Menu
Česky English
532 23 1111

Oblasti činnosti

 

1. Součinnost při zajištění hygienicko-protiepidemických                  opatření na zdravotnických pracovištích a pracovištích              technického komplementu:

 • konsiliární činnost při vypracovávání hygienicko-epidemiologických řádů a jejich aplikaci,
 • uplatňování dekontaminačních, dezinfekčních a sterilizačních postupů v souladu s platnou legislativou a nejnovějšími poznatky vědy,
 • monitoring dezinsekce a deratizace,
 • vypracování závazných metodických standardů k zajištění hygienicko–epidemiologické problematiky v nemocnici,
 • spolupráce při vypracovávání standardů diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů s ohledem na účinnou prevenci nemocničních nákaz,
 • prevence a kontrola infekcí způsobených multirezistentními kmeny,
 • (MRSA, VRE, CRE, ESBL) a toxigenním kmenem Clostridium difficile,
 • sledování a zavádění protiepidemických opatření u nákaz v systému epidemiologické bdělosti dle V 473/2008 Sb., ve znění platných předpisů,
 • zásady bariérové ošetřovatelské techniky a hygieny rukou,
 • analýza výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí,
 • prevence a kontrola infekcí krevního řečiště a katétrových infekcí,
 • opatření v souvislosti s výskytem výše uvedených infekčních onemocnění – izolační režim a stanovení konkrétních postupů v prevenci a kontrole infekcí,
 • evidence překladů pacientů z jiných zdravotnických zařízení do FN Brno.

 

2. Pracovní prostředí a pracovní podmínky:

 • posuzování míry rizika jednotlivých faktorů pracovního prostředí a sestavení návrhu kategorizace prací,
 • sledování zdravotního stavu zaměstnanců ve spolupráci se smluvními lékaři pracovně lékařských služeb ve vztahu ke konkrétní profesionální zátěži,
 • využívání výsledků získaných šetřením pracovních podmínek a zdravotního stavu zaměstnanců pro vytváření zdravých pracovních podmínek a ochrany zdraví při práci,
 • analýza výskytu nemocí z povolání jako podklad k jejich prevenci,
 • účast v Komisi pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (jako poradního orgánu ředitele),
 • spolupráce s oddělením BOZP při šetření pracovních úrazů,
 • účast na kontrolách bezpečnosti práce,
 • posuzování vhodnosti a vytváření zásad používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

3. Konsiliární činnost při investičních akcích:

 • konzultace výstavby, adaptací, drobných stavebních úprav a reorganizací v oblasti hygienicko-epidemiologické problematiky,
 • konzultace vybavenosti zdravotnických pracovišť v souladu s platnou legislativou.

 

4. Spolupráce s externími kontrolními orgány:

 • spolupráce s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,
 • spolupráce se Státním zdravotním ústavem,
 • spolupráce se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v oblasti radiační hygieny,
 • spolupráce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

 

5. Metodická činnost:

 • koordinace vzdělávání zaměstnanců v oblasti hygienické legislativy, protiepidemických přístupů a opatření, zásad dekontaminace, dezinfekce a sterilizace,
 • spoluúčast na vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve zdravotnictví,
 • konsiliární činnost v oblasti nemocniční hygieny, příprava odborných podkladů pro směrnice a příkazy ředitele,
 • zpracování odborných analýz a studií v oboru hygieny pro potřeby řízení a koncepce rozvoje nemocnice,
 • účast v Komisi pro prevenci a kontrolu nemocničních infekcí jako poradního orgánu ředitele nemocnice.

 

6. Intervenční hygienicko - protiepidemický dozor - kontrolní činnost:

 • periodická kontrola dodržování hygienicko - epidemiologických řádů,
 • kontrola dodržování hygienických požadavků závazných v legislativě, případně rozpracovaných v závazných vnitřních předpisech nemocnice,
 • odborný dohled nad centrální sterilizací, namátková výstupní kontrola kvality procesů a produktů centrální sterilizace,
 • cílená šetření spojená s analýzou mikrobiologických nálezů v biologickém materiálu a mikrobiologických kontrol prostředí včetně doporučení protiepidemických opatření,
 • průběžné kontroly uplatňování adekvátních očistných, dezinfekčních a sterilizačních postupů včetně vyhodnocování kontrol účinnosti sterilizátorů na útvarech,
 • průběžné kontroly uplatňování očistných postupů endoskopů,
 • spoluúčast na monitoringu vodního hospodářství,
 • spoluúčast na monitoringu kvality vnitřního prostředí nemocnice a dozor nad dodržováním kvalitativních parametrů v prostorách s definovanou třídou čistoty ovzduší,
 • monitoring kvalitativních ukazatelů v oblasti pracovního prostředí pro zaměstnance,
 • monitoring kvality praní nemocničního prádla a bezpečné manipulace s prádlem, účast v Prádelenské komisi jako poradního orgánu ředitele nemocnice.
 • monitoring režimu úklidu ve zdravotnickém zařízení,
 • monitoring zdravotní nezávadnosti připravené stravy pro pacienty i zaměstnance, bezpečného transportu, výdeje a manipulace s jídlem, účast ve Stravovací komisi jako poradního orgánu ředitele nemocnice.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji