Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dne 31. prosince 2019 jsou úřední hodiny Centrální podatelny FN Brno v areálu Bohunice pouze od 7:00 do 14:00 hodin +++ FN Brno nezajišťuje pohotovost pro dospělé pacienty, pouze pro děti. Více zde.

MUDr. Iva Mihulová z Kliniky radiologie a nukleární medicíny: Význam mamografického screeningu

Rakovina prsu je v současné době nejčastějším typem rakoviny postihující ženy a také nejčastější příčinou úmrtí spojených s rakovinou u žen v Evropě. Právě screeningové programy pro sekundární prevenci přinesly 40% snížení úmrtnosti na toto nádorové onemocnění. Jedná se o jedinou ověřenou metodu snižování úmrtnosti na karcinom prsu v České republice.

Screeningové mamografické vyšetření podstupují ženy bezpříznakové za účelem zachycení karcinomů převážně menších rozměrů s příznivějším rozsahem nežli karcinomy zjištěné u žen s pohmatovým nálezem v prsu. Právě záchyt rakovinného onemocnění v jeho časných stádiích znamená v mnoha případech pro pacientku nejen celkově vyšší šance na zdárné překonání tohoto onemocnění, ale zároveň s sebou přináší i méně rozsáhlé terapeutické intervence a následné doléčení. Pro ženy to znamená mnohem větší šanci vrátit se po léčbě do běžného života s jeho vyšší kvalitou.

Důležitost detekce karcinomu prsu ve fázi lokálního onemocnění bez postižení regionálních mízních uzlin si jako první uvědomil v polovině 19. století Henri Francois LeDran. První úspěšný organizovaný screening byl proveden podle Health Insurance Plan of Greater New York jako randomizovaná studie a potvrdil, že je vůbec reálné vyhledávat bezpříznaková stadia karcinomu prsu. V České republice byl národní program mamografického screeningu zahájen v 2. pololetí roku 2002. Jedním z hlavních rizikových faktorů rakoviny prsu u žen je věk. Tento národní program proto nabízel do konce roku 2009 bezplatné screeningové vyšetření ženám ve věku 45–69 let, ve dvouletých intervalech. Na přelomu roku 2009-2010 došlo na základě „zvacího“ pilotního projektu, který ověřil zájem seniorek o screening, ale také v souvislosti s vyhodnocením přínosu preventivní mamografie pro tuto věkovou skupinu ke zrušení horní věkové hranice pro screeningový program. Česká republika se tak stala první zemí v Evropě, která nemá horní věkovou hranici pro mamografický screening. Síť akreditovaných center prochází jednou za dva roky náročným procesem reakreditace, která zkoumá personální úroveň, kvalitu přístrojového vybavení a dodržování všech podmínek, které ukládá na základě evropských doporučení odborná společnost.

 

Od oficiálního zahájení screeningu v České republice do r. 2010 bylo vyšetřeno celkem 3 056 907 žen. U těchto vyšetřených žen bylo zachyceno 14 914 karcinomů prsní žlázy, přičemž více než 70 % z těchto zachycených karcinomů se nacházelo v časných stádiích (T1 a Tis). Ve většině případů tedy v časných stadiích s dobrou prognózou.

Zisk z pravidelného mamografického vyšetřování bezpříznakových žen vychází ze skutečnosti, že většina nádorů prsu je zobrazitelná v preklinické fázi. Smysluplná prevence znamená vyšetření žen od určitého věku jednou za dva roky, aby se využilo takzvané mamografické okénko, tj. období, kdy je nález již patrný mamograficky, ale bez klinického korelátu. Mamografické okénko je v průměru dvouleté, proto má většina světových screeningových programů dvouleté intervaly.

Mamografie byla a je prioritní ověřená metoda snižování úmrtnosti na karcinom prsu, a to i přes možnost falešné negativity, která u mamografie úzce souvisí s typem žlázy. Čím je mamogram přehlednější, dobře čitelný, roste pravděpodobnost odhalení ložiska minimální velikosti. V některých citacích se objevují informace, že mamografie je schopna zobrazit ložisko dokonce o velikosti 1–3 mm, což je pravda, ale tyto záchyty musíme považovat spíše za vzácné. Dobrá pracoviště diagnostikují ložiska o velikosti 5–8 mm. Při této velikosti nalezeného nádoru můžeme počítat s tím, že jsme karcinom zastihli ve fázi lokálního onemocnění, a pokud tuto predikci potvrdí i negativita sentinelové uzliny, můžeme říci, že cíle screeningového programu byly naplněny.

Screening nádorů prsu v Čechách a na Moravě úspěšně snižuje úmrtnost na karcinom prsu již přes 15 let. Trend neustále se rozevírajících nůžek v poměru incidence a mortality v České republice je jednoznačným potvrzením, že screening byl dobře nastaven.

 

Mamodiagnostické pracoviště v Porodnici na Obilním trhu je detašovaným akreditovaným screeningovým pracovištěm Kliniky radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno vedené prof. MUDr. Vlastimilem Válkem, CSc., MBA.

Od roku 2002 je pracoviště zařazeno mezi akreditovaná screeningová pracoviště ČR a je školícím centrem pro mamodiagnostiku.

Mamografické oddělení eviduje přibližně 75 000 žen, dále asi 1600 žen s diagnózou karcinomu mléčné žlázy, sleduje 7 000 žen s mutací genu BRCA 1, 2 a pak i skupinu 6 000 žen s prokázaným zvýšeným rizikem vzniku karcinomu mléčné žlázy stanovené histologicky (2x, 5x).

 

Fotogalerie
Kontakty:

Centrální objednávaní (telefony):
CT 532 23 3548
MR, PET/MR 532 23 2879
Skiagrafie (RTG) 532 23 3797
Ultrazvuk 532 23 3597
Angiografie, intervence 532 23 2870
Skiaskopie 532 23 2870
Denzitometrie 532 23 2481
Mammografie 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie) 532 23 3583

Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 233 007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 233 006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 233 008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 233 546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji