Menu
Česky English
532 23 1111

Historie pracoviště

Interní gastroenterologická klinika vznikla jako nové pracoviště v roce 1989 při otevření nového lůžkového traktu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Navázala přitom na tradici staršího pracoviště, které sídlilo v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny. 

Historie brněnské lékařské fakulty a III. Interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny 

Historie brněnské lékařské fakulty začíná již v roce 1906, kdy přijal místo primáře interního oddělení Zemské nemocnice v Brně žák prof. MUDr. J. Thomayera – MUDr. Rudolf Vanýsek (1876-1957). Delší pobyt v Brně souvisel se skutečností, že byl v roce 1919 výborně medicínsky, pedagogicky i vědecky připraven přijmout funkci přednosty Kliniky nemocí vnitřních a nervových na nově ustavené Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Dne 1.srpna 1919 byl jmenován řádným profesorem. Prof. Vanýsek proslul jako zakladatel moravsko-slezské internistické školy, ze které vzešli jeho pokračovatelé a žáci – J. Polčák, F. Hora, J. Pojer. Na jeho počest a na návrh prof. MUDr. L. Klabusay, DrSc. se v Brně od roku 1985 koná Vanýskův internistický den.  

Blízkým spolupracovníkem se prof. Vanýskovi stal prof. MUDr. Emil Sieber (1879-1964), který od roku 1920 vedl Propedeutickou kliniku. Ta ovšem získala lůžkové zázemí až v roce 1932 a lze ji považovat za přímou předchůdkyni III. Interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny. Mimořádně skromný a pracovitý prof. Sieber usiloval spolu s profesorem Vanýskem 12 let o získání lůžkové části, než mu byly konečně přiděleny prostory v adaptované bývalé Kuhnově továrně v Hybešově ulici. Původně byla založena jako Klinika vnitřního lékařství se zaměřením na interní propedeutiku a jejím prvním přednostou se stal prof. Sieber. Ten setrval ve funkci až do roku 1942, kdy jej nahradil as. MUDr. František Hora. Ten pak vzhledem ke své politické angažovanosti zastával funkci přednosty po 2.světové válce i po roce 1948, kdy se habilitoval a byl jmenován také profesorem vnitřního lékařství. 

Období 50.let vedlo k řadě politicky diktovaných změn, vznikaly interní katedry, slučovaly se ústavy, Zemská nemocnice ztratila přídomek u sv. Anny a od roku 1952 se stala Fakultní nemocnicí Krajského ústavu národního zdraví. Docházelo až k absurditám, jako když se v roce 1950 v rámci akce „Mládež vede Brno“ stal přednostou Propedeutické kliniky politicky angažovaný student lékařské fakulty. Univerzita přestala být Masarykovou, získala oficiální název Brněnská univerzita a od roku 1960 Univerzita J. E. Purkyně. Po smrti prof. Hory v roce 1955 nastoupil do čela kliniky prof. MUDr. PhDr. J. Pojer, DrSc. (1908-1983). Pojerova osobnost, jeho široké vzdělání i aktivní znalost šesti jazyků nedošly v tehdejších politických poměrech nikdy dostatečného ocenění a prostoru. Vzhledem k náboženskému přesvědčení a neskrývaným filosofickým názorům nebyl nikdy oficiálně jmenován do funkce přednosty kliniky. Naději na rehabilitaci a změnu přinesl až rok 1968, nicméně následné normalizační období jej donutilo k definitivnímu odchodu z kliniky 8.11.1971. 

Významnou osobností v dějinách Interní-propedeutické a pozdější III.interní kliniky se stal spolupracovník prof. Pojera – prof. MUDr. Edgar Ninger, DrSc. (1915-1996). Společně významně přispěli k rozvoji enzymologie, pod jejich vedením se pracoviště zapsalo do výzkumu WPW syndromu, elektrofyziologie a kardiologie. Prof. Ninger vedl kliniku v době nepřítomnosti prof. Pojera v letech 1968-1969. Podobně jako prof. Pojer byl také prof. Ninger pronásledován pro své náboženské a politické přesvědčení. V roce 1970 byl odvolán z funkce vedoucího interní katedry a 1.3.1971 v 56ti letech musel opustit půdu kliniky. Spolu s ním ztratilo pracoviště řadu dalších nadějných lékařských osobností.   

Přesun III. Interní kliniky do nově budovaného areálu Fakultní nemocnice Brno v Brně-Bohunicích 

Jeho nástupcem ve funkci přednosty se stal prof. MUDr. Karel Ryšánek, DrSc. (1922-2007), který jako významný hepatolog rozvíjel na pracovišti prostor pro gastroenterologii. Pod jeho vedením se jedním z nestorů brněnské gastroenterologie stal doc. MUDr. Karel Martínek, CSc., později přednosta Interního oddělení nově budované Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích. Po odchodu prof. Ryšánka zastával funkci přednosty III. interní kliniky doc. MUDr. Pavel Přikryl, CSc. (1935), který se věnoval receptorové problematice na molekulární úrovni. V roce 1989 bylo připraveno jeho profesorské řízení, ale po změně politických poměrů doc. Přikryl kliniku opouští. V té době byla již nově přesunuta do Fakultní nemocnice v Bohunicích.  

V letech 1989-2007 pracoval jako přednosta kliniky prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (1941). Klinika označená nyní jako Interní gastroenterologická klinika získala pod jeho vedením kredit kvalitního gastroenterologického pracoviště, pod které patří také další obory – nefrologie s oddělením hemodialýzy, alergologie, diabetologie a endokrinologie. Po odchodu prof. Dítě v roce 2007 se přednostou stal prof. MUDr. Jan Lata, Ph.D. (1953), hepatolog se zaměřením na problematiku portální hypertenze a spontánní bakteriální peritonitidy. V roce 2011 nahradil prof. Latu ve funkci přednosty kliniky prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., známý v české gastroenterologii jako jeden z prvních badatelů na poli funkční problematiky trávicího traktu. Nyní kliniku vede jeho spolupracovník, doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6. a 15.

Bohunice, pavilon X, patro: -1, přízemí

Bohunice, pavilon CH, patro: přízemí; C, patro: přízemí

Kontakty:

Sekretariát: Zdeňka Dvořáková,
Barbora Posádková
telefon: 532 233 500
e-mail: ,

Přednosta: doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
telefon: 532 233 508
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.
telefon: 532 233 509
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Šárka Strejčková
telefon: 532 233 461
e-mail:

Ambulantní doba:

Příjmová ambulance: po-pá 7:00 - 15:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji