Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Práva a povinnosti nezletilého pacienta

Práva a povinnosti nezletilého pacienta

 • právo být informován o svém zdravotním stavu způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost;
 • právo klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost;
 • právo na vyslovení názoru na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku;
 • právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku;
 • právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl soudem svěřen, v souladu s vnitřním řádem a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb;
 • právo přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů;
 • právo žádat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyl přítomen zákonný zástupce (osoba určená zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoba, do jejíž péče byl soudem svěřen), uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává;
 • povinnost dodržovat navržený léčebný postup;
 • povinnost dodržovat vnitřní řád;
 • povinnost pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků a o užívání návykových látek;
 • povinnost nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky
 •  právo udělit souhlas k zákroku, který nezanechává trvalé nebo závažné následky, s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku
 • nezletilý, který dovršil čtrnácti let  má právo nesouhlasit se zákrokem. V případě, že s tímto zákrokem souhlasí zákonný zástupce, může být zákrok proveden jen se souhlasem soudu,
 • právo udělit souhlas k zákroku, který nezanechává trvalé nebo závažné následky, s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku. Nesouhlasí-li s tímto zákrokem zákonný zástupce, lze zákrok provést jen se souhlasem soudu.

 

Práva a povinnosti zákonného zástupce

 • právo být informován o zdravotním stavu nezletilého, klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi;
 • právo na poskytování zdravotních služeb nezletilému na základě svobodného a informovaného souhlasu zákonného zástupce s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu nebo na základě souhlasu nezletilého;
 • právo nahlížet za přítomnosti zaměstnance poskytovatele do zdravotnické dokumentace nezletilého pacienta, pořizovat si z ní výpisy nebo její kopie;
 • právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nebo osoby určené zákonným zástupcem při poskytování zdravotních služeb v souladu s vnitřním řádem a nenaruší-li jeho přítomnost  poskytnutí zdravotních služeb;
 • právo na umožnění pobytu zákonného zástupce nebo osoby jím pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem, pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních služeb;
 • povinnost vytvořit podmínky pro splnění povinností nezletilého pacienta dodržovat navržený léčebný postup, dodržovat vnitřní řád a nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky;
 • povinnost dodržovat vnitřní řád;
 • povinnost pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu nezletilého pacienta včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků a o užívání návykových látek;
 • povinnost nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky;
 • na žádost zdravotnického pracovníka povinnost prokázat svou totožnost občanským průkazem.
 •  právo být informován o zdravotním stavu nezletilého, klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi, a to i v případě, že byly poskytnuty zdravotní služby na základě souhlasu nezletilého pacienta
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji