Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Rezidenční místa L

Rezidenční místa pro L

Rezidenční místa jsou školící místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v příslušném roce Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu pro výběrové řízení „Rezidenčních míst“. S podrobnostmi se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz

 

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

625 00

v souladu s ustanoveními příslušných paragrafů zákona 95/2004 Sb. v platném znění a dle vyhlášky č.186/2009 Sb.

 

vyhlašuje

Výběrové řízení na rezidenční místa pro

Lékařské zdravotnické pracovníky

 

 

Obor specializačního vzdělávání                        Počet přiznaných RM

Dětská a dorostová psychiatrie                                     1

 

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

1. Zájem o obor

2. Publikační činnost

3. Doporučení ze strany zaměstnavatele

 

Způsob hodnocení podle kritérií:

Každé z kritérií může být ohodnoceno max. 5 body.

O přijetí rezidenta rozhodne ředitel FN Brno na základě návrhu předloženého výběrovou komisí.

 

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

1. Přihláška do výběrového řízení

2. Vyplněný osobní dotazník

3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá zaměstnanec FN Brno).

4. Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá zaměstnanec FN Brno).

5. Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti (nepředkládá zaměstnanec FN Brno).

6. Přehled odborné praxe

 

Písemné přihlášky doručte na adresu :

Fakultní nemocnice Brno

Úsek vzdělávání (pavilon L, 3. patro)

Hana Kučerová

Jihlavská 20, 625 00 Brno

 

Osobně je možné odevzdat přihlášky do výběrového řízení v pracovní dny v době od 6.00 - 15.30 hodin, a to do 30. 7. 2021 včetně.

 

Kontakt

Hana Kučerová

tel. 532 233 164, e-mail:

 

 

 

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji