Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.: Unikátní ocenění vědecké práce brněnských anesteziologů

Koncem května letošního roku se v severoirském Belfastu uskutečnilo každoroční setkání Asociace porodnických anesteziologů Velké Británie a Severního Irska, na kterém převzali lékaři Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., a doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., prestižní ocenění Best Paper Award 2017.

Cenu převzali přímo z rukou šéfredaktora International Journal of Obstetric Anesthesia prof. Peache z Austrálie. Ocenění je o to významnější, že IJOA je indexován v prvním kvartilu časopisů s podobnou tematikou dle databáze Web of Science a aktuální hodnota Impact Factoru je pro rok 2017 stanovena na 3,404. Jde o výjimečný úspěch české anesteziologie, který je i v ostatních oborech ojedinělý.

Best Paper Award 2017 - předávání ceny,  zleva: doc. Petr Štourač, uprostřed MUDr. Martina Kosinová

Oceněný článek „Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes: follow-up of a randomized controlled trial“ věnující se vlivu volby svalového relaxans podaného rodičce u císařského řezu na časnou poporodní adaptaci novorozence je výstupem studie RocSugIO, která byla součástí grantu IGA NT13906-4/2012, jehož závěrečná zpráva byla hodnocena A. Článek poukázal na skutečnost, že poporodní adaptace novorozence může být vlivem podaného relaxans ovlivněna z důvodu transplacentárního přestupu léčiva. Jde o celosvětově první publikovanou práci na dané téma. Na studii RocSugIO se podílela dvě velká perinatologická centra, v Brně a Olomouci. I ve světovém kontextu šlo objemem i kvalitou dat o výjimečnou práci, kdy byla získána data více než 500 rodiček i novorozenců. Výsledky publikované v několika pracích otištěných v prestižních časopisech (krom IJOA například i A&A) mohou změnit pohled na celkovou anestezii podávanou rodičkám k provedení císařského řezu a vést tak ke změně více než 40 let starého anesteziologického postupu. Článek dr. Kosinové byl v IJOA doprovázen i editorialem prof. Ruclidge, ikony světové porodnické anestezie, a následně rozproudil na stránkách mezinárodních odborných periodik bohatou diskuzi.

Článek věnující se novorozenecké poporodní adaptaci vznikl jako součást doktorandská práce MUDr. Martiny Kosinové, Ph.D., lékařky Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU. Díky doktorandské práci a souboru dalších výzkumných aktivit byla doktorce Kosinové udělena v akademickém světě vysoce hodnocená Cena rektora Masarykovy univerzity. Také tuto cenu převzala doktorka Kosinová v květnu letošního roku přímo z rukou rektora MU doc. Mikuláše Beka. Není pak jistě překvapením, že takto oceňovaný článek získal i další ocenění odbornou komunitou, a to Cenu Jiřího Macha za nejlepší práci v oboru AIM v roce 2017 pro autora do 35 let věku a čerstvě také Dvořáčkovu cenu za nejlepší práci v oblasti perioperační medicíny udělovanou každoročně Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

 

Paní doktorko, můžete přiblížit hlavní výzkumné téma tohoto článku?

Článek se věnuje výzkumu použití moderních léčiv v rámci anestezie u císařského řezu a jejich možnému vlivu na novorozence v prvních minutách života. Konkrétně jsme sledovali rozdíl vlivu dvou látek navozujících svalovou paralýzu, která umožňuje zahájení anestezie, umělou plicní ventilaci i samotnou operaci rodičky. Porovnávali jsme vliv suxamethonia, látky, která se u císařského řezu používá k navození svalové paralýzy přes 40 let, s rokuroniem, lékem, jehož užívání v rámci císařského řezu je celosvětově teprve v začátcích a jehož efekt na novorozence dosud nebyl zkoumán.

Jak dlouho výzkum probíhal? V čem jsou publikované výsledky světově unikátní? A jak mohou změnit dosavadní pohled na celkovou anestezii podávanou rodičkám k provedení císařského řezu?

Výzkum probíhal 2 roky. Díky vysokému procentu užití celkové anestezie u císařského řezu v České republice se nám podařilo do studie zařadit rekordní počet rodiček, což učinilo naši studii tak unikátní. Podobný vzorek pacientek by tedy v jiných zemích bylo možné získat v průběhu mnoha jednotek až desítek let.

Výsledkem naší studie pak byla možnost zavedení rokuronia do anesteziologické praxe na porodním sále bez obav o bezpečnost matky či plodu. Nový postup umožňuje zvýšit bezpečnost anestezie u rizikových skupin pacientek např. s nervosvalovým onemocněním.

Jaké jsou v oblasti porodnické anestezie trendy?

Celosvětově je u císařského řezu preferována některá z forem regionální anestezie (epidurální či spinální). Užití celkové anestezie u císařského řezu se ve světě pohybuje kolem 5–10 %. V České republice to bylo v roce 2015 u akutních císařských řezů 50 % a u plánovaných 26 %, což jsou jednoznačně celosvětově unikátní data při současném trendu spíše regionálních forem anestezie.

Proč jste se rozhodla věnovat právě tomuto druhu anestezie?

Anestezie na porodním sále vyžaduje široké znalosti i dovednosti. Jde o život dvou, někdy i třech či více jedinců, a o to jsou akutně vzniklé situace více stresující. Práce anesteziologa na porodním sále vyžaduje rychlá rozhodnutí, schopnost komunikace jak s rodičkou, jejím partnerem, tak i s personálem porodního oddělení. Tento široký záběr mě od začátku mé klinické praxe fascinoval, a proto jsem byla ráda, že jsem se mohla podílet na studii ROCSUGIO. Garantem projektu a otcem celé myšlenky byl doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., který je mimo jiné místopředsedou výboru Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM a vlastně mě i poprvé, ještě jako studentku medicíny, přivedl na porodní sál. Na mé rozhodnutí měl tedy z velké části podíl právě on.

Co pro Vás osobně tak velký mezinárodní i domácí úspěch znamená? Očekávala jste ho? Je to např. motivace do dalšího výzkumu?

Takový úspěch jsem rozhodně nečekala. V podstatě jsem pouze pracovala na své doktorandské práci a úspěchy postupně přišly samy. Bylo pro mě překvapením, jak daleko se dostanou naše výsledky a jak důležité jsou pro vývoj našeho oboru. To, že naše jména zaznívají na světových kongresech, je podle mne ta největší pocta, jaká se lékaři z tak "malé" země, jako je ta naše, může dostat. Motivace do dalšího výzkumu to jistě je. Na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace se mi nyní otevírá cesta k novým, dosud netušeným možnostem.

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon F, patro: 1.

Telefon:

532 234 698

E-mail:

Kontakty:

přednosta: 532 23 4261
primář: 532 23 4696
vrchní sestra: 532 23 4262
sekretariát: 532 23 4698
anesteziologická ambulance: 532 23 4345
lůžková část: 532 23 4404
anesteziologická část: 532 23 4417

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji