Menu
Česky English
532 23 1111

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.; PhDr. Filip Dosbaba; Mgr. Ladislav Baťalík: Čtvrt století Kardiovaskulární rehabilitace ve FN Brno

Kardiovaskulární rehabilitace (KR) má ve Fakultní nemocnici Brno dlouholetou tradici. V rámci České republiky byla naše nemocnice jedním z prvních pracovišť, které začalo systematicky a standardně provádět ambulantně řízený trénink jako součást léčby kardiaků. Počátky kardiovaskulární rehabilitace sahají do roku 1993 a jsou spojeny se jmény doc. MUDr. Václava Chaloupky, CSc., posledního přednosty Oddělení funkčního vyšetřování FN Brno, a jeho manželky – fyzioterapeutky Šárky Chaloupkové. V současnosti naše pracoviště funguje v rámci detašovaného pracoviště Rehabilitačního oddělení na Interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice Brno. 


Po opatrných začátcích se kardiovaskulární rehabilitace ve FN Brno postupně proměnila, trénink je v současnosti delší, intenzivnější a bezpečnější. Tento fakt souvisí se značným medicínským pokrokem v diagnostice i léčbě srdečních chorob. Od roku 1993 do konce roku 2016 absolvovalo tréninkový cyklus přes 1500 kardiaků po akutním infarktu myokardu, s chronickým srdečním selháním nejčastěji ischemické etiologie, po kardiochirurgických intervencích (standardně aorto-koronární bypass a náhrady chlopní) a také nemocných, kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci z důvodu hemodynamicky významné stenózy koronárního řečiště, aniž by prodělali akutní infarkt myokardu. 

Od roku 2000 poskytujeme na našem pracovišti také III. fázi kardiovaskulární rehabilitace určenou pro pacienty, jež absolvovali II. fázi plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Naše pracoviště tedy standardně nabízí všem kardiakům rehabilitaci od akutního lůžka až po celoživotní udržovací fázi. Intervenční tréninkový kardiovaskulární rehabilitační program je součástí II. fáze KR, která je klíčovým bodem v celém sekundárně a terciárně preventivním procesu u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. Dochází zde k hemodynamické adaptaci pacienta na běžnou fyzickou zátěž, k postupnému zvyšování aerobní kapacity a k osvojování principů pravidelného aerobně-odporového tréninku. Hlavním přínosem pro pacienta je tedy zvýšení kvality života, redukce rizikových faktorů ischemické choroby srdeční (ICHS) a odstranění strachu z provádění pravidelné pohybové aktivity. Metodiku tréninku včetně nastavení progrese intenzity provádí na našem pracovišti erudovaný fyzioterapeut – specialista v kardiovaskulární rehabilitaci. Samozřejmostí je také dlouhodobé monitorování reakce hemodynamických parametrů na zátěž, ale také konzultace s kardiologem stran nastavené farmakologické léčby a jejího vlivu na prováděný trénink. 

Několikaleté výsledky studií našeho pracoviště poukazují na signifikantní zlepšení kardiorespiračních ukazatelů a ukazatelů tolerance zátěže po absolvování tréninku podobně jako v jiných studiích. Prospěšnost kardiovaskulární rehabilitace byla za poslední tři dekády prokázána stovkami studií. Lze tedy oprávněně předpokládat, že také u pacientů rehabilitovaných ve FN Brno dojde po absolvování KR k významnému zlepšení jejich prognózy, ale pouze za předpokladu, že si budou i nadále udržovat aerobní zdatnost získanou v II. fázi KR.

Nesmíme opomenout důležitou úlohu kardiovaskulární rehabilitace také u nemocných po operaci chlopenních vad, kde jsou výstupy řízené tréninkové aktivity mírně odlišné od nemocných s ICHS. Primárním cílem není ovlivnění rizikových faktorů ICHS, ale kardiorespirační adaptace na zátěž po operaci, celková rekonvalescence organismu a psychologický start do aktivního života jedince, kterému byla odstraněna hemodynamicky významná limitace kardiovaskulárního systému.  

Cílem našeho pracoviště není jen vytváření tréninkových plánů pro naše pacienty, rovněž vychováme budoucí erudované fyzioterapeuty jako odborníky na kardiovaskulární rehabilitaci, rozšiřujeme povědomí o KR u lékařů i mimo naše pracoviště, ale také pracujeme na zavádění nových rehabilitačních postupů do běžné klinické praxe, jež jsou v zahraničí považovány za zcela standardní. Na našem pracovišti si uvědomujeme, že bez KR nebude léčba akutních koronárních syndromů nikdy komplexní.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji