Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Klinické studie

Seznam klinických studií s aktivním náborem na Gynekologicko-porodnické klinice

Perinatologie

Název: Hodnocení použití modulátoru progesteronového receptoru pro zrání děložního hrdla po dosažení termínu porodu – randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie (LUCYNA)

Číslo protokolu: ELYS-CS01

Diagnóza: prodloužené těhotenství

Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA.

 

Název: Otevřená, nekontrolovaná, multicentrická studie fáze III ke zhodnocení účinnosti, farmakokinetiky a bezpečnosti přípravku IMMUNORHO v prevenci izoimunizace RhD u těhotných žen s negativním Rh(D) s Rh(D) pozitivním plodem.

Číslo protokolu: 2020-003570-49

Diagnóza: farmakokinetika u těhotných žen

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.

 

Gynekologie

Název: Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze IIa s paralelními skupinami k ověření konceptu studie za účelem posouzení účinnosti a bezpečnosti perorálně podávaného přípravku TU2670 u subjektů se středně závažnou až závažnou bolestí související s endometriózou

Číslo protokolu: 2020-000090-25

Diagnóza: endometrióza

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

 

Název: Randomizovaná, dvojitě zaslepená, otevřená pro aktivní komparátor, multicentrická studie fáze 2b s paralelním uspořádáním skupin k hodnocení účinnosti a bezpečnosti tří různých dávek antagonisty P2X3 (BAY 1817080) oproti placebu a elagolixu 150 mg u žen se symptomatickou endometriózou

Číslo protokolu: 2020-003131-16

Diagnóza: symptomatická endometrióza

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

 

Onkogynekologie

Název: Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 zkoumající chemoterapii v kombinaci s přípravkem pembrolizumab, nebo bez něj s následnou udržovací léčbou olaparibem nebo placebem, jakožto léčbu první linie pokročilého epiteliálního karcinomu vaječníků bez mutace BRCA. 

Číslo protokolu: MK-7339-001/ENGOT-ov43

Diagnóza: karcinom vaječníků

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

 

Název: Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3, zkoumající chemoradioterapii v kombinaci s přípravkem pembrolizumab nebo bez něj v léčbě vysoce rizikového, lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku (LACC) (KEYNOTE-A18/ENGOT-cx11)

Číslo protokolu: MK3475-A18/ENGOT-cx11

Diagnóza: karcinom děložního čípku

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

 

Název: Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, ověřující udržovací léčbu přípravkem Selinexor nebo placebem po kombinované chemoterapii u pacientek s pokročilým nebo recidivujícím karcinomem endometria.

Číslo protokolu: KCP-330-024

Diagnóza: karcinom endometria

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

 

Název: Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze 3 přípravku dostarlimab (TSR-042) plus karboplatiny-paklitaxelu ve srovnání s placebem plus karboplatinou-paklitaxelem u pacientek s recidivujícím nebo primárním pokročilým nádorem endometria (RUBY)

Číslo protokolu: 4010-03-001

Diagnóza: karcinom endometria

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

 

Název: Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3, zkoumající pembrolizumab oproti placebu v kombinaci s adjuvantní chemoterapií a s radioterapií nebo bez radioterapie v léčbě nově diagnostikovaného vysoce rizikového karcinomu endometria po chirurgickém zákroku s kurativním záměrem (KEYNOTE-B21/ENGOT-en11/GOG-3053)

Číslo protokolu: MK3475-B21/ENGOT-en11/GOG-3053

Diagnóza: karcinom endometria

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

 

Kontakt:

Ing. Martina Tomková, studijní koordinátorka, tel. 532 238 276

e-mail: 

 

Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Specializované ambulance
608 561 994 (Obilní trh)
606 718 041 (Bohunice)

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji