Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nejčastější otázky

1.Co je to screening?

Screening je anglický výraz pro statistické šetření, jehož cílem je dlouhodobě a systematicky vyhledávat a sledovat nějaký jev. V našem případě se screening zabývá výskytem nádorových onemocnění prsu u žen. Nejúčinnějším prostředkem pro screening těchto chorob jsou medicínské zobrazovací metody, zejména mammografie, snímkování prsu s užitím rentgenových paprsků. Mammografii v případě potřeby doplňuje ultrazvukové vyšetření, nebo odběr tkáně z podezřelého místa a její vyšetření, takzvaná biopsie.

2. Jaký je cíl screeningu?

Zachytit u žen, které nemají příznaky onemocnění při pravidelných a opakovaných vyšetřeních chorobu v počátečním stadiu. Nemoc je zprvu omezená jen na místo vzniku a naprostá většina pacientek má šanci na úspěšnou léčbu, nebo dokonce na úplné uzdravení. Většinu velmi malých nálezů v počátečním stádiu nelze najít pohmatem.

3. V jakém věku a jak často je vyšetření v rámci screeningu vhodné?

Screening se provádí u žen ve věku, kdy se nádorová onemocnění prsu prokazatelně vyskytují častěji, než v jiných kategoriích. V tuzemsku označili odborníci za tuto skupinu ženy od 45 let věku. Odstup jednotlivých kontrol je stanoven na dva roky. Tato vyšetření plně hradí zdravotní pojišťovny. Opakované preventivní mammografické vyšetření v kratším termínu, než jsou pro screening stanovené dva roky, si musí žena zaplatit sama. Jakékoliv neobvyklé nálezy co nejdříve konzultujte s lékařem - gynekologem či praktickým lékařem - a žádejte o doporučení k dalším vyšetřením. Ojediněle se vyskytují  i rychle rostoucí formy nádorů prsu, které se mohou objevit v období mezi jednotlivými screeningovými kontrolami. Součástí práce screeningového centra je i osvěta v tomto směru.

4. Aco ženy mladší?

I když onemocnět mohou i mladší ženy, preventivní vyšetření pomocí mammografu si hradí samy vždy po konzultaci s lékařem. Ceny za toto vyšetření se pohybují ve výši přibližně 1000 korun. Diagnostické mammografické vyšetření, při němž se rentgenolog na základě doporučení praktického lékaře, gynekologa nebo chirurga soustředí na ověření konkrétního nálezu či podezření, je pro všechny ženy, které si platí v České republice zdravotní pojištění, zdarma. U žen mladších 40 let je mnohonásobně vhodnější pravidelné vyšetřování ultrazvukem. Některé typy mléčné žlázy u mladých žen totiž nejsou při mammografickém vyšetření dobře přehledné, a proto by bylo nutné vyšetření doplnit dalším speciálním snímkováním, nebo sonografickým vyšetřením. Navzdory všem možnostem nejmodernější přístrojové techniky nesmíme ale opomíjet velký význam jednoduchého pohmatového vyšetření, které si může každá žena provádět sama. Stále platí ono známé úsloví o tom, že každá žena zná své tělo nejlépe.

5.Je vyšetření povinné?

Ne. Ke vstupu a setrvání ve screeningovém programu nelze nikoho nutit. Předpokládáme ale, že si většina českých žen plně uvědomuje závažnost a rizika nádorových onemocnění prsu a do screeningu vstoupí rády. Screening je dlouhodobou záležitostí vyžadující právě aktivní přístup a zájem každé pacientky.

6. Jak postupovat, mám-li zájem o screening?

Pokud máte nárok na vyšetření hrazené pojišťovnou, vystaví pro Vás Váš ošetřující lékař - gynekolog nebo praktický lékař - žádanku k vyšetření do centra, které si sama zvolíte. Pokud jste již v minulosti podstoupila nějaké snímkové vyšetření prsu, vyžádá si Váš lékař s Vaší pomocí na příslušném pracovišti starší snímkovou dokumentaci. Tyto snímky slouží k porovnání původního a stávajícího stavu a umožní nám lépe a rychleji popsat případné objevené změny. Domníváme se, že je vhodné, aby žena screeningová centra pro svá vyšetření příliš často neměnila. Právě návaznost vyšetření a systematické sledování vývoje totiž mohou pomoci k pohotovějšímu odhalení případných změn. Jakmile budete mít potřebné dokumenty k dispozici, můžete se objednat k vyšetření ve vybraném screeningovém centru.

7.  Proč právě u nás?

Důvodů je několik. Centrum pro screenig chorob prsní žlázy získalo pro svou práci akreditaci Ministerstva zdravotnictví České republiky a Radiologické společnosti České společnosti lékařů Jana Evangelisty Purkyně. Tato akreditace znamená, že jsme museli splnit náročná kritéria, která jsou sama o sobě do značné míry zárukou kvality našeho pracoviště. Radiologické oddělení Fakultní nemocnice Brno je vybaveno nejmodernějšími technicky vyspělými přístroji pro mammografii i ultrazvukové vyšetření a naši specialisté mají dlouholeté zkušenosti s diagnostikou nemocí prsní žlázy. Všechny snímky posuzují s odstupem a nezávisle na sobě dva lékaři. Při našem mammografickém pracovišti působí rovněž mezioborová komise odborníků, kteří se zabývají onemocněními prsní žlázy. Tato komise složená z rentgenologa, chirurga, onkologa, gynekologa, patologa a radioterapeuta se schází každý týden, a společně konzultuje a navrhuje pacientkám další vyšetření, nebo možnosti léčby. To vše v rámci jediného zdravotnického zařízení.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji