální medicínu, akupunkturu i biofeedback.
Naše pracoviště bylo určeno odbornou společností a ministerstvem zdravotnictví jako jedno z 6 republikových center pro provádění neuromodulačních technik. Jde o implantace neuromodulačních systémů, stimulátorů a intrathekálních pump v léčbě chronické, neztišitelné bolesti, a to u přísně indikovaných pacientů, u nichž selhaly dosavadní způsoby léčby. Implantace je finančně velmi náročná, náklady na jednu implantaci se pohybují
v částkách přes půl milionu Kč. Před vlastní implantací je pacient podroben mezioborovému posouzení, včetně psychologa, psychiatra. Implantace je povolena a následně proplacena
ze systému zdravotního pojištění po dvoukolovém schválení. V prvém kole se k indikaci vyjadřují odborníci z ostatních 5 center, následně případ posuzuje komise ustanovená MZ ČR. Zavedení neuromodulačních technik do praktického použití zařadilo naši republiku mezi ty státy, které uplatňují nejširší spektra invazivních i neinvazivních metod v léčbě chronické neztišitelné bolesti. Pomocí metody se nám podařilo docílit odstranění nesnesitelné bolesti, samozřejmě po předchozím testování i tam, kde ostatní metody nepřinesly žádoucí efekt. Přísná indikační kriteria jsou nutná, neboť se jedná o náročnou, organizmus ovlivňující techniku.

Struktura oddělení

Oddělení se skládá z ambulance pro léčbu chronické bolesti, ambulance paliativní medicíny, 5lůžkového stacionáře.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji