Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Neurooftalmologická a strabologická ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Marek Michalec, Ph.D.

 

Objednávání k vyšetření a příprava

Možnost objednání k vyšetření je každý pracovní den na tel.č. 532 233 777 mezi 13:00 a 15:00 hod.

Vyšetření objednaných pacientů probíhá vždy v pondělí.

Prosíme vždy přinést sebou brýlovou korekci a pokud možno poslední zprávu od očního lékaře ev. neurologa či jiného specialisty.

Také je vhodné počítat s možností navození arteficiální mydriázy, tj. rozkapání, dočasné zvětšení zornice po aplikaci kapek. Toto vyšetření se používá k vyšetření očního pozadí. Následně by pacient neměl řídit auto přibližně 3-4 hodiny.

 

Spektrum vyšetření

V neurooftalmologické a strabologické ambulanci provádíme vyšetření pacientů s poruchami vidění, zrakové dráhy včetně zrakových nervů, poruchami zornicových reakcí, anizokorií (nestejnou velikostí zornic), diplopií (dvojitým viděním), strabismem (šilháním), okohybnými poruchami (obrny hlavových nervů) a následné řešení těchto poruch, pokud je dostupné dle současných poznatků.

 

Vyšetřovací metody

Používáme také četná doplňková vyšetření:

 • Vyšetření zorného pole (perimetr),
 • Funkční vyšetření sítnice (elektroretinografie, ERG),
 • Funkční vyšetření zrakové dráhy (zrakové evokované potenciály, VEP),
 • Analýzu nervových vláken sítnice pomocí optické koherenční tomografie, OCT (OCT RNFL),
 • Analýzu gangliových buněk sítnice pomocí optické koherenční tomografie (OCT GCL),
 • Vyšetření a stanovení charakteru dvojitého vidění = diplopie (Hessovo plátno a jiné metody),
 • Stanovení hloubky binokulárního vidění a velikost úchylky šilhání (troposkop, synoptofor),
 • Ultrazvukové vyšetření (UZV) oka a očnice,
 • Magnetická rezonance (MR) mozku a očnice.

Pozn.: některá vyšetření je nutné z kapacitních a personálních důvodů objednat předem nebo pak následně v jiný den (perimetr, ERG, VEP, UZV).

 

Typy operací

Na naší klinice provádíme tyto druhy operačních výkonů:

 • Dekomprese obalů zrakového nervu
 • Operace šilhání
 • Operace dvojitého vidění
 • Operace spadeného horního víčka (ptózy)

 

Diagnostika

Postižení zrakového nervu

Postižení zrakového nervu se obyčejně projeví poklesem zrakové ostrosti a výpadkem v zorném poli, tzv. skotomem. Tato postižení není možné řešit brýlovou či jinou korekcí.

Zánět zrakového nervu (optická neuritida)

Nejčastejší příčinou postižení zrakového nervu je tzv. optická neuritida. Typickým pacientem je mladá žena (resp. mladý muž) mezi 20. až 40. rokem věku. Typickým příznakem je kromě poklesu zrakové ostrosti na jedno oko také pocit bolesti za okem nebo kolem oka, kt. se zvýrazňuje při pohybu oka. Postižení je typicky jednostranné, s možností recidivy v budoucnu na jednom nebo druhém oku. Po očním vyšetření by mělo následovat neurologické vyšetření.

Ischemie /nedokrvení/ zrakového nervu (přední ischemická neuropatie, AION)

Ischemická neuropatie je typická pro pacienty po 50. roku věku. Obecně jsou příčinou celková onemocnění, jako jsou diabetes mellitus (cukrovka), hypertenze (vysoký krevní tlak), vysoký cholesterol, metabolický syndrom, obezita, systémové vaskulitidy (záněty cév) a pod.

Leberova hereditární neuropatie optiku, LHON

Mezi vzácné, ale v dnešní době léčitelné onemocnění zrakového nervu, patří tzv. Leberova hereditární neuropatie, která se obyčejně projeví poklesem vidění postupně na obě oči. Typickým pacientem je mladý muž, ev. mladší pacient.

 

Drúzy zrakového nervu

Drúzy jsou depozity v oblasti přední části zrakového nervu. Obecně jsou dobře viditelné na očním pozadí. V případě většího objemu drúz možno očekávat destrukci nervových vláken na sítnici a tomu odpovídající změny v zorném poli, tzv. skotomy, které se mohou časem zvětšovat. V pokročilejších stádiách postižení hrozí významný a nezvratný pokles zrakové ostrosti.

Jedinou možností pokusit se zvrátit, ev. zastavit tento proces je operace dekomprese obalů zrakového nervu. Tato operace probíhá za hospitalizace v celkové anestezii a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

 

Šilhání (strabismus)

Ambulance zajišťuje komplexní péči o pacienty s šilháním. Nedílnou součástí je vyšetření, kde se stanoví typ šilhání, pak tzv. retinální korespondence (navzájem spolupracující místa obou sítnic) k vyloučení rizika pooperačního dvojitého vidění. Následně je možnost doporučení operačního řešení. K dosažení nepřesnější korekce šilhání je velmi prospěšné nahlédnutí do starší zdravotní dokumentace s uvedenými dosavadními operačnými výkony.

Operaci šilhání provádíme pouze v celkové anestezii a za hospitalizace. Délka hospitalizace představuje 3-4 dny. Operace je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Komplexní péče o nezletilé pacienty včetně operace je zabezpečována Dětskou oční klinikou ve FDN Brno, ul. Černopolní.

 

Dvojité vidění (diplopie)

Speciální místo v naší ambulanci má diagnostika a řešení diplopie, tedy dvojitého vidění, a to včetně diplopie vzniklé po obrně hlavových nervů (napr. obrna kladkového nervu, obrna odtahujícího nervu), poúrazové diplopie, napr. po zlomeninách očnice, tupých poraněních hlavy a pod.

Řešení diplopie je konzervativní a chirurgické. Mezi konzervativní metody patří zejména korekce tzv. prizmaty (pokud je možná nebo přínosná) do brýlové korekce. Mezi chirurgické metody patří operační výkony na okohybných svalech (výkony sval oslabující a výkony sval posilující). Operace provádíme na přímých a také na šikmých okohybných svalech dle charakteru poruchy a možností její korekce.

Je důležité mít na paměti, že diplopii není možné vždy úplně odstranit, zejména ne v případech těžké obrny okohybných svalů nebo postižení více svalů. Smyslem řešení diplopie je:

 • odstranit diplopii v nejpoužívanějších pohledových směrech (pohled přímo před sebe, pohled před sebe a dolu),
 • snížit její rozsah ev. „odsunout“ vjem diplopie více do periferie.

Nejčastější příčiny diplopie:

 • následkem úrazu (pády na hlavu, zlomeniny očnice)
 • komplikace diabetes mellitus (cukrovky)
 • následkem postižení očnice poruchami štítné žlázy (endokrinní orbitopatie)
 • neurologicky podmíněná onemocnění (roztroušení skleróza, myastenia gravis, cévní mozková příhoda)

Diplopie při poruchách hlavových nervů:

Paréza n. trochlearis (obrna kladkového nervu, obrna IV. nervu)

Tato obrna vzniká nejčasteji po úrazech hlavy. Typickým projevem je vjem dvou obrazů nad sebou a mírně šikmo (vertikální diplopie) zvětšující se v pohledu dolů. Nejčasteji překáží při chůzi ze schodů nebo při dívání se na TV.

Paréza n. abducens (obrna odtahujícího nervu, obrna VI. nervu)

Tato obrna vzniká také často po úrazech hlavy, ale nutno vyloučit jiné možné příčiny. Typickým projevem je vjem dvou obrazů vedle sebe (horizontální diplopie).

Diplopie při poruše štítné žlázy

Nejčasteji se diplopie projevuje vjemem dvou obrazů nad sebou, tedy ve vertikále. Typická je také viditelná okohybná porucha, omezení až nemožnost hybnosti oka/očí v maximálních pohledech do strany nebo ve vertikále, exoftalmus („vykoulené oči“), pocit suchosti očí, asymetrické postavení očí a víček a pod. Nutné je endokrinologické vyšetření a následná dlouhotrvající léčba, vysoce doporučeno je přestat kouřit!

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji