Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Přednášky a publikace - Klinika dětské chirurgie¸ ortopedie a traumatologie

2014

Článek v časopise

DOLEŽEL, Z., JABANDŽIEV, P., RÁČILOVÁ, Z., ŠTARHA, J., DOSTÁLKOVÁ, D., ZERHAU, P. Tranzitorní pseudohypoaldosteronismus - nefro-urologické "puzzle". Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(1), 3-11. ISSN 0069-2328.

PRÍVAROVÁ, E., GRIŠČÍKOVÁ, L., LOKAJ, M., VOKURKOVÁ, J., MAZÁNEK, P., AUTRATA, R. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(2), 62-65. ISSN 1211-9059.

STARÝ, D., MACHÁČEK, R., DOUŠEK, R., HNILIČKA, B., TŮMA, J., PLÁNKA, L. Laparoskopická cholecystektomie u dětí a adolescentů. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(1), 11-15. ISSN 0035-9351.

ŠKVAŘIL, J., PLÁNKA, L., VESELÝ, K., SRNEC, R., NEČAS, A. Doplnění dlahové osteosyntézy stehenní kosti intramedulárním hřebem – experimentální studie. Úrazová chirurgie. 2014, 22(4), 81-84. ISSN 1211-7080.

URBÁŠEK, K., PLÁNKA, L. Selhání primární léčby dislokované suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. 2014, 81(1), 57-62. ISSN 0001-5415.

ZERHAU, P., MACKERLE, Z., HUSÁR, M., BRICHTOVÁ, E., SOCHŮRKOVÁ, D., GOEPFERT, E., FALDYNA, M. Limitations in using rabbit bladders in electrophysiological and urodynamic experiments. Veterinární medicína. 2014, 59(8), 376-381. ISSN 0375-8427.

Příspěvek v konferenčním sborníku

PRÍVAROVÁ, E., LOKAJ, M., GRIŠČÍKOVÁ, L., VOKURKOVÁ, J., MAZÁNEK, P., AUTRATA, R. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Litomyšl, 26.09.2014 - 27.09.2014. In: IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014, 15(Suppl. 1), 63-65. ISSN 1213-1032.

2013

Článek v časopise

BIBROVÁ, Š., TŮMA, J., HNILIČKA, B., PLÁNKA, L.  Poranění břicha u dětí. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, č. 4, s. 257-258.

BRICHTOVÁ, E., CHLACHULA, M., HRBÁČ, T., LIPINA, R.  Endoscopic third ventriculostomy in previously shunted children. Minimally Invasive Surgery. 2013, roč. 2013, č. 584567, s. 1-4.

CHARVÁTOVÁ, M., FABEROVÁ, R.,  PLÁNKA, L., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., SKOTÁKOVÁ, J.  Magnetická rezonance v diagnostice syndromu Klippel-Trenaunay. Česká radiologie. 2013, roč. 67, č. 4, s. 296-302.

JOCHYMEK, J., ONDRUŠ, Š., GÁL, P.  Artroskopické nálezy při poranění kolenního kloubu dětí a adoescentů v materiálu KDCHOT FN Brno v letech 2007-2011. Úrazová chirurgie. 2013, roč. 20, č. 4, s. 107-111.

PAVELKA, Z., MAGNOVÁ, O., KŘEN, L., SVOBODA, T., BRICHTOVÁ, E., ŠTĚRBA, J.  Germinom thalamu u dítěte s projevy předčasné pseudopuberty - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013, roč. 76, č. 4, s. 497-500.

POUL, J., URBÁŠEK, K., ROČÁK, K.  Porovnání přesnosti korekce proximálního femuru klasickými úhlovými dlahami a systémem kanalizovaného pediatricko-ortopedického instrumentária (CAPOS). Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2013, roč. 80, č. 1, s. 43-46.

ROČÁK, K., POUL, J., URBÁŠEK, K.  Přesnost korekce proximálního femuru s fixací LCP dětskými kyčelními dlahami. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2013, roč. 80, č. 4, s. 273-277.

ŠKVAŘIL, J., PLÁNKA, L., SRNEC, R., PROKS, P., NEČAS, A., GÁL, P.  Experimentální léčba diafyzárníhokostního defektu využitím trikalciumfosfatu. Úrazová chirurgie. 2013, roč. 21, č. 1, s. 10-16.

VENTRUBA, J., MACKERLE, Z., ŠTĚRBA, J.  Possibility of Endoscopic Third Ventriculostomy Instead of Internal Drainage System to Treat Obstructive Hydrocephalus in Children with Posterior Fossa Tumours. Journal of Pediatric Oncology. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 54-61.

Příspěvek do odborné knihy

BRICHTOVÁ, E., PAVELKA, Z.  Syndrom míšní komprese. In:  Bajčiová, V. Náhlé příhody v dětské onkologii. Praha : Mladá fronta, 2013. s. 27-33. ISBN 78-80-204-2877-6.

ZERHAU, P., BAJČIOVÁ, V.  Obstrukce močových cest. In: BAJČIOVÁ, V. Náhlé příhody v dětské onkologii. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 212-219. ISBN 78-80-204-2877-6.

Příspěvek do sborníku

BIBROVÁ, Š.  Transplantace orgánů z pohledu mezinárodní a vnitrostátní právní úpravy. In: Cofola 2013: The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 412-429. ISBN 978-80-210-6625-0.

MACKERLE, Z., BRICHTOVÁ, E., SMRČKA, M.  Kraniofaryngeomy. In: 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů - Sborník. Brno: Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, 2013, s. 115-115. ISBN 978-80-85825-73-2.

SMRČKA, M., BRICHTOVÁ, E., JURÁŇ, V.  Chirurgický přístup k tumorům talamu. In: 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů - Sborník. Brno: Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, 2013, s. 109-109. ISBN 978-80-85825-73-2.

 

2012

Článek v časopise

Jochymek, J., Ondrus, S., Skvaril, J.  Artroskopie kolenního kloubu u dětí a adolescentů s úrazovou anamnézou. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2012, roč. 79, č. 2, s. 131-134.

Jochymek, J., Ondrus, S., Skvaril, J.  Fraktura interkondylické eminence v dětském věku. Výsledky dlouhodobého sledování.Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2012, roč. 79, č. 5, s. 442-446.

Jochymek, J., Straka, M., Skvaril, J., Planka, M.  Řešení  následků Monteggiovy zlomeniny v dětském věku. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2012, roč. 79, č. 1, s. 48-50.

Planka, L., Srnec, R., Rauser, P., Starý, D., Filová, E., Jancar, J., Juhasová, J., Kren, L., Necas, A., Gal, P.  Nanotechnology and mesenchymal stem cells with chondrocytes in prevention of partial growth plate arrest in pigs.Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, 2012, roč. 156, č. 2, s. 128-134.

Poul, J.  Výsledky Ponsetiho metody v odstupu 4 až 6 let od začátku terapie. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 2012, roč. 79, č. 6, s. 524-528.

Skotáková, J., Bartl, V., Charvátová, M., Ráčilová, Z., Dohnalová, L.  Fraktury dlouhých kostí u dětí. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 4, s. 354-358.

Skotáková, J.,Charvátová, M., Mach, V., Šenkyřík, J., Ventruba, J., Mackerle, Z., Pavelka, Z., Zitterbart, K.  Intraventrikulární tumory u dětí. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 1, s. 30-34.

Ventruba, J., Mackerle, Z., Zitterbart, K., Šterba, J.  Endoscopic Third Ventriculostomy to Treat Hydrocephalus in Children with Brain Tumours - a single Centre Experience (Endoskopická ventrikulostomie III. komory v léčbě hydrocefalu u dětí s mozkovými tumory - zkušenosti jednoho centra). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 212-217.

Odborná kniha

Štětkářová, I., Ehler, E., Jech, R., Poul, J.  Spasticita a její léčba. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2012. 291 s. 978-80-7345-302-2.

Příspěvek do odborné knihy

Jochymek, J., Bajerová, J.  Dětská ortopedie. In Repko, M., a kol. Perioperační péče o pacienta v ortopedii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 149-161.

 

2011

Abstrakt v časopise

Štěrba, J., Pavelka, Z., Zitterbart, K., Ventruba, J., Smrčka, M., Šlampa, P. Dětská neuroonkologie + genetické aspekty dětských neurologických onemocnění. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 107, s. S21-S21.

Abstrakt ve sborníku

Bartl, V., Škvařil, J. Indikace k operační léčbě diafyzárních zlomenin předloktí u dětí a metodika ESIN. In Sympozium Dětské zlomeniny Liblice 2011, 11. – 12. 5. 2011. : 2011.

Bartl, V., Škvařil, J., Hnilička, B. MIROS – první zkušenost. In Sympozium Dětské zlomeniny Liblice 2011, 11. – 12. 5. 2011. : 2011.

Bibrová, Š., Hnilička, B., Hnilička, J., Bartl, V., Gál, P. Analýza poranění u dětí do 5 let věku. In Sborník přednášek 57. kongresu slovenských a českých detských chirurgov. Jasná, Slovensko, 9. – 11. 3. 2011. : 2011. s. 40-40.

Brichtová, E. Cranioplasty using aloplastic porous material in pediatric patients. In 14th European Congress of Neurosurgery, Řím, Itálie, 9.- 14.10.2011. Řím : 2011.

Brichtová, E. Léčba posthemoragického hydrocefalu u novorozenců s nízkou porodní hmotností. In 45. česko- slovenské dny dětské neurologie, Plzeň, 26.- 28.5.2011. Plzeň : 2011. s. 11-11.

Brichtová, E., Pavelka, Z., Ježová, M., Skotáková, M., Štěrba, J. Tumory mozku manifestované v prvním roce věku. In Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice, 10.-11.11.2011. : 2011.

Brichtová, E., Skoda, J., Zitterbart, K., Loja, T., Pavelka, Z., Valášková, I., Hermanová, M., Štěrba, J., Veselská, R. An atypical clinical course and molecular genetic finding in glioblastoma multiforme in a child. In 14th European Congress of Neurosurgery, Řím, Itálie, 9.-14.10.2011. Řím : 2011.

Brichtová, E., Wechsler, D., Elstnerová, L. Léčba posthemoragického hydrocefalu u novorozenců s nízkou porodní hmotností. In 57. kongres slovenských a českých detských chirurgov, Jasná- Nízke Tatry, Slovensko 9.-12.3.2011. : 2011.

Brichtová, E., Zapletal, O., Mackerle, Z. Remodelation surgery in craniosynostosis. In 9th European Craniofacial Congress, Salzburg, Rakousko. Salzburg : 2011.

Jochymek, J., Ondruš, Š., Škvařil, J. Artroskopie kolenního kloubu u dětí s úrazovou anamnézou. In Pracovní schůze sekce dětské ortopedie České společnosti ortopedie a traumatologie - Benešov u Prahy. : 2011.

Kaiser-Šrámková, L., Poul, J. Prodlužování femuru u dětí - výsledky za posledních 10 let. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 54.

Nečas, A., Proks, P., Crha, M., Urbanová, L., Srnec, R., Plánka , L. Implant failures of titanium 4.5 LCP vs. 4.5 LCP Plate/Rod construct used for fixation of femoral defect treated with stem cells transplantation in pigs. In Abstract book 12th European congress of pediatric surgery. Barcelona : 2011. s. 245-245.

Ondruš, Š. Adamantinom dětského věku. In 10. Pracovní schůze sekce dětské ortopedie České společnosti ortopedie a traumatologie - Benešov u Prahy. : 2011.

Plánka, L., Klíma, J., Starý, D., Křen, L., Vojtová, L., Rampichová, M., Crha, M., Proks, P., Gál, P., Nečas, A. Nanotechnology and mesenchymal stem cells plus chondrocytes in prevention of growth plate arrest in miniature pigs. In Abstract book 12th European congress of pediatric surgery. Barcelona 15. – 18. 6. 2011. Spain : 2011. s. 121-121.

Plánka, L., Srnec, R., Rauser, P., Starý, D., Juhasová, J., Klíma, J., Vojtová, L., jančár, J., Veselý, K., Gál, P., Nečas, A. Mesenchymal Stem Cells in combination with chondrocytes in the treatment of deep articular surface defect. In Abstract book: SICOT 2011 XXV Triennial World Congress. Prague 6. – 9. 9. 2011. Praha : 2011. s. 731-731.

Plánka, L., Starý, D., Bartl, V., Hnilička, B., Gál, P. Využití LCP v dětské traumatologii. In : 2011.

Plánka, L., Tůma, J., Macháček, R., Starý, D., Gál, P. Invaginace? Laparoskopicky?!?!?! In Sborník přednášek 57. kongres slovenských a českých detských chirurgov. Jasná, Slovensko, 9. – 11. 3. 2011. : 2011. s. 40-40.

Poul, J. Artrografie kyčle u VDK. In 10. Pracovní schůze sekce dětské ortopedie České společnosti ortopedie a traumatologie - Benešov u Prahy. : 2011.

Poul, J. Foot problems in CP patients. In SICOT 2011, XXV Triennial World Congress. Prague 6. – 9. 9. 2011, Czech republic. Instructional course lectures. : 2011.

Poul, J. Lengthening of long bones- complications.. In SICOT 2011 XXV Triennial World Congress. Prague 6. – 9. 9. 2011, Czech republic. Instructional course lectures. : 2011.

Poul, J. MMC – ortopedické aspekty. In Sborník abstrakt 5. Jánskolázeňské sympoziu 13. – 15.1.2011. Jánské Lázně : 2011.

Poul, J. Omyly a komplikace při rekonstrukčních a prolongačních výkonech na horní končetině u dětí. In Sborník abstrakt: Moravské ortopedické a traumatologické dny 1. – 2. 12.2011. Olomouc : 2011.

Poul, J., Urbášek, K. Zhodnocení přínosu kanylovaného instrumentária (CAPOS) při osteotomii proximálního femoru. In Národní kongres ČSOT 2011, 18. – 21.5.2011 Praha, Česká republika. : 2011.

Ryšavá, M., Vokurková, J., Lukášová, O. Velofaryngeální insuficience, její chirurgické řešení u dětí. In 4. Sympozium o léčbě bolesti, Brno, 29. – 30. 4. 2011. : 2011. s. 22-24.

Tůma, J. The use of 3,5mm laparoscopic instruments in children. In Sborník přednášek 57. kongresu slovenských a českých detských chirurgov. Jasná, Slovensko, 9. – 11. 3. 2011. : 2011. s. 40-40.

Tůma, J., Macháček, R., Starý, D., Bajer, M., Bajerová, K. Miniinvasive surgery in Crohn‘s disease in children. In Sborník přednášek 57. kongresu slovenských a českých detských chirurgov. Jasná, Slovensko, 9. – 11. 3. 2011. : 2011. s. 40-40.

Urbášek, K., Jadrný, J. Před a pooperační parametry chůze u pacientů trpících spastickou formou dětské mozkové obrny. In XVIII. Konference mladých lékařů – Brno. : 2011.

Urbášek, K., Jadrný, J., Kaiser-Šrámková, L. Does The Proximal Femoral Varisation Osteotomy Negatively Affects Gait Parameters In Patients Suffering From Legg-Calvé-Perthes Disease? In 20th Annual Meeting of ESMAC - Vídeň – poster. : 2011.

Urbášek, K., Jadrný, J., Kaiser-Šrámková, L. Srovnání radiologických a funkčních výsledků při chůzi po prodělané Legg-Calvé-Perthesově chorobě. In XIX. Frejkovy dny – Brno. : 2011.

Urbášek, K., Jadrný, J., Kaiser-Šrámková, L., Poul, J. Parametry chůze po prodělané Legg-Calvé-Perthesově chorobě. In Národní kongres ČSOT – Praha. : 2011.

Urbášek, K., Jadrný, J., Poul, J. Pre – and Postoperative Motion Data in Cerebral Palsy Patiens. In XXXI. Červeňanského dni - Bratislava, Slovensko. : 2011.

Urbášek, K., Jadrný, J., Poul, J. Srovnání radiologických výsledků a funkčních parametrů při chůzi u pacientů po prodělané Legg-Calvé-Perthesově chorobě . In Pracovní schůze sekce dětské ortopedie České společnosti ortopedie a traumatologie - Benešov u Prahy. : 2011.

Urbášek, K., Plánka, L. Komplikace léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí . In Seznam abstrakt : Moravské ortopedické a traumatologické dny 1. – 2. 12.2011. Olomouc : 2011.

Urbášek, K., Plánka, L. Komplikace léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí na naší klinice za období 2000–2010. In 33. Sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce – Praha. Praha : 2011.

Urbášek, K., Poul, J., Fedrová, A. Kinetické a Kinematické analýzy osových úchylek dolních končetin. In 33. Sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce – Praha. : 2011.

Urbášek, K., Poul, J., Ondruš, Š., Gál, P. Possible contributions of gait analysis for functional assessment of DDH after surgical treatment. In Jarní ortopedické sympozium - Lázně Bělohrad. : 2011.

Urbášek, K., Poul, J., Pavlík, T. Kritické zpracování prodlužování femuru za posledních 10 let. In XV. Novákovy traumatologické dny 2011, Národní kongres České společnosti úrazové chirurgie – Brno. : 2011.

Ventruba, J., Procházka, J., Mackerle, Z., Mach, V. Řešení mozkových tumorů neurochirurgem. In Hlavička, hlava, nejen z pohledu dětského radiologa. Brno : 2011.

Zerhau, P., Husár, M., Bajčiová, V. Nádory ledvin u dětí - zkušenosti s radikální a záchovnou operační léčbou. In Sborník přednášek 57. kongresu slovenských a českých detských chirurgov. Jasná, Slovensko, 9. – 11. 3. 2011. : 2011. s. 40-40.

Článek v časopise

Brichtová, E., Mackerle, Z. Remodelling Surgery in Craniosynostosis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 168-174.

Brichtová, E., Mackerle, Z. Vztah genotypu apolipoproteinu E ke klinickému průběhu a následkům poranění mozku u dětí a mladistvých. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 4, s. 437-442.

Kaiser-Šrámková, L., Poul, J., Straka, J., Urbášek, K., Pavlík, T., Cvanová, M. Kritické zpracování prodlužování femuru za posledních deset let. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologie čechoslovaca, 2011, roč. 78, č. 3, s. 244-248.

Ondruš, Š., Straka, M., Bajerová, J. Trikalciumfosfát v kombinaci s autologní kostní dření v léčbě cystických kostních defektů v dětském věku. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 2011, roč. 78, č. 6, s. 544-550.

Plánka, L., Nečas, A., Crha, M., Proks, P., Vojtová, L., Gál, P. Léčba kostního můstku transplantací mezenchymových kmenových buněk a chondrocytů v kompozitním nosiči u prasat – experimentální studie. Acta chirurgiae orthoaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 2011, roč. 78, č. 6, s. 528-536.

Poul, J., Urbášek, K., Bajerová, J., Jadrný, J., Fedrová, A., Kaiser-Šrámková, L. Přínos instrumentální pohybové analýzy pro indikaci chirurgické léčby u dětské mozkové obrny. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 2011, roč. 78, č. 3, s. 253-257.

Vokurková, J., Elsnerová, L., Lukášová, O., Hufová, I. Vývoj neonatální péče a zhodnocení zkušeností prvních pěti let operací rozštěpu rtu v neonatálním období. Česko-slovenská pediatrie, 2011, roč. 66, č. 6, s. 356-362.

Zerhau, P., Husár, M., Brichtová, E., Mackerle, Z., Šmakal, O., Vrána, J. Opakovaná intradetruzorová aplikace botulinumtoxinu A u dětí s hyperaktivitou detruzoru. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 4, s. 471-474.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Krtička, M., Plánka, L., Mašek, M. Úrazový registr České repobliky a jeho role v managementu kvality traumatologické péče. 11. brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov, 21.04.2011.

Ševčík, P., Plánka, L., Gál, P., Krtička, M., Švancara, J., Dušek, L. Co můžeme vyčíst o polytraumatech u dospělých z Úrazového registru ČR. 7. Křivánkovy dny, Pardubice, 03.11.2011.

Ševčík, P., Plánka, L., Gál, P., Švancara, J., Dušek, L., Krtička, M. Co se lze dozvědět o polytraumatech dospělých z Úrazového registru ČR. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji