Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Rezidenční místa L

Rezidenční místa pro L

Rezidenční místa jsou školící místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v příslušném roce Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu pro výběrové řízení „Rezidenčních míst“. S podrobnostmi se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz

 

                                                    Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

625 00

v souladu s ustanoveními příslušných paragrafů zákona 95/2004 Sb. v platném znění a dle vyhlášky č.186/2009 Sb.

 

vyhlašuje

Výběrové řízení na rezidenční místa pro

Lékařská povolání

 

Obor specializačního vzdělávání

Počet přiznaných RM

Pediatrie

1

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 1. Zájem o obor
 2. Publikační činnost
 3. Doporučení ze strany zaměstnavatele

 

Způsob hodnocení podle kritérií:

Každé z kritérií může být ohodnoceno  max. 5 body.

O přijetí rezidenta rozhodne ředitel FN Brno na základě návrhu  předloženého výběrovou komisí.

                                             

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 1. Přihláška do výběrového řízení
 2. Vyplněný osobní dotazník
 3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší
  3 měsíců (nepředkládá zaměstnanec FN Brno).
 4. Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá zaměstnanec FN Brno).
 5. Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti (nepředkládá zaměstnanec FN Brno).
 6. Přehled odborné praxe

 

Písemné přihlášky doručte na adresu :

Fakultní nemocnice Brno

Úsek vzdělávání a péče o zaměstnance (pavilon L, 3. NP)

Mgr. Eliška Mičánková, MBA

Jihlavská 20, 625 00  Brno

 

Osobně je možné odevzdat přihlášky do výběrového řízení v pracovní dny
v době od  6.30 - 14.30 hodin, a to do 20. 12. 2022 včetně.

 

 

 

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji