Menu
Česky English
532 23 1111

Naše oddělení

Naše pracoviště se zabývá léčbou chronické bolesti. Léčbou akutní bolesti se zabývají většinou lékaři první linie nebo specialisté, do jejichž oboru daný typ akutní bolesti přísluší. Bolest, která přetvává delší dobu (obvykle se uvádí déle než 3-6 měsíců), se označuje jako chronická a její léčba je v mnohých ohledech odlišná od léčby bolesti akutní.
Naše oddělení má multidisciplinární charakter. Je vybaveno stacionářem a řeší otázku chronické bolesti od somatické složky až po psychosociální. Uplatňuje nejen účinné anesteziologické a další invazivní postupy, ale i psychoterapii a relaxační techniky.
Oddělení léčby bolesti FN Brno je jedno z několika republikových center pro provádění neuromodulačních technik. Jde o implantace neuromodulačních systémů v léčbě chronické, neztišitelné bolesti, a to u přísně indikovaných pacientů, u nichž selhaly dosavadní způsoby léčby. Implantace je finančně velmi náročná, náklady na jednu implantaci se pohybují v částkách přes půl milionu Kč. Před vlastní implantací je pacient podroben mezioborovému posouzení, včetně psychologa, psychiatra.

Struktura oddělení

Oddělení se skládá z ambulancí pro léčbu chronické bolesti, ambulance psychiatra a stacionáře (4 lůžka pro pacienty po blokádách a 4 lehátka k aplikaci infuzní léčby).

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji