Menu
Česky English
532 23 1111

Práva a povinnosti pacienta

PRÁVA PACIENTA 

 • pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými odborníky.
 • pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnostem denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takového způsobu návštěv kontinuálně může být provedeno pouze ze závažných důvodů. 
 • pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných  alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se jich zúčastní. 
 • pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 
 • v průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření i léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být prováděny diskrétně. Přítomnost osob, které se léčby přímo neúčastní, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral. 
 • pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování. 
 • pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět jeho žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, co mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění této situace a byl poučen o nezbytnosti tohoto předání a ostatních okolnostech. 
 • pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v jeho další péči. 
 • pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoli, a to i bez uvedení důvodů, z experimentu odstoupit. 
 • nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 
 • pacient má právo a povinnost řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

 

 POVINNOSTI PACIENTA 

 • pacient je povinen se prokazovat platným průkazem pojištěnce.
 • pacient je povinen jednat důstojně se zdravotnickým personálem.
 • pacient je povinen v zájmu úspěšné léčby sdělovat lékařům a NLZP všechny potřebné informace a poskytnout jim výsledky předchozích vyšetření.
 • pacient je povinen respektovat všechna opatření směřující k uzdravení, především léčebný, dietní a rehabilitační režim a zachovávat doporučenou životosprávu vyplývající z jeho léčebného programu.
 • pacient je povinen dodržovat domácí řád nemocnice a hygienicko-epidemiologická pravidla (dle poučení personálu si dezinfikovat ruce…), event. dodržovat ochranný izolační režim.
 • pacient je povinen akceptovat zákaz kouření a požívání alkoholických a jiných návykových látek v celém areálu nemocnice.
 • pacient je po náležitém poučení personálem povinen nosit přidělený identifikační náramek se jménem, pracovištěm a identifikačním kódem.
 • pacient je povinen uhradit stanovené poplatky související s pobytem na klinice dle platných ceníků.

  

PRÁVA A POVINNOSTI NEZLETILÉHO PACIENTA

 • právo být informován o svém zdravotním stavu způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost;
 • právo klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost;
 • právo na vyslovení názoru na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku;
 • právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku;
 • právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl soudem svěřen, v souladu s vnitřním řádem a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb;
 • právo přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů;
 • právo žádat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyl přítomen zákonný zástupce (osoba určená zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoba, do jejíž péče byl soudem svěřen), uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává;
 • povinnost dodržovat navržený léčebný postup;
 • povinnost dodržovat vnitřní řád;
 • povinnost pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků a o užívání návykových látek;
 • povinnost nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky;
 • právo udělit souhlas k zákroku, který nezanechává trvalé nebo závažné následky, s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku;
 • nezletilý, který dovršil čtrnáct let,  má právo nesouhlasit se zákrokem. V případě, že s tímto zákrokem souhlasí zákonný zástupce, může být zákrok proveden jen se souhlasem soudu;
 • právo udělit souhlas k zákroku, který nezanechává trvalé nebo závažné následky, s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku. Nesouhlasí-li s tímto zákrokem zákonný zástupce, lze zákrok provést jen se souhlasem soudu.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

 • právo být informován o zdravotním stavu nezletilého, klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi;
 • právo na poskytování zdravotních služeb nezletilému na základě svobodného a informovaného souhlasu zákonného zástupce s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu nebo na základě souhlasu nezletilého;
 • právo nahlížet za přítomnosti zaměstnance poskytovatele do zdravotnické dokumentace nezletilého pacienta, pořizovat si z ní výpisy nebo její kopie;
 • právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nebo osoby určené zákonným zástupcem při poskytování zdravotních služeb v souladu s vnitřním řádem a nenaruší-li jeho přítomnost  poskytnutí zdravotních služeb;
 • právo na umožnění pobytu zákonného zástupce nebo osoby jím pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem, pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních služeb;
 • povinnost vytvořit podmínky pro splnění povinností nezletilého pacienta dodržovat navržený léčebný postup, dodržovat vnitřní řád a nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky;
 • povinnost dodržovat vnitřní řád;
 • povinnost pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu nezletilého pacienta včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků a o užívání návykových látek;
 • povinnost nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky;
 • na žádost zdravotnického pracovníka povinnost prokázat svou totožnost občanským průkazem.
 • právo být informován o zdravotním stavu nezletilého, klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi, a to i v případě, že byly poskytnuty zdravotní služby na základě souhlasu nezletilého pacienta.

 

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností má ve své gesci Oddělení interního auditu a kontroly FN Brno.

Bližší informace naleznete zde.

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji