Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ambulantní část


 

Všeobecná a příjmová ambulance

Objednávání, sdělování výsledků vyšetření, psaní receptů a jakékoliv konzultace provádíme každý všední den od 14.00 - 15.15 hodin. V ostatních případech vyčkejte spojení. Předem si připravte rodné číslo pacienta."

 

Vedoucí lékař:

MUDr. Sýkorová Ľubica

Telefon: 532 23 2565

Ordinační doba: Po-Pá 7.00 – 15.30

 


Všeobecná plicní ambulance představuje první kontakt pacientů, odeslaných k pneumologickému vyšetření, s plicní klinikou. S pomocí vyšetření včetně rentgenového a funkčního vyšetření plic je rozhodnuto v rámci diferenciální diagnostiky o charakteru onemocnění. Diferenciální diagnostika je široká a zahrnuje obstrukční bronchopulmonální nemoci, zánětlivé plicní procesy, intersticiální plicní procesy i nádorová onemocnění.  Na  základě výsledků vyšetření je následně pacient předán do péče specializovaných ambulancí. Vyšetření pneumologem je požadováno i u pacientů přijímajících biologickou léčbu z mimoplicních indikací. Lékař této ambulance rozhoduje o přijetí pacientů k hospitalizační léčbě.

Po pracovní době a ve dnech pracovního klidu zajišťují ambulanci službu konající lékaři.


Centrum postcovidové péče

Základní informace:

  • objednat lze pacienta s přetrvávajícími symptomy po prodělané infekci nemoci COVID-19 více než 3 měsíce po prodělaném onemocnění
  • k vyšetření v Centru postcovidové péče odesílá pacienta praktický lékař, nebo odborný specialista (pacient si s sebou přinese zprávu od odesílajícího lékaře)
  • v případě akutních potíží v době do 3 měsíců po prodělání nemoci COVID-19 by měli být pacienti vyšetřeni u svého praktického lékaře, nebo u spádového pneumologa, popřípadě s doporučením na všeobecné ambulanci Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno
  • ambulance Centra postcovidové péče funguje ve dnech pondělí, čtvrtek, pátek od 7:30 do 14:30 hod
  • naši lékaři jsou k dispozici ke konzultacím v době od 8.30 do 8.30 hod. na tel. 532233599 (pondělí), 532232562 (čtvrtek, pátek)
  • tel. pro objednání do Centra postcovidové péče 532232565 14.00 -15.00 hod.

Specializované ambulance


pro respirační insuficienci

ordinační doba: po + út 8.00 - 15.30

MUDr. Marek Plutinský - po, út - 532 23 3204

Ambulance pracuje s pacienty s respirační insuficiencí nejrůznější etologie. Lékař má k dispozici veškeré terapeutické novinky a je obeznámený s moderními medicínskými postupy stejně jako s problematikou přidělování domácí oxygenoterapie, indikací dechové rehabilitace a s organizací transplantace plic. Ambulance má zázemí v lůžkovém oddělení KNPT i pracovišti JIP. Prostřednictvím ambulance pro respirační insuficienci je u klientů v terminální fázi svého plicního onemocnění zabezpečována nezbytná psychická podpora, zdravotnické pomůcky a ošetřovatelská péče. Lékař je schopen řešit i nelehké otázky spojené s koncem života.

 


Pro asthma bronchiale a obtížně léčitelné asthma

Ordinační doba: út + čt + pá 7.30 - 15.30

MUDr. Barbora Jakubíčková - čt - 532 23 3204, pá - 532 23 3599

Astmatologická ambulance na Klinice plicních nemocí a tuberkulozy pracuje od roku 2000. Diagnostikujeme, léčíme pacienty s astmatem, specializujeme se především na stavy nereagující, nebo nedostatečně reagující na astmatologickou léčbu. Naše klinika je od roku 2005 jedním z Center pro obtížně léčitelné astma a těmto nemocným poskytuje vysoce specializovanou péči. Nemocným s obtížně léčitelným astmatem, kteří splňují dané podmínky indikujeme a aplikujeme biologickou léčbu omalizumabem. Na specializovanou astmatologickou ambulanci přímo navazuje ambulance funkčního vyšetření plic, kde provádíme spirometrické a bodypletysmografické vyšetření, bronchodilatační, bronchokonstrikční a zátěžové testy, vyšetřujeme difůzi, funkčně zde monitorujeme průběh astmatu a sledujeme efekt léčby. Pokud jsou pochybnosti o diagnoze astmatu, indikujeme bronchoskopické vyšetření s odběrem vzorků k histologickému vyšetření, což nám umožní morfologické ověření diagnozy eventuálně diferenciálně diagnosticky stanovíme diagnozu jinou, která může imitovat astmatické příznaky. K zajištění komplexní péče spolupracujeme s dalšími klinikami v rámci naší nemocnice, které se mohou svými vyšetřovacími metodami podílet na vylučování a eventuálním léčení komorbidit, které mohou zhoršovat průběh astmatu nebo pomohou diagnostikovat onemocnění, které mohlo být mylně za astma považováno (ORL, alergologie, imunologie, gastroenterologie, psychiatrie, endokrinologie, kardiologie, sérologie, mikrobiologie, antibiotické středisko, radiodiagnostika - CT, HRCT). V rámci naší kliniky funguje spánková laboratoř, která je schopna diagnostikovat a léčit syndrom obstrukční spánkové apnoe, který může vést ke zhoršení symptomů astmatu a dále ambulance pro dechovou rehabilitaci. V rámci diferenciální diagnostiky astmatu a cystické fibrozy spolupracujeme s oddělením lékařské genetiky naší nemocnice (potní testy a genetické vyšetření mutací). Pacienty v astmatologické ambulanci kontrolujeme každé tři měsíce, při zhoršení stavu kdykoliv. U hospitalizovaných pacientů zajišťujeme komplexní bronchodilatační péči včetně inhalací a dechové rehabilitace, která je právě u astmatických pacientů tolik potřebná. Na jednotce intenzivní péče naší kliniky je zajištěna intenzivní péče včetně invazivní a neinvazivní plicní ventilace.

 


Pro difúzní parenchymatózní plicní onemocnění

Ordinační doba: Út + St + Čt + Pá 7.00 - 15.30

Doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D. - út - 532 23 3599, st - 532 23 3204

MUDr. Ľubica Sýkorová -  čt - 532 23 3599, pá - 532 23 3204

Ambulance se zabývá diagnostikou a léčbou intersticiálních plicních procesů různé etiologie - intersticiální plicní fibróza, sarkoidóza, poléková postižení plic, exogenní alergická alveolitida, vaskulitidy, postižení plic při systémovém onemocnění pojiva a jiných.

V ambulanci pracují dvě lékařky. Pacienti přicházejí na základě doporučení ambulantních specialistů nebo i praktických lékařů. V rámci diagnostiky intersticiálních plicních procesů provádíme klinické vyšetření, radiologické vyšetření (rentgen hrudníku, výpočetní tomografie), komplexní plicní funkční vyšetření, bronchoskopii s bronchoalveolární laváží a transbronchiální biopsií, vyšetření imunologické a pokud nesplňují kritéria pro danou nemoc, tak histologickou verifikaci procesu cestou videoasistované torakoskopie. V průběhu léčby jsou pacienti kontrolováni laboratorně, funkčně a radiologicky dle potřeby, po stabilizaci stavu zpočátku každé 3 měsíce, později po 6 či 12 měsících.

V průběhu onemocnění může docházet k exacerbacím s nutností intenzifikace léčby, případně hospitalizace na standartním lůžkovém oddělení či JIP KNPT. U případů s progresivním průběhem onemocnění provádíme vyšetření před zařazením na waiting list (čekací listina) k transplantaci plic. V rámci klinických studií se podílíme na výzkumu nových léčebných možností hlavně u idiopatické plicní fibrózy a sarkoidózy.

 


Pro bronchologii - pavilon Z, 5.patro - Endoskopické centrum

Telefon 532 23 2555, ordinační doba: Po-Pá 7.00 - 15.30

MUDr. Pavel Turčáni,Ph.D, MHA

Mezi indikace diagnostické bronchoskopie patří nejasný nález na rentgenovém snímku hrudníku, příznaky postižení bronchopulmonálního systému (např. hemoptýza, dlouhodobý kašel, stridor aj.), nutnost odběru jinak nezískatelného materiálu z dolních dýchacích cest na různá vyšetření (cytologické, mikrobiologické, histologické a další), podezření na poškození či poranění dýchacích cest, aspiraci cizího tělesa, vyšetření etiologie nejasného ochrnutí hlasivek nebo bránice, vyšetření syndromu horní duté žíly, chylotoraxu, nebo nejasného pleurálního výpotku, předoperační vyšetření u plicních nádorů, při podezření na tracheoezofageální píštěl, vyšetření lokalizace a rozsahu postižení dýchacího traktu po akutní inhalaci toxických par nebo po aspiraci žaludečního obsahu a mnohé další stavy. Bronchoskopicky je diagnostikováno až 70% plicních nádorů. Spolupracujeme s plavištěm molekulární genetiky, což nám umožňuje vyšetřování prediktivních molekulárních markerů a díky tomu správné využívání možností současné onkologie.

Další skupinou indikací k bronchoskopii jsou bronchoskopie kontrolní. Pouze opakování bronchoskopického vyšetření stejným způsobem jako při stanovení diagnózy nám totiž může poskytnout informace nezbytné pro zhodnocení úspěchu léčby či posouzení aktivity a vývoje některých stavů (cytostatiky léčené maligní nádory, plicní fibrózy, některé plicní infekce aj.).

Pracoviště provádí iendobronchiální ultrasonografii (EBUS), při které se zavádí bronchoskop s ultrazvukovou sondou. Metoda slouží k posouzení poměrů v okolí vyšetřovací sondy do vzdálenosti 4 cm. Vyšetření je vhodné k posouzení hloubky invaze iniciální fáze karcinomů, které nejsou patrny rentgenologicky a dále k hodnocení infiltrace lymfatických uzlin.

Zcela novou metodou, kterou užíváme od roku 2010 je CT navigovaná bronchoskopie, která umožňuje spojení CT obrazu s aktuálním bronchoskopickým obrazem a pak pomocí speciální sondy s velkou přesností odběry především z periferně uložených nádorů. Nově od roku 2015 jsme získali přístroj Kenzo.

Intervenční endobronchiální léčebné metody slouží zejména k léčbě nádorové obstrukce dýchacích cest, i když stenozující postižení bronchů může být i benigní etiologie (jizevnaté např. po tracheostomii nebo postintubační, idiopatické stenózy včetně bronchiální amyloidózy). Cílem léčby nádorové obstrukce je zmírnění potíží a zabezpečení přístupu vzduchu. Provádíme bronchoskopickou elektrokauterizací e v léčbě nádorové obstrukce  a používáme laser. Jde především o nádorové obstrukce lokalizované ve velkých dýchacích cestách a popřípadě provázené bronchoskopicky viditelným krvácením.
Prostřednictvím lékařů našeho pracoviště je realizována brachyterapie, což  je ozařování plicního nádoru pomocí radioaktivního izotopu zavedeného přímo do dýchacích cest. Brachyterapie je indikována u nádorové obstrukce dýchacích cest na základě bronchoskopického a rentgenového vyšetření u endobronchiálně i extrabronchiálně rostoucích nádorů (především u nemalobuněčného bronchogenního karcinomu), které jsou lokalizovány v oblasti průdušnice, hlavních a lobárních bronchů. Do postižené oblasti je pomocí bronchoskopu zaveden afterloadingový katétr, který je připojen ke speciálnímu kontejneru, který obsahuje radioizotop a tímto katétrem je do bronchu izotop zaveden.
K endobronchiální léčbě, která by nebyla možná bez velmi těsné spolupráci s lékaři Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny používáme elektrokauter a laser a ve spolupráci s Radioterapeutickou klinikou Masarykova onkologického ústavu provádíme brachyterapii. Diagnostické a terapeutické bronchoskopie provádíme z výše uvedených indikací nejen pro celou FN Brno, ale i pro celou brněnskou oblast a často jsou na bronchoskopické pracoviště KNPT odesíláni nemocní i z jiných krajů. Součástí bronchoskopického pracoviště je i cvičný bronchoskop s propracovaným modelem dýchacích cest, sloužící nejen k výuce studentů všeobecného lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ale i začínajících lékařů.


Pro dospělé nemocné s cystickou fibrózou

Ordinační doba: Čt - 7.00-15.30

MUDr. Eva Pokojová - 532 23  2400

MUDr. Nela Šťastná, MUDr. Vladimír Herout, MBA - st - 8.00 - 11.00 hod. - 532 23 2400

Centrum zajišťuje komplexní péči dospělým s cystickou fibrózou. V zájmu zajištění komplexní péče jsme navázáni na řadu specialistů jiných oborů v rámci FN Brno. Pacienty s potížemi vyšetřujeme po telefonické domluvě kdykoliv. Přebíráme pacienty z dětského centra při infekční klinice FDN Brno, ale i pacienty sledované jinde, pro které je dojíždění do Brna jednodušší než např. do Prahy. S největším centrem v Praze - Motole máme některé pacienty ve sdílené péči.

Provádíme vyšetření dospělých pacientů s podezřením na CF - část nemocných není totiž rozpoznána v dětském věku a je léčena pod jinými diagnózami, např. azoospermie, bronchiektazie,  chronická pankreatitida, sinusitida aj.

Komplexní péči zajišťujeme ve spolupráci s mikrobiologickým oddělením, ATB střediskem, ústavním nutricionistou, rehabilitační lékařkou, otorinolaryngology a radiodiagnostiky. V rámci diagnostiky spolupracujeme s oddělením lékařské genetiky ve FDN a rehabilitačním oddělením FDN (potní testy).

Pravidelné kontroly probíhají po 3 měsících. Pacienty objednáváme odděleně podle kolonizací. Při zhoršení stavu mohou být vyšetřeni kdykoliv. Hospitalizovaným pacientům zajišťujeme izolaci na samostatném pokoji, u těžších stavů využíváme naší JIP, rovněž s možností izolace.
 


Pro dospělé nemocné s komplikovanými záněty pohrudnice a plic

Ordinační doba: St - 8.00 - 15.30

MUDr. Anna Hrazdirová - 532 23 3599

MUDr. Mirka Džingozovová - 532 23 3599

V ambulanci pro komplikované záněty plic a pohrudnice jsou léčeni nemocní se záněty plic a pohrudnice, jejichž stav umožňuje ambulantní léčbu a pravidelně jsou kontrolováni nemocní po prodělaných zánětech plic a pohrudnice vyžadujících léčbu na lůžku. Jedná se zejména o nemocné po prodělaných rozsáhlých nebo oboustranných zánětech, komunitních nebo nozokomiálních zánětech
či o imunokompromitované nemocné se záněty plic. Ambulance pečuje i o nemocné po drenáži hrudníku nebo chirurgické intervenci - videoasistované torakoskopii, dekortikaci nebo fenestraci hrudníku. Ve spolupráci s hrudními chirurgy pečujeme
v této ambulanci i o nemocné po úrazech hrudníku, komplikovaných frakturami žeber, pneumotoraxem či hemotoraxem. Ambulance poskytuje péči a pravidelnou dispenzarizaci nemocným s komplikovaným průběhem tuberkulózy a mykobakteriózy plicní i mimoplicní lokalizace.
 


Pro nádory plic a paliativní medicínu - pavilon A, přízemí

 

Objednávání, sdělování výsledků vyšetření, psaní receptů a jakékoliv konzultace provádíme každý všední den od 13.30 - 15.00 hodin n atelefonním čísle: 532 232 924. V ostatních případech vyčkejte spojení. Předem si připravte rodné číslo pacienta."

Ordinační doba: Po-Pá - 7.00-15.30

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. - 532 23 2924

Pneumoonkologická ambulance je součástí oddělení C Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy zabývající se diagnostikou a léčbou bronchogenních karcinomů, plicních karcinoidů a maligních mezoteliomů. Tato ambulance disponuje stacionářem se třemi lůžky a čtyřmi moderními pohodlnými křesly určenými k aplikaci chemoterapie. Pneumoonkologická ambulance se podílí i na diagnostice mimoplicních nádorů lokalizovaných v oblasti hrudníku a mediastina, zejména spoluprací s torakohrudními chirurgy. Ambulance zajišťuje kromě specializované onkologické péče ve smyslu indikace chemoterapie i radioterapie a to ve spolupráci
 s radioterapeutickým pracovištěm na MOU a FN USA. V rámci paliativní péče úzce spolupracuje se zdravotními zařízeními hospicového typu.
 


Pro léčbu závislosti na tabáku

Ordinační doba: pá 8.00-15.30,

MUDr. Irena Opletalová - 532 23 2562

Centrum pro léčbu závislosti na tabáku funguje na Klinice nemocí plicních
a tuberkulózy od roku 2005. Jeho úlohou je diagnostika a léčba závislosti na tabáku a nikotinu, edukace laické veřejnosti, odborné poradenství a konzultace.
Slouží i jako zdroj dat pro statistické zpracování. Centrum nabízí klientům nejvhodnější způsob léčby dle typu a míry závislosti, pravidelné kontroly a úpravu léčby dle abstinenčních symptomů. Nejdůležitějším faktorem však pořád zůstává vlastní rozhodnutí přestat kouřit.
 


Pro non CF bronchiektázie

Ordinační doba: st 12.00-15.30

MUDr. Vladimír Herout, MBA - 532 23 2400


Pro poruchy dýchání ve spánku

Telefon: 532 23 2395, +420 773 202 654, ordinační doba: po, út, pa -  7.00-15.30

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.,MHA, MUDr. Katarína Morvayová 

objednávání pacientů: 532 23 3474

Tým s dlouholetou zkušeností zajišťuje vyšetření jak u klientů, které obtěžuje prosté chrápání, tak u nemocných se syndromem spánkové apnoe. Specializujeme se na pacienty s nadváhou a chronickými chorobami dýchacího systému. Bližší informace naleznete po kliknutí na níže uvedený odkaz.

Informační leták pro pacienty je ke stažení zde.

Bližší informace zde. (informace připravujeme)
 


Pro funkční vyšetřování plic

Telefon 532 23  3198, ordinační doba: Po-Pá 7.00-15.30

MUDr. Marek Plutinský

MUDr. Zdeněk Merta, CSc.

Ambulance funkčního vyšetření plic slouží nejen Klinice nemocí plicních a tuberkulózy, nýbrž i dalším pracovištím z celého Jihomoravského kraje včetně chirurgických (předoperační hodnocení) a posudkovým lékařům. Ambulance funkčního vyšetřování plic provádí kompletní plicní funkční vyšetření - spirometrii, krevní plyny a acidobazickou rovnováhu, celotělovou pletyzmografii, bronchodilatační testy, vyšetření transferfaktoru, spiroergometrii i bronchokonstrikční test. Základní vyšetření a vyšetření transferfaktoru provádíme denně od 7.30 do 15.30 hodin. Bronchokonstrikční testy jsou prováděny každé pondělí a čtvrtek, spiroergometrie každé  úterý, středu a pátek. Pracoviště je využíváno jako základna pro školicí akce Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a pro odborné stáže Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Sestry AFV rovněž zajišťují chod Centra po léčbu závislosti na tabáku.

 

 


PSS v onkologii (Skřičková)
Kurz paliativní medicíny (Skřičková, Tomíšková)Školící místa v diagnostice a léčbě bronchogenního karcinomu pro pneumology, onkology, internisty (Špeldová, Jakubíková)

Školící místa v asthma bronchiale (Kindlová)
Školící místa v péči o nemocné s respirační insuficiencí (Merta, Plutinský)
Školící místa v základech bronchoskopie (Skřičková)
Školící místa ve zhoubných nádorech plic, pleury, mediastina (Špeldová)

Školící místa v intersticiálních plicních procesech (Doubková)
Školící místa ve funkčním vyšetření plic (Merta)
Školící místa v bronchoalveolárních lavážích BAL (Skřičková)

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji