Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení klinické psychologie

 

Vedoucí klinický psycholog:

PhDr. Věra Čoupková

532 232 757

532 232 371 

Asistentka - sekretářka:  Lenka Šlechtická  532 232 433

pracoviště Bohunice, Pavilon G, 5. patro.

 

Zástupce vedoucí OKLP:
pro školství  Mgr. Petra Bučková 532 238 292
zástupce pro vědu a výzkum  Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.  532 231 307

 

Informace o nás:

Oddělení klinické psychologie FN Brno se nachází v areálu Bohunice v pavilonu G, 5. patro a zajišťuje klinicko-psychologickou péči zejména pro tělesně nemocné hospitalizované pacienty, kteří jsou v rámci nemocnice léčeni nebo se po vyléčení stávají ambulantními pacienty nemocnice.

FN Brno tvoří přes padesát klinik a oddělení. Klinicko-psychologickou péči tělesně nemocným pacientům poskytují psychologové ve zdravotnictví a kliničtí psychologové jsou součástí multidisciplinárních týmů. Na ostatních klinikách a odděleních je pacientům péče poskytována konziliárně jako vyžádaná péče lékařů.

Kliničtí psychologové svoji péči poskytují především formou krizové intervence, klinicko-psychologické podpory pacientů během hospitalizace, psychoterapeutické péče a paliativní péče. Dále provádějí klinicko-psychologická vyšetření (např. komplexní neuropsychologická vyšetření, vyšetření předtransplantační apod.).

Klinicko-psychologická péče probíhá především formou osobních setkání pacienta s klinickým psychologem; k péči je možné se souhlasem pacienta přizvat jeho rodinné příslušníky. Dále formou kolektivní při různých edukacích v rámci zdravotního stavu či onemocnění. Výjimečně také formou skupinovou, kdy se více pacientů, např. se stejnými obtížemi či se stejnou diagnózou, setkává v pravidelných intervalech.

Od 1. 9. 2021 zahájilo svoji činnost Centrum psychosomatické péče.

Cílem centra je propojení jednotlivých odborností do jednoho léčebného programu podle multidisciplinárního a multimediálního přístupu.

Centrum je složeno z Oddělení klinické psychologie, Oddělení léčby bolesti, psychiatra a fyzioterapeutů.

Oddělení klinické psychologie (OKLP) zajišťuje klinicko-psychologické péče o pacienty FN Brno s postcovidovým syndromem. Spolupráce probíhá několika formami – vyšetření kognitivních funkcí s následnou možností skupinové neurokognitivní rehabilitace, skupinová psychoterapeutická péče, individuální krizová intervence.

OKLP od roku 2024 poskytuje psychologickou péči pro zaměstnance FN Brno.

Kliničtí psychologové se podílí na grantových projektech na klinikách a supervizní činnosti krizových interventů. Zajišťují též semináře pro zaměstnance dle potřeb klinik.

Klinicko-psychologickou péči duševně nemocným pacientům poskytují kliničtí psychologové v rámci Psychiatrické kliniky FN Brno a LF MU, pacientům se sexuologickými potížemi kliničtí psychologové v rámci Sexuologického oddělení FN Brno, se kterými OKLP spolupracuje.

Pro studenty oboru psychologie vysokých škol a pro absolventy, kolegy zařazené do specializační přípravy v oboru klinická psychologie, Oddělení klinické psychologie poskytuje týdenní anebo dlouhodobé stáže v rámci oboru. Podstatným způsobem se podílíme na realizaci kazuistických seminářů určených kolegům v předatestační přípravě.

Oddělení klinické psychologie zajištuje garanci specializačního vzdělávání v oboru klinické psychologie a FN Brno je akreditovaným pracovištěm pro uskutečňování teoreticko-praktické části vzdělávacího programu v oboru klinické psychologie.

 

Veškerá psychologická vyšetření či psychoterapie jsou určena pouze pro hospitalizované pacienty ve FN Brno či zaměstnance FN Brno.

 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji