Menu
Česky English
532 23 1111

Historie kliniky

 

history

Dne 8. listopadu 1888 byla v městě Brně dokončena stavba významného zdravotnického zařízení, Zemské porodnice. Po více než stoleté existenci ústavního porodnictví dostalo Brno porodnický ústav, který byl ve své době jedním z nejmodernějších v rakousko – uherské monarchii.


Ústav nabízel celkem 107 lůžek: měl 7 postelí pro rodičky, 50 pro šestinedělky, 26 pro těhotné, 18 pro gynekologicky nemocné a 7 pro septické případy. Již v roce 1897 se počet lůžek zvýšil na 128, v roce 1914 na 150 a v období protektorátu na 180. Nový porodnický ústav otevřel cestu rychlému rozvoji ženského lékařství v Brně.

 

Období mezi válkami

Mezi I. a II. světovou válkou byl po odchodu profesora MUDr. Huberta Riedingera do penze vedením Zemské porodnice v Brně pověřen prof. MUDr. Jiří Trapl. Vyhlášením Československé republiky byly realizovány dřívější plány na založení univerzity v Brně. Její součástí měla být lékařská fakulta. Fakulty vznikly 28.1.1919 díky podpisu zákona o zřízení fakult. Šlo o fakultu právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou.
Ze Zemské porodnice se stalo místo výuky porodnictví a gynekologie. V roce 1919 tak vznikla gynekologicko - porodnická klinika jako zakládající pracoviště lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednostou kliniky a současně profesorem a ředitelem byl jmenován MUDr. Antonín Ostrčil. Profesor Ostrčil zajistil přístavbu fyzikální léčby, rentgenu, operačních sálů a velké posluchárny. Nadstavbu třetího patra hlavního traktu, zvažovanou již v předcházejících letech prof. Riedingerem, provedl jen z malé části a umístil do ní porodní sál a internát pro studenty. Započal výstavbu klinického bloku do Falkensteinerovy ulice, do něhož lokalizoval ambulance, laboratoře a klinická lůžka.
V září 1925 převzal Zemskou porodnici prof. MUDr. Gustav Műller. Nejprve dokončil vnitřní úpravy nového klinického bloku, dále rozšířil septické oddělení a zřídil onkologické oddělení a ambulanci pro onkologicky nemocné. Činnost profesora Műllera skončila tragickými politickými událostmi na sklonku 30. let.
Po odchodu profesora Műllera na zdravotní dovolenou v dubnu 1939 byl vedením kliniky pověřen prof. MUDr. Ludvík Havlásek. Jenže mezi tím byl - zcela bez vědomí Zemského úřadu - v německé odborném časopise vypsán konkurz na místo ředitele Zemské porodnice v Brně. Zemský úřad byl nakonec pod nátlakem donucen s platností od 1. května 1940 jmenovat novým ředitelem porodnice prof. MUDr. Herberta Rossenbecka.

 

Poválečné období

Celé poválečné období na brněnské gynekologické klinice bylo úzce spjato s osobností profesora Havláska, který vedení kliniky převzal necelý rok po osvobození. V roce 1948 vzniklo tzv. III. zemské oddělení. K jeho založení vedla potřeba rozdělit příliš velký a organizačně těžko zvládnutelný ústav, který měl přes 300 lůžek. Do funkcí ředitele porodnice a přednosty III. zemského oddělení byl jmenován prim. MUDr. Černoch.
Stále narůstal také počet studentů, takže o rok později, v roce 1949, vznikla II. gynekologicko – porodnická klinika. Jejím přednostou byl jmenován prof. Horálek. Klinika získala potřebné prostory ve Fakultní nemocnici na Pekařské ulici. Jenže byla torzem, porodnická část zde úplně chyběla. Klinka získala vlastní porodnické oddělení - bývalé Šilhanovo sanatorium na ulici Veveří v Brně - teprve roku 1954. Po zrušení III. zemského oddělení v roce 1960 byla II. klinka převedena do areálu Fakultní porodnice a na místo přednosty nastoupil prof. MUDR. Miloslav Uher.

 

První dítě ze zkumavky a co bylo po roce 1964

Po úmrtí profesora Havláska v roce 1964 profesor Uher jako odchovanec I. kliniky vyhověl žádosti bývalých spolupracovníků a vrátil se zpět na I. gynekologicko – porodnickou kliniku jako její přednosta.
Od roku 1979 se na této pozici postupně vystřídali: doc. MUDr. Jaromír Martinčík, doc. MUDr. Miloslav Sládek, prof. MUDr. Miloslav Uher a poté prof. MUDr. Zdeněk Čupr. Od roku 1993 do srpna 1998 zastával funkci přednosty kliniky prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Jednou z nejvýznamnějších událostí bylo dne 4. listopadu 1982 narození prvního "dítěte ze zkumavky" v Československu a východní Evropě (více na www.ivfbrno.cz).
Přednostou II. gynekologicko - porodnické kliniky se v roce 1965 stal prof. MUDr. Jaroslav Staníček (přednosta I. kliniky v letech 1964 – 65), roku 1973 prof. MUDr. Miloslav Uhlíř a v roce 1983 doc. MUDr. Miloslav Sládek. Od začátku roku 1988 do srpna 1998 byl přednostou kliniky prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.

 

Novodobá historie

Novodobá historie, neboli vývoj od počátku 90. let, byla provázena mnoha proměnami jak ve zdravotnictví tak i ve školství. Nová organizace a management umožnily zkvalitnit péči, zlepšit vybavenost, komfort a hygienické zázemí pacientek, organizační změny vedly k získání investičních prostředků určených pro modernizaci jednotlivých oddělení, vybavení počítačovou technikou, výstavbu operačních sálů, dokonalejší přístrojové vybavení JIP novorozenců i dospělých, laboratoří atd.
Došlo k rozvoji nových oborů, zejména mammologie s dokonalou diagnostickou technologií a léčbou. Rovněž obor asistované reprodukce zaznamenal dynamický rozvoj nejmodernějších reprodukčních technik včetně andrologie, genetiky a imunologie. Fakultní porodnice byla z hlediska organizačního začlenění do roku 1992 součástí FN U sv. Anny. V průběhu nové strategie organizace racionální zdravotnické péče došlo v roce 1992 nejprve k osamostatnění a následně v roce 1998 k jejímu sloučení s dvěma velkými nemocničními centry - FN Bohunice a Fakultní dětská nemocnice. Ředitelem komplexu nemocnic byl jmenován MUDr. Jan Burian.
Počínaje rokem 1994 je zajišťována komplexní péče o ženy s onemocněním mléčné žlázy včetně preventivních mamografických vyšetření. Senologickou péči zajišťují společně s gynekology i chirurgové, kliničtí onkologové, radiodiagnostici a radioterapeuti a psycholog.

 

1998 - dosud

V průběhu srpna 1998 došlo na pracovišti v Porodnici z ekonomicko – provozních důvodů ke sloučení I. a II. gynekologicko – porodnické kliniky. Tak po téměř padesátileté historii zanikla II. klinika, kterou založil prof. Horálkem. Přednostou sloučené I. kliniky v Porodnici se od září 1998 stal prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
V průběhu roku 2001 proběhly četné odborné a organizační změny, které 1. února 2002 vyústily ve spojení brněnských gynekologicko – porodnických klinik do jednoho celku: Gynekologicko – porodnické kliniky MU a FN Brno, jak o tom společně rozhodli ministři zdravotnictví a školství. Nyní je klinika lokalizována na dvou pracovištích –  v Porodnici  na Obilním trhu a v areálu FN BRNO v  Bohunicích.
Vznik komplexního pracoviště, rozsah a kvalita poskytovaných služeb se zapojením do evropského systému vzdělávání byly podmínkou k získání akreditace Unie evropských medicínských specialistů (UEMS) a European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) se sídlem v Bruselu. Tato akreditace byla dosažena na podzim roku 2002 a umožnila klinice zapojit se do jednotného systému postgraduálního vzdělávání v zemích Evropské unie.

Od ledna 1998 došlo k vytvoření Fakultní nemocnice Brno sloučením Fakultní porod­nice, Fakultní dětské nemocnice a Fakultní nemocnice Bohunice. Ředitelem se stal MUDr. Jan Burian.
Od 1.9.2001 přebral II. kliniku MU a FN Brno v Bohunicích prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. a došlo k propo­jení zdravotnického provozu s I. klinikou v Porodnici.
Dne 1.2.2002 došlo společným rozhodnutím ministrů zdravotnictví a školství ke sloučení I. a II. klini­ky v jedno klinické  a výukové pracoviště Masarykovy univerzity ve FN Brno s názvem: Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno. Přednostou se stal prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. Klinika je lokalizovaná na dvou místech - pracoviště Porodnice a pracoviště Bohunice.
Dne 23.11.2004 byla usnesením Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ustavena Katedra porodní asistence. Vedoucím katedry je od roku 2005 doc. MUDr. I. Crha, CSc.
V letech 1993–2006 proběhla na klinice rozsáhlá rekonstrukce operačního traktu, ARO a novorozenecké JIP. Rovněž byly zmodernizovány ambulance, část lůžkových oddělení, porodní sál a komunikační věže. Od 1.6.2005  je v provozu Jednotka perinatologické intenzivní péče na obou porodních sálech.
V květnu 2006 klinika získala certifikát systému jakosti ISO 9001:2000 pro poskytování léčebně preventivní péče v oblasti perinatologie, gynekologie, onkogynekologie a asistované reprodukce. Během celého roku probíhalo sjednocení Systému řízení jakosti v rámci celé FN Brno.
V červnu 2007 proběhlo výběrové řízení na přednostu Gynekologicko - porodické kliniky MU a FN Brno. Do funkce přednosty  na období 2007–2012 byl znovu jmenován prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 
V roce 2007 byla zahájena celková rekonstrukce perinatologického úseku na bohunickém pracovišti medicíny dospělého věku (PMDV).  
K 31. 12. 2007 měla klinika celkem 218 lůžek. Pracoviště Porodnice mělo 162 gynekologických a porodnických lůžek, 3 lůžka intenzivní perinatologické péče a zajišťovalo regionální komplexní péči porodnickou, gynekologickou, onkogynekologic­kou a vysoce specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce. Pracoviště Bohunice mělo 50 gynekologických a porodnických lůžek, 3 lůžka intenzivní perinatologické péče a zajišťovalo regionální komplexní gynekologickou péči a intermediární specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny.
V červnu 2008 byla ukončena první část celkové rekonstrukce perinatologického úseku na bohunickém pracovišti medicíny dospělého věku (PMDV) a bylo otevřeno oddělení perinatologie A. Druhá etapa byla završena otevřením oddělení šestinedělí perinatologie B v říjnu roku 2008. Rekonstrukce operačního sálu na Porodním sále v Bohunicích byla dokončena v prosinci roku 2008. 
K 31. 12. 2012 měla klinika celkem 150 lůžek. Pracoviště Porodnice mělo 91 gynekologických a porodnických lůžek, 3 lůžka intenzivní perinatologické péče a zajišťovalo regionální komplexní péči porodnickou, gynekologickou, onkogynekologic­kou a vysoce specializovanou v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce. Pracoviště Bohunice mělo 65 gynekologických a porodnických lůžek, 3 lůžka intenzivní perinatologické péče a zajišťovalo regionální komplexní gynekologickou péči a intermediární specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny.
K 31. 12. 2016 měla klinika celkem 144 lůžek. Pracoviště Porodnice mělo 79 gynekologických a porodnických lůžek z toho 3 lůžka intenzivní perinatologické péče. Pracoviště zajišťovalo regionální komplexní péči porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce. Pracoviště Bohunice mělo 65 gynekologických a porodnických lůžek, z toho 3 lůžka intenzivní perinatologické péče. Pracoviště zajišťovalo regionální komplexní gynekologickou péči a intermediární specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny. 

 

Od 1. 1. 2020 je přednostou kliniky doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Centrální objednávání
(ve všední dny 8:00-12:00 a 12:30-15:30)

+420 606 718 041 (Bohunice)
+420 608 561 994 (Obilní trh)

Porodní sál
- 532 233 961 (Bohunice)
- 532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická pohotovost
- 532 233 953 (Bohunice)
- 532 238 373 (Obilní trh)
- 532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji