Menu
Česky English
532 23 1111

Naše oddělení

Správná techniky hygieny rukou. Podívejte se...

 

Oddělení nemocniční hygieny

Oddělení nemocniční hygieny je samostatným nelůžkovým útvarem, jehož hlavní činností je specifická prevence se zaměřením na konkrétní rizika v problematice ochrany zdraví. Oddělení nemocniční hygieny zajišťuje preventivní hygienicko – epidemiologický dozor na klinikách a odděleních a nemedicínských útvarech FN Brno. Provádí odběry vzorků a analýzu mikrobiologických nálezů z nemocničního prostředí. Podílí se na vzdělávání zdravotnických pracovníků v hygienicko – epidemiologické problematice provozu nemocnice, vytváří “Dezinfekční program” závazný pro FN Brno. Sleduje riziková pracoviště a vypracovává návrhy kategorizací prací podle míry rizikových faktorů. Ve spolupráci se smluvními lékaři pracovnělékařských služeb koordinuje zvláštní očkování zaměstnanců a cytogenetická vyšetření.

V problematice infekcí spojených se zdravotní péčí Oddělení nemocniční hygieny zajišťuje metodické a technické podmínky pro systém prevence nemocničních nákaz. Podporuje vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance.

Od roku 2007 je Oddělení nemocniční hygieny držitelem certifikátu Systému řízení kvality ISO 9001:2015 pro oblast preventivní hygienicko-epidemiologické činnosti, intervenčního hygienicko-protiepidemického dozoru a metodické činnosti.

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji