Menu
Česky English
532 23 1111

Onkogynekologické centrum

Onkogynekologické centrum FN Brno je akreditováno MZ ČR pro poskytování superspecializované péče v oblasti gynekologických malignit udělením tzv. Statutu centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii s platností do konce roku 2023.

Součásti centra představují lůžková a ambulantní část zajišťující komplexní péči o pacientky s gynekologickými zhoubnými nádory a s karcinomem prsu. Lůžkové oddělení gynekologie se podílí na předoperační diagnostice gynekologických a mamárních malignit, v návaznosti na pooperační JIP zajišťuje pooperační péči o pacientky po radikálních operačních výkonech a podílí se na aplikaci systémové chemoterapie. Další součástí je ambulantní trakt, který prezentují jednotlivé ambulance, tj. ambulance onkologické prevence a klinické onkogynekologie, ambulance ultrazvuková, ambulance pro onemocnění prsu a ambulance klinické onkologie.

 

Co nabízíme

 • diagnostiku přednádorových stavů dolního genitálního traktu, pracoviště je držitelem licence pro provádění expertní kolposkopie F17
 • superkonziliární ultrazvukovou diagnostiku gynekologických malignit, včetně provádění tru-cut biopsií v ambulantním režimu 
 • předoperační stagingová vyšetření v plném rozsahu ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Brno
 • všechny směry operační léčby maligních nádorů gynekologických orgánů a prsu
 • techniku biopsie sentinelové uzliny u vybraných gynekologických malignit (karcinom zevních rodidel, hrdla a těla děložního, prsu)
 • superradikální operační léčbu u pokročilých zhoubných nádorů děložních adnex
 • radikální laparoskopickou operativu, včetně systematické pánevní a paraaortální lymfadenektomie
 • celé spektrum fertilitu zachovávajících operačních výkonů a přístupů s preferencí endoskopického přístupu u pacientek s neukončenými reprodukčními plány
 • aplikaci systémové léčby (chemoterapie, biologická léčba)
 • dispenzarizaci pacientek po skončení komplexní onkologické léčby
 • léčba radioterapií je zajištěna Klinikou radiační onkologie MOÚ Brno v rámci Komplexního onkologického centra

 

Vedoucí centra

Doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.

 

Telefonní číslo pro centrální objednávání pacientek do specializovaných ambulancí:

Pracoviště Obilní trh – tel. 608 561 994

Pracoviště Bohunice – 532 233 953

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji