Menu
Česky English
532 23 1111

Rozštěp rtu

Čekáme miminko s rozštěpem, jak se můžeme objednat na konzultaci?

Rozštěpová vada obličeje, jako jedna z nejčastějších vrozených vad, bývá u plodu zjištěna většinou během ultrazvukového vyšetření kolem 20. týdne těhotenství, i když zkušený gynekolog může rozeznat nespojení obličejových výběžků již od 13. týdne těhotenství.

Nejjednodušší cesta pro objednání k osobní konzultaci na ambulanci dětské plastiky je buď telefonicky – viz Ambulance a objednávání, nebo pomocí e-mailu:  

Lékař nebo sestra se snaží zvolit termín konzultace v co nejbližší ambulantní den. Chápeme, že vás, rodiče, napadá spousta otázek, na které chcete znát odpovědi co nejdříve.

Během konzultace získáte komplexní informace o rozštěpové vadě včetně možností její chirurgické léčby (rozhodnutí o operaci rozštěpu rtu v prvním týdnu života nebo ve 3 měsících věku je na rodičích, na ODPCH FN Brno jsou možné obě varianty). Seznámeni budete i s dalším průběhem mnohooborové léčby včetně následných operací, které jsou indikovány podle závažnosti rozštěpové vady. Každé dítě je jedinečné a má také jedinečný tvar jak obličeje, tak i jeho nespojených částí. U jednotlivých dětí se liší vyzrávání jizev, kvalita tkání, závažnost rozštěpové vady. Proto nelze dopředu odhadnout, zda bude nutné v budoucnosti provést korekční operace.


Operují se v Dětské nemocnici děti s rozštěpem rtu pouze neonatálně – ihned po narození?

Ne, operace rozštěpu rtu může být provedena jak neonatálně (tedy v průběhu prvního měsíce života), tak kdykoliv později. Pro obě varianty má Dětská nemocnice v Brně plnohodnotné zázemí jak personální, tak technické. Je vždy na rozhodnutí rodičů, zda si přejí časnou nebo odloženou operaci rozštěpu rtu.


Je možné operovat i předčasně narozené děti a děti s přidruženými chorobami (srdeční vady apod.)?

Ano, je možné operovat i děti s nižší porodní váhou a přidruženými chorobami. O zátěži operace však spolu s plastickým chirurgem rozhoduje dětský lékař – neonatolog a oprovedení anestezie rozhoduje zkušený dětský anesteziolog.


Jaké jsou výhody a nevýhody neonatální operace?

Výhodou této operace rozštěpu rtu je vysoká pružnost tkání, která umožní chirurgovi sešití i široké rozštěpové štěrbiny s minimálním napětím. Tkáně novorozence mají přirozenou pružnost, díky které dítě snáze prochází porodními cestami. Ačkoliv se toto tzv. fetální hojení poměrně rychle vytrácí, částečně ještě přetrvává v prvních dnech života a umožňuje rychlejší regeneraci tkání po operaci rtu.

Novorozené dítě má velmi dobře vyvinutý sací reflex, díky tomu ochotně přijímá stravu již několik hodin po operaci rtu. U dětí s rozštěpem pouze rtu je ve většině případů možné i přirozené kojení.

Dlouhodobě pozorujeme lepší psychický a sociální vliv neonatální operace na rodinu i blízké okolí. Každá rodina se však s narozením dítěte s rozštěpem vyrovnává různě a je jen na rozhodnutí rodičů dítěte, jaký postup léčby zvolí. V současnosti, kdy většina rozštěpových vad je rozpoznána již během těhotenství, má rodina čas se na příchod dítěte připravit a na většinu otázek dostat odpovědi ještě před narozením.

Podmínkou pro kvalitní léčbu rozštěpu rtu u novorozenců je zkušený tým lékařů a sester z několika oborů a kvalitní technické zázemí nemocnice.

Za nejvýraznější nevýhodu je rodiči považováno krátkodobé odloučení čerstvě narozeného dítěte od matky. Průběhem hospitalizace na neonatálním oddělení i riziky anestezie se zabýváme v dalších otázkách.


Jaké jsou výhody a nevýhody operace ve 3. měsíci života?

Výhodou operace v pozdějším věku je nepřerušení kontaktu s matkou v časném poporodním období.

Nevýhodu spatřujeme v riziku možného onemocnění respiračními a infekčními chorobami ve 3 měsících věku, s čímž je spojeno odkládání operace

Ve věku kolem 3. měsíce věku dochází také k poklesu hemoglobinu z důvodu tzv. anémie tříměsíčního období, kdy probíhá přirozená výměna fetálního hemoglobinu za hemoglobin dospělý [1]. I tento přirozený pokles hodnot krevního obrazu může být důvodem pro odkládání operace.

Za nevýhodu může být považován také vstup do očkovacího kalendáře, kdy platí pro období před a po operaci zákaz očkování.

Vždy záleží na rozhodnutí rodičů, jaké výhody a nevýhody obou metod jsou pro jejich konkrétní rodinu důležité a tedy jaký věk pro operaci svého dítěte zvolí.


Je celková anestezie pro moje dítě bezpečná?

Každá anestezie představuje pro organizmus zátěž, důležité je provést ji co nejšetrněji a týmem odborníků specializovaných na dětskou anestezii.

V současnosti probíhá ve světě více studií zabývajících se vlivem celkové anestezie na vyvíjející se mozkovou tkáň. Dostupná studie Mayo Clinic ukazuje větší výskyt poruch učení u dětí, které do 3 let věku opakovaně podstoupily celkové anestezie [2]. Neodpovídá však na otázku, jak přistupovat k dítěti s celkovým rozštěpem a tedy s nutností minimálně dvou operací v prvním roce/letech života vyplývající již z podstaty vady.

Za významnou považujeme práci pražských autorů Petráčkové a kol.[3], kteří ve své studii porovnávající skupiny dětí, které podstoupily časnou a odloženou operaci rtu, neprokázali negativní vliv časné anestezie na výši IQ, naopak potvrdili kladný vliv časné operace rtu na psychosociální vývoj dětí s rozštěpem.

U operace rozštěpu rtu plastický chirurg vždy operovanou oblast znecitliví pomocí lokálního anestetika – díky tomu je menší spotřeba celkových anestetik.Místní umrtvení současně brání pooperační bolesti několik hodin po zákroku.

V ideálním světě by žádné dítě nikdy nemuselo podstoupit anestezii, ovšem pro rozštěpové děti jsou operace během celkové anestezie nutnou podmínkou pro správný vývoj.


Je nutná podpora dýchání dítěte po operaci rtu nebo může dýchat samo?

Většina dětí po neonatální operaci dýchá sama, zbylé děti vyžadují pouze krátkodobou (v řádu několika hodin) podporu dýchání.


Jak probíhá hospitalizace u neonatální a u odložené operace rtu?

V případě neonatální operace rozštěpu rtu je po porodu, který může proběhnout v brněnských i mimobrněnských porodnicích, stanoven termín operace po dohodě neonatologů s plastickým chirurgem a s rodinou. Dítě je pak převezeno do Dětské nemocnice den před operací. V některých případech, kdy je termín operace stanoven déle než 3 dny od porodu a novorozenec i matka jsou již propuštěni z porodnice, mohou na operaci přivézt své dítě sami rodiče. Pokud je již matka propuštěna z porodnice, může být ihned ubytována na neonatálním oddělení. Zde má k dispozici pokoj pro maminky se zajištěným lůžkem, za miminkem dochází do vedlejší místnosti. Po operaci je dítě na několik hodin až 1 den umístěno do inkubátoru na neonatologické jednotce intenzivní péče, rodina za ním může docházet na návštěvy. Poté se vrací na standardní pokoj a maminka se zaučuje v péči o novorozence. Je doporučováno odstříkávat mateřské mléko, maminky se učí dítě krmit s pomocí laktační poradkyně. Novorozenci přijímají první mléko již 4 hodiny po operaci. U dětí s rozštěpem pouze rtu je podporována snaha o zahájení kojení.

V případě odložené operace rozštěpu rtu je dítě s matkou přijímáno na standardní pokoj na Oddělení dětské plastické chirurgie den před operací, je nutné s sebou přinést předoperační vyšetření od dětského praktického lékaře včetně krevního odběru a anesteziologické předoeperační vyšetření. Po operaci stráví dítě 1 den na dětské jednotce intenzivní péče (JIP), kam za ním rodina může docházet (dle doporučení dětských anesteziologů je vždy nutná monitorace dítěte mladšího 1 roku po jakékoliv operaci na specializovaných jednotkách intenzivní péče v časném pooperačním období).

Délka hospitalizace bývá v obou případech jeden týden, poté je možné vytáhnout stehy na rtu a dítě je propuštěno do domácí péče. Pokud jsou rodiče z Brna nebo blízkého okolí, mohou jít domů i dříve a na vytažení stehů přicházejí z domu přímo do ambulance plastického chirurga.


Nostrilky – kde je mohu koupit, kdy je nasadit a jak často je nosit?

Nostrilky jsou silikonové trubičky, které se zavádějí do nosních dírek a pomáhají tak udržovat správný tvar nosu, který je rozštěpovou vadou také zasažen. Nostrilky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V současné době je výpadek dovozu nostrilek ze strany dodavatele, lze koupit pouze použité nostrilky od rodičů dětí, které již nostrilky nepotřebují. 

Nasazují se po zácviku rodičů (nebo jiného člena rodiny) buď ihned po vytažení stehů ze rtu, nebo s odstupem dalšího cca 1 týdne. Optimální je nosit nostrilky minimálně 23 hodin denně minimálně půl roku po operaci rtu. Alespoň jednou denně je nutné nostrilky vyndat a vyčistit. Aby nostrilky držely ve správné poloze, je potřeba přilepit je hypoalergenní náplastí po stranách nosu, event. pomocí proužku náplasti na špičku nosu.


Kdy přijít na kontrolu po operaci rozštěpu rtu?

Pokud jsou stehy vytaženy ještě za hospitalizace, tak je první kontrola u plastického chirurga je 1 měsíc po operaci rozštěpu rtu, kdy je hodnoceno vyzrávání jizvy. U dítěte s celkovým rozštěpem, které má rozštěp patra, je současně naplánován i termín operace patra. Pokud nejsou obtíže, je další kontrola za půl roku nebo při nástupu k operaci patra.

 

[1] A. Muntau, Pediatrie., Praha : Grada, 2009, str.233.

[2] R.T. Wilder, R.P. Flick, J. Sprung, S.K. Katusic, W.J. Barbaresi, C. Mickelson, et al., Early exposure to anesthesia and learning disabilities in a population-based birth cohort, Anesthesiology. 110 (2009) 796–804.

[3] I. Petráčková, J. Zach, J. Borský, M. Černý, R. Hacklová, M. Tvrdek, et al., Early and late operation of cleft lip and intelligence quotient and psychosocial development in 3–7years, Early Hum. Dev. 91 (2015) 149–152.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji