Menu
Česky English
532 23 1111

Klienti s genderovými nesoulady

Vzhledem k velkému zájmu klientů o tranzici máme vytvořený pořadník čekatelů.

Standardy péče sexuologického odd. FN Brno o klienty s poruchami pohlavní identity vycházejí  ze standardů péče Mezinárodní asociace Dr. Harryho Benjamina pro gender dysforii jedinců s poruchou pohlavní identity, 6. revize a dále dle modelu garantovaného akademickým pracovištěm ČR – Sexuologickým ústavem 1. LF a VFN v Praze se zohledněním vlastních klinických zkušeností našeho pracoviště.

 

Diagnostická kritéria  transsexualismu dle MKN 10:

 

 1. Touha jedince žít a být akceptován jako příslušník opačného pohlaví, která je obvykle spojena s přáním připodobnit svoje tělo preferovanému pohlaví hormonální nebo chirurgickou léčbou.
 2. Transsexuální identita trvá nejméně 2 roky.
 3. Porucha není příznakem jiné duševní poruchy.

Cílem léčbyje psychoterapeutická, endokrinní a chirurgická terapie osob s poruchami pohlavní identity tak, aby tyto osoby dosáhly trvalého pocitu spokojenosti v generové roli a s tím spojené pohody duševní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostický a terapeutický proces přeměny pohlaví se  dělí do několika období a má svá pevná pravidla:

  

1. fáze:  Diagnostický proces :

 

Nezbytná kritéria:

 • U dospělých osob minimálně rok trvající pravidelná diagnostická sezení s ošetřujícím sexuologem s cílem zjistit či potvrdit pohlavní identifikaci klienta a jeho motivaci k léčbě. 
  U nezletilých nebo mladistvých osob se doba může prodloužit dle individuálního stavu konkrétního klienta.
  Sexuologické vyšetření je zaměřeno nejen na pouhé potvrzení doby trvání motivace pac. změnit pohlaví, také se musí zaměřit na typické známky  transsexuálního vývoje, objektivizovat anamnestická data a zhodnotit diferenciální diagnostiku.
  Nezbytnou součástí je i posouzení sociální adaptace, celkového psychického stavu a abstinence od psychotropních látek klienta (mj. též z důvodu nezbytnosti zdravých jater při hormonální léčbě).
 • komplexní psychologické vyšetřenízahrnující vyšetření intelektu, struktury osobnosti a pohlavní identifikace klienta. Psycholog musí během diagnostického procesu se sexuologem průběžně spolupracovat. 
 • RLE (real life experience), RLT (real life test) – zkušenost, resp. test reálného života, kdy klient podstupuje novou zkušenost a testuje tak svoji schopnost žít v roli souhlasné s jeho vytouženou psychickou identitou. Tato zkušenost musí být dokumentovaná alespoň po dobutři měsíců před nasazením hormonů. 
 • prokazatelná znalost klienta o veškerých účincích hormonůa uvědomění si jejich přínosů, ale i rizik včetně znalosti všech somatických rizik
 • objektivizaceanamnestických dat od rodinných příslušníků ( rodiče, partner/ka) 
 • gynekologické / urologické vyšetření
 • interní a endokrinologické vyšetření 
 • osteologické vyšetření

 

 

Doporučovaná vyšetření:

 

 • PPG / VPG vyšetření
 • genetické vyšetřeník vyloučení chromozomálních vad 
 • psychiatrické či neurologické vyšetřeník vyloučení organických poruch mozku

 

 Vylučovací kritéria:

 

 • přítomnost závažné duševní  poruchy:dekompenzovaná psychóza, mentální retardace, aktuální závislost na návykových látkách, dekompenzovaná specifická porucha osobnosti ohrožující zdraví nebo život klienta (např. pokusy o sebevraždu)

 

2. fáze: Hormonální terapie

 

Nezbytná kritéria úspěšného průběhu hormonální léčby:

 • splnění nezbytných vyšetření v 1. fázi diagnostického procesu 
 • minimálně rok trvající pravidelná terapeutická sezení s ošetřujícím sexuologem, který sleduje i za pomocí laboratorních vyšetření, zda u klienta hormonální léčba probíhá bez psychických či somatických komplikací. Součástí terapie je i sledování spolupráce klienta při léčbě, zda hormony užívá zodpovědně a dodržuje jejich dávkování a doporučená opatření.

V případě, že se klient neřídí doporučenými předepsaným režimem léčby, ošetřující lékař hormonální léčbu přeruší.

 • nepřetržitý a minimálně rok trvající RLT

 

3. fáze.Operativní zákroky : V ČR operativní zákroky na zdravých pohlavních orgánech osob schvaluje na žádost konkrétního klienta specializovaná komise odborníků  vedená na MZ ČR v Praze.

 

 

Nezbytná kritéria:

 • splnění nezbytných kritérií v 1. fázi a 2. fázi diagnosticko-terapeutického procesu, kdy je u klienta patrný prokazatelný pokrok v přechodu do nové pohlavní role. Klient učinil pokrok ve zvládání vlastních psychosociálních problémů vyplývajících z poruchy pohlavní identity, což vedlo ke k zlepšení či udržení stabilního duševního zdraví. 
 • objektivizace kompenzovaného duševního stavu kontrolním psychologickým vyšetřením
 • minimálně rok trvající nepřetržitá hormonální léčbabez vedlejších psychických či somatických účinků
 • kontrolní interní a endokrinologické vyšetření k objektivizaci snášenlivosti hormonální terapie
 • kontrolní gynekologické vyšetření z důvodů možných neoplastických změn při probíhající hormonální terapii 
 • plnoletost
 • prokazatelná znalost klienta veškerých pozitiv, negativ, limitů i rizik hormonální léčby, nevratných operativních zákroků či po-operačních rehabilitačních postupů nutných u řady operativních zákroků, o ztrátě fyziologické reprodukční schopnosti, možných komplikacích, možných změnách tělesných funkcí a to zejménas ohledem na  nutnost následné celoživotní  léčby a lékařské péče včetně dodržování abstinence od návykových látek.
 • Klient svoji znalost před komisí potvrdí svým podpisem informovaného souhlasu klienta s provedením léčebných či chirurgických zákroků, které směřují k přeměně pohlaví a zaváže se k dodržování podmínek v rámci doživotního pooperačního lékařského sledování.

 

Vylučovací kritéria: 

 • neplnoletost
 • právní překážky– trvající manželství, registrované partnerství doloženo kopií OP 
 • dekompenzované psychotické onemocnění 
 •  mentální retardace nebo závažná organická porucha mozku 
 • dekompenzovaná porucha osobnosti komplikující nebo znemožňující léčbu a operativní zákroky či snižující validitu právního úkonu klienta. 
 • aktuální závislost na návykových látkách 
 • nedostatečná spolupráce klienta při 1. a 2. fázi diagnostiko-terapeutického procesu, která by mohla zpochybnit schopnost pooperační spolupráce klienta a vést tak k poškození jeho duševního či somatického zdraví po absolvování nevratných a somatické zdraví zatěžujících zákroků.

 

Potenciálně vylučovací kritéria:

 • rodičovství
 • recentní kriminální anamnéza 

 

4. fáze : Pooperační péče:

- dlouhodobá (doživotní) lékařská péče a sledování klienta, která absolvoval konverzi pohlaví. Lékařská péče zahrnuje pravidelnou hormonální medikaci, poradenskou a psychoterapeutickou podpůrnou činnost, sledování psychického a somatického stavu klienta a tím předcházení různým komplikacím, které by mohly klienta poškodit na jeho zdraví.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji